top of page

ZİYARET-İ AŞURA

ZİYARET-İ AŞURA "Selam olsun sana ey Eba Abdullah (Hüseyin)! Selam olsun sana ey Peygamberin oğlu! Selam olsun sana ey Emirulmüminin'in oğlu ve vasilerin efendisinin oğlu! Selam olsun sana ey âlemdeki kadınlarının en üstünü Fatıma'nın oğlu! Selam olsun sana ey gerçek intikamını Allah'ın alacağı ve ey intikamı alınacak olanın oğlu ve ey zulme uğrayıp yalnız kalan! Selam olsun sana ve hareminde seninle birlikte hareminde yatan ruhlara (Kerbela şehitlerine). Yaşadığım sürece, gece ve gündüz devam ettiği müddetçe benden sizlerin hepinize sürekli Allah'ın selamı olsun. Ey Eba Abdullah (Hüseyin)! Senin musibetin ve sana yapılan şiddetli zulüm bize ve bütün Müslümanlara çok büyük geldi. Senin musibetin göklerde bütün gök ehline de ağır geldi. Öyleyse Siz Ehl-i Beyt'e karşı zulüm ve sitemin temelini atan gruba Allah lanet etsin. Sizi kendi makamınızdan alıkoyan ve Allah'ın size tanımış olduğu makamlarınızdan sizi uzaklaştıran gruba Allah lanet etsin. Allah, sizi katleden gruba lanet etsin, size karşı savaşmak için zemin hazırlayanlara lanet etsin. Ben onlardan, onların takipçilerinden, dostlarından ve onlarla işbirliği yapanlardan Allah'a ve size yönelerek uzaklaşıyorum. Ey Eba Abdullah (Hüseyin)! Şüphesiz ben kıyamete kadar sizinle barışık, sizinle dost olanlarla dost ve sizinle savaşanlara da düşmanım. Allah Ziyadoğulları'na ve Mervanoğulları'na lanet etsin; Allah Ümeyyeoğulları'nın tümüne lanet etsin. Allah İbn Mercane'ye lanet etsin. Allah Ömer İbn-i Sad'a lanet etsin. Allah Şimr'e lanet etsin. Allah sizinle savaş-mak için bineklerini eyerleyip gem vuran ve tam bir hazırlık içinde savaşa gidenlere lanet etsin. Anam ve babam sana feda olsun -ey Hüseyin-! Senden dolayı benim musibetim ve matemim büyüktür. O halde senin makamını yücelten ve (size sevgimden dolayı) bana ikramda bulunan Allah'tan, Muhammed'in -Allah ona ve üstün soyuna rahmet etsin- Ehl-i Beyt'inden olan muzaffer İmam'la (İmam Mehdi -a.f-) ile senin kanını istemeyi -intikamını almayı- nasip etmesini niyaz ediyorum. Allah'ım! Beni Hüseyin aleyhisselamın yüzü suyu hürmetine dünya ve ahirette kendi dergahında şerefli ve haysiyetli kıl. Ey Eba Abdullah (Hüseyin)! Senin sevgin ve muhabbetinle ve -size karşı- zulmün temelini atanlardan ve bunu sağlamlaştıranlardan, size ve Şiilerinize (takipçileri-nize) zulüm ve sitem etmede bu temeli izleyenlerden uzaklaşarak Allah'a, Resulü'ne, Emirulmüminin Ali'ye, Fatıma'ya, Hasan'a ve sana yaklaşıyo-rum. (Ey Hüseyin!) Allah'a ve size doğru onlardan uzaklaşıyorum. Sizi ve sizin dostlarınızı sevmekle düşmanlarınızdan, size karşı savaş düzenle-yenlerden ve onların dostlarından ve izleyicilerinden uzaklaşmakla önce Allah'a ve daha sonra size yaklaşıyorum. (Ey Hüseyin!) Ben sizinle barışık olanlarla barışığım, sizinle savaş içinde olanla savaş içindeyim. Size dost olanla dostum, düşman olanla düşmanım. O halde, sizi ve dostlarınızı tanımakla bana lütufta bulunan ve düş-manlarınızdan uzaklaşmayı bana nasip eden Allah'tan beni dünya ve ahirette sizinle beraber kılmasını, dünya ve ahirette sizin yanınızda benim için doğru makam sabit kılmasını niyaz ediyorum. Allah'tan beni, sizin için Allah katında olan makam-ı mahmud'a (beğenilmiş makama) ulaştırmasını ve sizden hidayet üzere olan, aşikar ve -hakkı- konuşan İmam (Mehdi) ile sizin intikamınızı almayı bana nasip etmesini niyaz ediyorum. Allah'tan sizin hakkınız ve kendi yanındaki mevkiinizin