YARIŞMA SONUÇLARI VE SORULARI

WhatsApp Image 2021-04-11 at 22.25.19

“ BEKLENEN MEHDİ” KİTABI

YARIŞMA SORULARI 

1- “ Zamanının …………… tanımadan ölen kişi, cahiliyye ölümü üzere ölmüştür.” Hadisini aşağıdakilerden hangisi tamamlamaktadır?

A-Ahlakını

B-Sünnetini

C-İmamını

D- Kitabını

2- Hz. Resulullah’ın (saa) “ Onun adı benim adımdır, onun künyesi benim künyemdir.” Dediği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A- İmam Ali (as)

B- İmam Hasan(as)

C- İmam Muhammed Taki(as)

D- İmam Mehdi (as)

3- İmam Mehdi’nin (as) doğum yeri olan Samarra şehri hangi ülke sınırları içerisindedir?

A- Irak

B-Suriye

C-Filistin

D- Ürdün

4- Aşağıdakilerden hangisi İmamet makamında bulunan kişinin özelliklerinden değildir?

A-Tüm imamlar pak ve temizdirler.

B-Gözleri uyur, ama kalpleri uyumaz.

C-Bütün insanlardan daha sabırlı, daha merhametli, daha adildirler.

D- İmamların esnemeleri olur.

5- Aşağıdakilerden hangisi İmam Mehdi’ye (as) peygamberlerin bıraktığı miraslardan değildir?

A-Hz. Süleyman’ın yüzüğü

B-Hz. Musa’nın asası

C-Tevrat, İncil, Zebur ve diğer kitaplar

D- Hz. İlyas’ın kitabı

6- Aşağıdakilerden hangisi İmam Mehdi’ye (as) ait kıyam zamanında ortaya çıkacak alametlerden değildir?

A-Bir bulut onu gölgeleyecek

B- Adı gökyüzünden seslenilecek

C- Meryem oğlu İsa gökten inecek

D- Musa’nın gömleği yanında olacak

7- Bir kişinin İmam Cafer Sadık’a (as) “ öyleyse onun gizlenmesinin hikmeti nedir?” sorusuna İmam cevap olarak aşağıdakilerden hangisini buyurmuştur?

A- O, ortaya çıkmadan önce gizlenmesinin hikmeti belli olmayacaktır.

B- İnsanların imtihanlarda sebat edip etmemesinin belli olmasıdır.

C- Tüm Muhaliflerin ümitlerinin boşa çıkmasıdır.

D- Allah’ın tüm hüccetlerinin bir gaybet dönemi vardır.

8- Aşağıdakilerden hangi süre İmam Mehdi’nin (as) doğum sürecinde babası İmam Hasan Askeri (as) tarafından okunması buyrulmuştur?

A- İhlâs süresi

B-Bakara süresi

C-Fetih süresi

D- Kadir süresi

9- Aşağıdakilerden hangisi İmam Mehdi’yi (as) görme ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A- Ortaya çıkışı gökyüzü sesi duyulmadan ve Sufyani ordusu ortaya çıkmadan olmayacaktır.

B-Ortaya çıkışında bir göz değil, bütün gözler görecektir.

C-Gördüğünü iddia etmek, ortaya çıktığını iddia etmektir.

D- İmam Mehdi(as) kendisinin ne zaman ortaya çıkacağını bilmektedir.

10- Hicr süresi /36-38 ayeti kerimelerde “ İblis şöyle demişti; “ Rabb’im! Bana yeniden dirilecekleri güne kadar mühlet ver.” Yüce Allah ise şöyle buyurmuştu; “ Sen, zamanı belli olan güne kadar mühlet verilenlerdensin.”  

Bu ayetlerde belirtilen “ zamanı belli olan gün” aşağıdakilerden hangisidir?

A- Gökyüzünden ses gelen gün

B- Hz. İsa’nın(as) geldiği gün

C- İmam Mehdi’nin (as) kıyam ettiği gün

D- Dabbetu’l Arz’ın ortaya çıktığı gün

11- Aşağıdakilerden hangisi gizlilik zamanının uzamasına sebeplerden biri değildir?

