top of page

TARİHİ NE KADAR BİLİYORUZ?

TARİHİ NE KADAR BİLİYORUZ?

1- Gadir Hum hutbesi Hz. Muhammed(saa) tarafından Gadir Hum kavşağında ne zaman buyrulmuştur?

a- 18. Zilhicce 631

b- 10. Muharrem 624

c - 27 safer 632

d- 10 zilhicce 630


2- Gadir Hum hutbesinde Hz. Peygamber(saa)’in “O, Allah’a ve Resulüne imanını izhar eden ilk kimsedir.” Diye buyurduğu aşağıdakilerden hangisidir?

a- Hz. Hatice

b- Ebubekir b. Kuhafe

c- İmam Ali b. Ebu Talib

d- Cebrail (as)


3- Gadir Hum hutbesinde İslam inancından ve bu ümmetin düzeninden herkesin haberi olsun ve tüm zamanları kuşatsın diye Hz. Peygamberin oradakilere buyurduğu emir aşağıdakilerden hangisidir?

a- Burada duyanlar duymayanlara iletsin

b- Gadir hum hutbesini asla unutmayın

c- Sakaleyn hadisini hep gündemde tutun

d- Bu sözler size olan son vasiyetlerimdir


4- "Allah Resulü’nün halifesi, Müminlerin Emiri, Allah tarafından hidayet edenlerin imamına karşı çıkacak ve Nakisin (ahdini bozan Cemel ashabı) Kasitin (Zulmeden Muaviye taraftarları) ve Marikin’i (dinden çıkan Hariciler’i) Allah’ın emriyle öldüren odur." Hz. Muhammed (saa) gelecekten haber verdiği, bu savaşlar ile imamet ve risalet çizgisine karşı çıkanlarla savaşan ve kendi halifesi olarak Hz. Peygamber(saa)'in buyurduğu kimse aşağıdakilerden hangisidir?

a- Ebubekir b. Kuhafe

b- Ömer b. Hattab

c- Abdullah ibni Abbas

d- Ali b. Ebu Talib


5- " Ey insanlar! Şeytan............’i hasetle cennetten dışarı çıkardı. Sakın Ali’ye haset etmeyiniz. Aksi takdirde amelleriniz boşuna gider, ayaklarınız sürçer. .............bir sürçme sebebiyle yeryüzüne gönderildi. Oysa ............aziz ve celil olan Allah’ın seçtiği kimseydi. O halde sizler, aranızda Allah’ın düşmanları olduğu halde nasıl bir halet içinde olacaksınız?"

Gadir Hum hutbesinde geçen bu sözler ile Hz. Peygamber(saa), İmam Ali (as)'ye duyulan kıskançlığı bir örneğe benzetmiştir. Bu örnek aşağıdakilerden hangisidir?

a- Şeytanın insana düşman olması

b- Şeytanın Hz. Adem'i kıskanması

c- Şeytanın kibirlenmesi

d- Şeytanın ateşten olması


6-"Ey insanlar! Aziz ve celil olan Allah tarafından bana bir nur verilmiş, benden sonra Ali b. Ebi Talib’e ve ondan sonra da.................’e kadar onun nesline verilmiştir."

Bu cümleleri ile Hz. Peygamber (saa), kendisinden sonraki nurları sıralamış, bu nurların en son halkası olarak kimi buyurmuştur?

a- Hz. Peygamber(saa)'in kendisi ile bu nur sonlanmıştır.

b- İmam Ali(as) ve Hz. Fatıma(as) ile bitmiştir.

c- İmam Hasan(as) Ve imam Hüseyin(as) ile sona ermiştir.

d- Mehdi Kaim(a.f) ile sona ermiştir.


7- "Ey insanlar! Allah ve ben onlardan uzağız. Ey insanlar! Onlar ve yardımcıları, onlara tabi olanlar, onları takip edenler ateşin en alt derecesinde olacaklardır ve kibirli kimselerin yeri nede kötüdür. Biliniz ki onlar,..................’dir. O halde sizden her biriniz kendi sahifesine baksın.”

Hz. Muhammed (saa)'in kendisine ve Ehl-i Beyt'ine düşmanlık eden, kendi risaletine karşı vasilerine düşmanlık için birleşen ve kendi aralarında kararlar alarak ahidleşen bu grub aşağıdakilerden hangisidir?

a- Ashab-ı Sahife

b- Ashabı Nar

c- Darun Nedve

d- Emeviler ve Abbasiler


8- “Ey insanlar! Ben hilafet emrini kıyamet gününe kadar İmamet ve veraseti olarak ..................emanet ediyorum."

Gadir Hum hutbesinde imamet ve verasetini Hz. Muhammed (saa) kendisinden sonra kime bırakmıştır?

a- Ümmete

b- Halifelere

c- Tüm insanlara

d- Ehl-i Beyt imamlarına


9- "Ey insanlar! Aziz ve celil olan Allah sizleri kötüyü iyiden ayırt etmek için sizleri başıboş bırakmamıştır. Allah sizleri gaipten haberdar kılmamıştır.

Ey insanlar! Allah kıyamet kopmadan önce yalanlamaları sebebiyle bayındır olan her bölgeyi helak edecektir ve onu.............’nin hâkimiyeti altına geçirecektir. Allah kendi vaat ettiği şeyi uygulayacaktır."

Hz. Muhammed (saa)'in açıkladığı bu haberlere göre boşluğa kim gelmelidir?

a- Mümin

b- Halife

c- Mehdi

d- Sahabe


10- Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla. Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur…’’ Bu sure ben ve onlar hakkımda nazil olmuştur."