hakkı hürmetine, sizden dolayı büründüğüm yas ve mateme karşılık acısı İslam'da, gök-lerde ve yerde çok büyük olan musibetten dolayı matemliye verdiği en üstün sevabı vermesini niyaz ediyorum. Bu ne kadar da büyük bir musi-bettir; sonucu ve acısı İslam'da, bütün yer ve göklerde ne kadar da büyüktür! Allah'ım! Beni bu halinde kendilerine senden salat, rahmet ve mağfiret ulaşan kimselerden kıl. .Allah'ım! Yaşamımı Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin yaşamı gibi ve ölümümü Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin ölümü gibi kıl Allah'ım! Bu gün, Ümmeyyeoğulları'nın ve sürekli durduğu her yerde ve mekanda Peygamber'inin -Allah'ın rahmeti ona ve Ehl-i Beyt'ine olsun- diliyle ve senin dilinle lanetlenen kimsenin (Muaviye'nin) oğlu olan o lanetli, o ciğer yiyen -Hind'in- veledinin (Yezid'in) uğurlu saydığı ve bayram ettiği gündür. Allah'ım! Ebu Süfyan'a, Muaviye'ye, Muaviye oğlu Yezid'e lanet eyle; lanetin ilelebet onların üzerine olsun. Bugün, Ziyadoğulları'nın ve Mervanoğulları'nın Hüseyin'i -Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun- katlettiklerinden dolayı sevindikleri gündür. Allah'ım! Onlara lanet ve azabını kat kat artır. Allah'ım! Bu günde, bu halimde ve hayatım boyunca onlardan uzaklaşarak, onlara lanet ederek, Peygamberin ve Ehl-i Beyt'inin -ona ve Ehl-i Beyti'ne selam olsun) sevgisi ve muhabbetiyle sana yaklaşıyorum. İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle buyuruyor: Sonra yüz defa şu duayı oku: "Allah'ım! Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin hakkında ilk zulmedene ve bu zulümde onu izleyen en son takipçisine lanet eyle. Allah'ım! Hüseyin'le (a.s) savaşan ve onun öldürmek için işbirliği yapan, biatleşen ve onlara uyan güruha lanet eyle; Allah'ım! Onların hep-ine lanet et." Sonra yüz defa şöyle de: "Ey Eba Abdullah (Hüseyin)! Selam olsun sana ve senin hare-minde yatan ruhlara!- Yaşadığım sürece, gece ve gündüz devam ettiği müddetçe ilelebet benden sana Allah'ın selamı olsun. Allah, bunu (ziyaretimi) sizi ziyaretim için son ahdim kılmasın. Selamı olsun Hüseyin'e, Ali b. Hüseyin'e (İmam Zeynelabidin'e), Hüseyin'in evlatlarına ve Hüseyin'in ashabına." Sonra da şu duayı oku: "Allah'ım! İlk zalimi benim lanetimle lanetle ve lanete birincisiyle başla, sonra ikinciye, sonra üçüncüye, sonra dördüncüye lanet et; Allah-'ım! Beşinci olarak da Yezid'e lanet et. Kıyamet gününe kadar Ubeydullah b. Ziyad'a, İbn-i Mercane'ye, Ömer İbn-i Sa'd'a, Şimr'e, Ebusüfyan oğullarına, Ziyad oğullarına, Mer-van oğullarına lanet eyle. Sonra secdeye giderek şöyle de: "Allah'ım! Şükredenlerin Ehl-i Beyt'in musibetinden dolayı sana hamd ettikleri gibi hamd olsun. (Bu) büyük acımdan dolayı Allah'a hamd olsun. Allah'ım! Sana geliş (kıyamet) günü Hüseyin'in şefaatini bana nasip eyle. Kendi katında Hüseyn aleyhisselam ve onun (a.s) uğrunda canlarını feda eden ashabıyla birliktelikten kazandığım doğruluk makamı-nı benim için sabit kıl."

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

TARKAN, GEÇÇEK VE GELECEK Sosyal medya da gündeme oturan Tarkan’ın “geççek” klibini merak ettim, ben de izledim. Evet başarılı bir klip olmuş. Tarkan’ın hakkını iyi vermek gerek. Güzel sunmuş. Ancak b

MİRAÇ VE HİBETULLAH Zer âleminde Resulullah’ın (saa) tüm insanlar ve seçkinler arasında en seçilmiş kişi olduğunu biliyoruz. O gün sorulan tüm sorulara Resulullah(saa), tüm insanlar arasında en hızlı

bottom of page