A- Allah’ın izin süresi emrinin tamamlanması

B- İnsanları hükmetme isteklerinin devam etmesi

C- Ehl-i Beyt dostlarının vefalı olmaları

D- Müminlerin soyundan kâfirler, kâfirlerin soyundan müminlerin karar kılınması

12- İmam Mehdi’nin (as) buyurduğuna göre ne olmasaydı, yeryüzünde olan herkes helak olurdu?

A- Yaşlılar ve bebekler

B- Bir kısım insanların, bir kısmı için bağışlanma istekleri

C- Namaz kılma isteği

D-Mazlum olanların duaları

13- Hz. Resulullah (saa), İmam Mehdi’nin (a.f) kıyam zamanını aşağıdakilerden hangi seçeneğe benzetmiştir?

A- Onun durumu kıyamet saatinin durumu gibidir.

B- Bedir savaşının ortaya çıkışı gibidir.

C- Güneş tutulması gibidir.

D- Kızıldeniz’in yarılması gibidir.

14- Gelen rivayetlere göre İmam Mehdi’nin(af) gizlilik dönemi, hangi peygamberin gizlilik dönemine benzetilmiştir?

A- Hz. Musa (as)

B- Hz. İbrahim (as)

C- Hz. Hızır(as)

D- Hz. Yusuf (as)

15- Bize gelen rivayetlere göre imamlardan hangisi özel veya genel kurtuluş olarak müjdelenen haberlerden biri değildir?

A- İmam Zeynelabidin (as)

B-İmam Cafer Sadık(as)

C-İmam Hüseyin (as)

D- İmam Mehdi (af)

16- Hz. Peygamber’den (saa) gelen hadislere göre zina artınca depremler olacak, zekat verilmeyince hayvanlar ölecek, yöneticiler zulmedince yağmur azalacak. Bu haberler arasında faiz yaygınlaşınca ne olacaktır?

A-Sel baskını olacak

B- Yerin dibine geçmeler olacak

C- Kasırgalar olacak

D- Ay tutulmaları olacak

17- Hz. Peygamber (saa) ile Cebrail(as) arasında geçen bir dialoğda Cebrail (as) Hz. Peygamber’den (saa) sonra yeryüzüne on defa ineceğini bildirmektedir. Cebrail (as) onuncu kez yeryüzüne inmesinin sebebi olarak aşağıdakilerden hangisini buyurmaktadır?

A-Her imam için inmiş olup, en son İmam Mehdi (af) için inecek

B- Kadınların gözünden utanma duygusunu silecek

C- Zenginlerin kalbinden cömertliği alacak

D- Müminlerin kalbinden imanı götürecek

18- Gaybet döneminde olan önemli olaylardan biri de beş nehrin kâfirler tarafından ele geçirilmesidir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A- Ceyhan

B-Fırat

C-Nil

D- Amazon

19- Aşağıdakilerden hangisi Fussilet süresi/ 53 “Varlığımızın delillerini, (kainattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki, o Kur’an’ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin, her şeye şâhit olması yetmez mi?” ayetinde geçen ufuklardaki ayetlerden biri sayılmaz?

A- Yerin dibine geçme

B-Güneş tutulması

C- Sular altında kalma

D- Hayvana dönüşme

20- İmam Muhammed Bakır (as) ve İmam Cafer Sadık’a (as) göre aynı gün, aynı ay ve aynı yıl içinde olacak şey aşağıdakilerden hangisidir?

A-Nefsi tezkiye’nin, Deccal’in ve Hasani’nin öldürülmesi

B-Yemeni, Horasani ve Sufyani ordularının ortaya çıkması

C-Kızıl rüzgâr, taş yağması ve insanların hayvana dönüşmesi

D- Üç defa güneş tutulması

21- Gökyüzünden ve yeryüzünden gelen seslerin hangisinin hak, hangisinin batıl olduğu nasıl bilinecektir?