Fatiha süresi 1. Ayeti buyurarak sürenin " ben ve onlar" diyerek nüzulünü belirten Hz. Muhammed(saa), "ben" derken kendini kast etmiştir. "Onlar" derken kimleri kast etmiştir?

a- Müminler

b- Ashab

c- Ehl-İ Beyt'ten olan imamlar

d- Halifeler


11- "Ey insanlar! Biliniz ki ben uyarıcı ve korkutucuyum, ..........de müjdeleyicidir.

Ey insanlar! Biliniz ki ben uyarıcı ve sakındırıcıyım. ..........ise hidayet edicidir.

Ey insanlar! Ben peygamberim, ..........ise benim vasimdir."

Boşlukta adı geçen ve Hz. Peygamber(saa)'in belirttiği bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Ali b. Ebu Talib

b- Fatıma binti Resulullah

c- Ebubekir bin Kuhafe

d- Osman B. Affan


12 - "Biliniz ki derin denizden istifade eden odur, her fazilet sahibini fazileti miktarınca ödüllendiren ve cehalet sahibini cehaleti miktarınca cezalandıran odur. Allah’ın seçtiği ve veli kıldığı kimse odur. Her ilmin varisi ve her anlayışı ihata eden odur. Biliniz ki rabbinden haber veren odur, ilahi ayetleri yükselten odur, hidayete ermiş, temeli sağlam kimse odur ve işlerin kendisine döndürüldüğü kimse de odur. Öncekilerin müjdelediği kimse odur. Hüccet olarak baki kalacak olan odur ve ondan sonra hiç bir hüccet yoktur. Var olan her hak onunladır ve var olan her nur onun nezdindedir. Biliniz ki o galibi olmayan kimsedir. Hiç kimseye onun aleyhine yardım edilmez. Allah’ın yeryüzündeki velisi, kulları arasında hükmedicisi, gizli ve açık eminidir. Ey insanlar! Ben sizler için açıkladım ve sizlere anlattım. Benden sonra sizlere anlatacak olan da ............dir."

Hz. Peygamber(saa)'in buyurduğu bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Melekler

b- Ümmet

c- Alimler

d- Ali b. Ebu Talib


13-“Şüphesiz sana baş eğerek ellerini verenler, Allah’a baş eğip el vermiş sayılırlar. Allah’ın eli onların ellerinin üstündedir. Verdiği bu sözden dönen, ancak kendi aleyhine dönmüş olur. Allah’a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük mükâfat verecektir.” Fetih Suresi 10.ayet

Bu ayet ile Hz. Muhammed(saa), Gadir Hum günü kime biatı hatırlatmaktadır?

a- Kendisine

b- Ali b. Ebu Talib'e

c- Birinci Halife Ebubekir b. Kuhafe'ye

d- Ümmete

14- "Onların (vasilerin) sonuncusu ise Allah ile görüşünceye kadar kaza ve kaderi idare edendir." Vasilerin sonuncusu aşağıdakilerden hangisidir?

a- İmam Ali

b- İmam Mehdi

c- Alimler

d- Müslümanlar


15- Gadir Hum Hutbesi hangi olayın akabinde buyrulmuştur?

a- Tebük seferinden sonra

b- Kurban bayramından sonra

c- Veda haccından sonra

d- Mekke'nin fethinden sonra


16- aşağıdakilerden hangisi Gadir Hum Hutbesi sunulduğunda orada olmayan kişilerdendir?

a- Ömer b. Hattab, Ebubekir b. Kuhafe, Osman b. Affan

b- Ümmü seleme, Aişe b. Ebubekir, Fatıma binti Resulullah

c- Zeyd b. Erkam, Abdullah ibni Abbas, İmam Hasan ve İmam Hüseyin

d- Cafer Tayyar, Zeyd b. Haris, Ebu Seleme

17-Gadir Hum hutbesinden sonra hangi ayet hemen nazil oldu?

a- Maide süresi/3

b- Fatiha süresi/7

c- Felak süresi/2

d- Fetih süresi/12

18- Gadir hum hutbesinin genel olarak ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?

a- Hz. Peygamber(saa)'in vefatından önceki son tavsiyeleri

b- Hacca giden bu insanların bundan sonra neye dikkat edecekleri

c- İslam dininin ayakta kalması için yapılması gereken kurallar

d- Risalet çizgisinin devamlılığı olan imamet makamında duran Ehli Beyt imamlarının velayet emri ile dinin bekası19- Hacdan dönüşte Hz. Muhammed (saa) tüm insanlara Gadir Hum hutbesini buyurduktan sonra hemen orada muhalefet eden ve helak olan ilk örnek aşağıdakilerden hangisidir?

a- Ömer b. Hattab

b- Aişe b. Ebubekir

c- Zübeyr b. Avvam

d- Haris bin Numan


20- "Allah’a biat ediniz, bana biat ediniz, Müminlerin Emiri Ali’ye (a.s) Hasan’a Hüseyin’e ve dünya ve ahirette onlardan olan imamlara soylarında baki kalan imamet makamı hasebiyle biat ediniz." Bu biatı Gadir Hum günü yaptıran ve önemini belirten kimdir?

a- Ali b. Ebu Talib

b- Hz. Muhammed

c- Ebubekir b. Kuhafe

d- Tüm sahabelerCEVAP ANAHTARI:

1-a 2-c 3-a 4-d 5-b 6-d 7-a 8-d 9-c 10-c 11-a 12-d 13-b 14-b 15-c 16-d 17-a 18-d 19-d 20-b3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

İHLAS

bottom of page