A-Gerçekleşmeden önce bu rivayetleri bilen

B-Kalplerinin imanı onları yönlendirecek

C-Çağrıları yapanlar kendilerini tanıtacak

D- Söyledikleri çağrıların hak olup olmadığına bakılacak

22-Kıyamdan önce yeryüzünde gerçekleşmemiş iki ayet Ramazan ayında olacaktır. Bu aşağıdakilerden hangisidir?

A-Güneş ve ay tutulması

B-İki defa gökyüzünden ses gelmesi

C-İki katliamın olması

D-İki ordunun ortaya çıkması

23-İmam Mehdi (a.f) tarafından Mekke halkına gönderilen ve Rükün ile makam arasında katledilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Hasani

B-Nefsi Zekiyye

C-Şuayb b. Salih

D-Masum bir çocuk

24-İmam Mehdi’nin (a.f) zuhur döneminde 46.000 sayısı size neyi hatırlatmaktadır?

A-Yardım edecek meleklerin sayısı

B-Ölenlerden geri dirilenlerin sayısı

C-Sadık dostlarının sayısı

D-Zuhurdan sonraki günlerin sayısı

25-İmam Mehdi’nin (a.f) gizli, aşikâr tüm hayatı boyunca yanında olan dostu aşağıdakilerden hangisidir?

A-Cebrail(as)

B-Hz. Peygamber (saa)

C-Sefirler (sa)

D-Hızır(as)

26- Zuhur döneminde tevbelerin artık kabul edilmemesi hangi alametten sonra olacaktır?

A-Kıyamın başlaması

B-Gökyüzünden ses gelmesi

C-Güneşin batıdan doğması

D- Mekke’de İmam’ın ortaya çıkması

27-Aşağıdakilerden hangisi İmam Mehdi (as)’nin geçmişine doğru sayacak olursak, doğru bir soy sıralamasıdır?

A-İmam Mehdi, İmam Ali Rıza, İmam Hasan Muctabe, İmam Ali Nâki, Hz. İsmail

B-İmam Mehdi, İmam Hasan Askeri, İmam Hüseyin, Hz. İshak, Hz. İbrahim, İmam Ali

C-İmam Mehdi, İmam Hasan Askeri, İmam Cafer Sadık, İmam Ali, Hz. Muhammed

D-İmam Mehdi, İmam Musa Kazım, İmam Ali Murtaza, İmam Hasan Askeri, Hz. Muhammed

28- “ ……. Her toplumun bir önderi vardır” (Rad suresi/7) bu Ayet-i Kerime’ye binaen İmam Mehdi (as)’nin imamet sorumluluğu ne zaman başlamıştır?  

 A-  H. 260 babasının şehid olmasıyla

B- H. 255 yılında doğumuyla

C- Galu belada başlamış

D-  Ahır zamanda olacak

29- İmam Mehdi(af)’nin insanlar arasında aşikâr olarak bilindiği ve görüldüğü bu döneme “ Kısa Süreli Gizlilik / Gaybeti Suğra” denilmektedir. Bu süre ortalama kaç yıl sürmüştür?  

A- Beş yıl

B- 70 yıl

C- 1187 yıl

D- Kıyamet kopuncaya kadar sürecek. Bu yüzden bilinmemektedir.

30-İmam Mehdi(af)’nin istediğinde dünyanın herhangi bir noktasında olabilmesine ne denilmektedir? 

A- Teyyu’l Arz

B- Kâimullah

C- Sahib-i Mekân

D- İlim

31-İmam Mehdi (af) için, Peygamber ve Ehl-i Beyt imamlarından gelen hadis-i şeriflere göre ısrarla “İmamların Sonuncusu” demesinin hikmeti, aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A- Peygamberin çizgisinin devam ettiği

B- Peygamber ve imamlar arasındaki tüm imamlar zincirini fark eder, görür.

C- Hz. İsa (as)’nın İmam Mehdi (as) olmadığını anlatır.

D- İmam Mehdi (af) şeceresi belli olduğundan diğer gruplar da beklenemez.

32-Gaybette yani açıkça görünmeyen “İmam’ın varlığı” için nasıl bir delil yeterlidir? 

A- Her akıl sahibi bunu fark eder

B- “ O, gizlenecek ve gizlilik dönemi uzun sürecek” diyen Hz. Peygamber’den hadisler var.

C- Âlimlerin çoğunluğu bunu haber vermektedir

D- Diğer ümmetlerden de İmam Mehdi ile ilgili haberler günümüze gelmiştir.

33- İnanmayan bir insanla; “İmam Mehdi ve gizliliği” hakkında konuşmak doğru mudur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi izlenmesi gereken doğru bir metottur? 

A- İmamet olayı, Allah ve ahiret inancı olmayana anlatılması gereksizdir.

B- Konuşulmalıdır. Belki de kendisine bir yol açılacaktır.

C- İnsanlara anlattıktan sonra kendi tercihine bırakılmalıdır.

D- Konuşulmalıdır. Belki İmam kendisine yardımcı olur.

34- Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Beyt mektebine göre imam Mehdi(af)’nin iki yönü değildir? 

A- Veliyullah ve Halifetullah

B- Halifeturesulullah ve Hüccetullah

C- Ebu Garib ve Ebu Eimme

D- Bakiyetullah ve El- Muntekim

35-Aşağıdakilerden hangisi İmam Mehdi(af)’nin dostlarından değildir?

A-Hz. Hızır

B-  Melekler

C-   Mümin cinler

D-   Kendisine iman etmeyenler

36-Gizlilik döneminde imam Mehdi’yi gerçekten bekleyenler dışında, “insanların dini” çoğunlukla aşağıdakilerden hangi tabloda değildir?

A- Kendi görüşlerini din olarak kabul görülecek

B-Helal haram, haram helal olacak

C- Bidatler din kabul edilecek

D- Ehl-i Beyt taraftarları çoğalacak

37- İmam Cafer Sadık (as)’tan gelen haberlerde Hz. Kaim(as)’in, Hz. İsa (as) ile benzeşen yönü aşağıdakilerden hangisidir? 

A- Hz. İsa(as) hakkında söylenen ihtilaflar, Hz. Kaim(as) için de olacak

B- Hz. İsa (as) gibi uzun ömürlü olacak

C- Hz. İsa(as) gibi İmam Mehdi(as) de mücadele edecek

D- Hz. İsa (as) gibi imam Mehdi(as) de kitap üzere hükmedecek

38- İmam Cafer Sadık (as)’tan gelen haberlere göre; Sufyani, Yemeni ve Hasani ortaya çıktıkları zaman, İmam Mehdi(as)’nin Peygamberler’in mirasları ile birlikte ilk hareket planı nereden nereye doğrudur?  

A- Medine’den Mekke’ye

B- Mekke’den Kûfe’ye

C- Mekke’den Medine’ye

D- Medine’den Kûfe’ye

39- Recatta olacağı kesin açıklanmış olan, İmam Cafer Sadık(as)’ın dostlarından ve elimizde onun isminde İmamın öğütlerini anlatan bir kitap olarak bulunan o kişi kimdir? 

A- Nefsi Zekiyye

B- Hişam

C- Mufazzal

D-Has

40- İmam Mehdi (af) kendini açıkladıktan sonra, kendisine ilk biat eden aşağıdakilerden hangisidir? 

A-Cebrail(as)

B- Hz. İsa(as)

C- Hz. Ali (as)

D- 313 kişi

CEVAP ANAHTARI; 1-C,2-D,3-A,4-D,5-D,6-D,7-A,8-D,9-D,10-C,11-C,12-B,13-A,14-D,15-A,16-B,17- D, 18-D,19-D,20-B,21-A,22-A,23-B,24-A,25-D,26-C,27-C,28-A,29-B, 30-A,31-C,32-B,33- A,34-C,35-D,36-D,37-

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>