top of page

KENDİNE İYİLİĞİ EMREDER MİSİN? O ZAMAN DENEMELİSİN!

“OKU! YARATAN RABB’İNİN ADIYLA, OKU!” KUR’AN-I KERİM MEALİ TEST SORULARI 1- “...... Oğullarım, Allah sizin için o dini seçti, bundan dolayı sadece Müslümanlar olarak ölünüz.” diye vasiyet eden aşağıdaki peygamberlerden hangisidir?(2/132) a- Hz. Süleyman (as) b- Hz. Yakup (as) c- Hz. Lut (as) d- Hz. Zekeriyya (as) 2- Allah’u Teâlâ Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’e kimler için “ Ev’imi temizleyin!” diye emretmişti?(2/125) a- İnananlar için b- İnsanlar için c- Tavaf edenler, ibadete kapananlar için, rüku ve secde edenler için d- İsrailoğulları için 3- “ Onlar müminleri bırakıp .......... dost tutuyorlar. Onların yanında şeref mi arıyorlar? Bütün şeref, tamamen Allah’a aittir.” Boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? (4/139) a- Kâfirleri b- Şeytan ve dostlarını c- Münafıkları d- Müşrikleri 4- “ Allah, ....... dışında açıkça kötü söz söylenmesini sevmez.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (4/148) a- Kâfirler dışında b- Müminlere saldıranlar dışında c- Kendisine haksızlık edilen dışında d- Gücünün yetmedikleri dışında 5- İsrailoğulları’nın “ söz vermeleri için” neyi üzerlerine kaldırdı ve onlara “ secde ederek kapıdan girin” denildi? (4-154) a- Bulutları b- Tur’a dağını c- Zalimleri d- Melekler ordusunu 6- “ Resul’e indirileni dinledikleri zaman, tanıdıkları gerçekten dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki,....” ayet- i kerime de belirtilen müminlerin ifadesi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? (5/83) a- “ Allah’ım bizleri zalimlere karşı güçlü eyle!” b- “Bizleri peygambere yardımcı eyle!” c- “Bizlerin çocuklarını ve eşlerini Salih et.” d- “ Rabb’imiz, inandık, bizi şahitlerle beraber yaz.” 7- “ Havarilere ; “ Bana ve Elçime inanın!” diye vahy etmiştim. Onlar da “......” demişlerdi.” Boşluğa getirilecek olan havarilerin cevabı, aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? (5/111) a- “İnandık, bizim Müslüman olduğumuza şahit ol.” b- “Allah ve elçisine iman ettik.” c- “İncil’i kabul ettik.” d- “Resul’e yardımcı olacağımıza söz veriyoruz.” 8- “ Ey.............., içinizden, size ayetlerimi anlatan ve bugününüzle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran elçiler gelmedi mi?” “ kendi aleyhimize şahidiz” dediler. Dünya hayatı kendilerini aldattı ve kendilerinin kâfir olduklarına şahitlik ettiler.” Yüce Allah, bu ayet-i kerime ile hangi topluluğa seslenmektedir? (6/130) a- Ey insanlar b- Ey cin ve insan topluluğu c- Ey kullarım d- Ey kâfirler 9- İblis secde etmediği halde Allah’u Teâlâ’dan talebi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? (7/14) a- Kendisini yeniden cennete alınmasını istedi. b- Tekrar dirilecekleri güne kadar süre vermesini istedi. c- Âdem ile aynı yerde olup onlardan intikam almayı istedi. d- Kendisini affetmesini istedi. 10- “ Andolsun biz, ...... ailesini tuttuk, öğüt alsınlar diye yıllarca kıtlıkla ve ürünleri azaltmakla sıktık.” Ayet-i kerimede belirtilen aile aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? ( 7/130) a- Fıravun ailesi b- Yakup ailesi c- İsrailoğulları d- Mısır ailesi 11- “ Ey inananlar, Allah’tan korkarsanız, ......” size aşağıdaki seçeneklerden hangisini saymamıştır? (8/29) a- İyi ile kötüyü ayırt edici bir anlayış verir. b- Kötülüklerinizi örter. c- Size mağfiret eder. d- Sizi işlerinizde başarılı kılar. 12- Beşte bir olarak ganimetler Allah’a, elçisine ve akrabalığı bulunanlara, yetimlere, yoksullara ve yolculara verilir. Buna ne ad verilir? (8/41) a- Enfal b- Humus c- Zekât d- Sadaka 13- Müşriklerin Beytullah yanındaki namazları nasıldır? (8/35) a- Çıplak olarak tavaf etmeleri b- Çıplak secde etmeleri c- Islık çalmaları ve el çırpmaları d- Ateşe adaklarını atmaları 14- ( Bedir gününde) “ karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinize........ gösteriyor, sizi de onların gözlerinde...... gösteriyordu, ki yapılması gereken bir işi yerine getirsin. İşler, hep Allah’a döndürülecektir.” (8/44) a- Onları size az, sizi onlara çok b- Onları size az, sizi de onlara az c- Onları size çok, sizi onlara az d- Onları size çok, sizi de onlara çok 15- “........(sizin için): “bunları dinleri aldatmış” diyorlardı. Oysa, kim Allah’a dayanırsa şüphesiz, Allah daima galip, hüküm ve hikmet sahibidir.” Ayet-i kerimesinde “ bunları dinleri aldatmış” diyenler kimlerdir? (8/49) a- Allah’a ve ahiret gününe inanmayanlar b- Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar c- Müminlere yenilmeyi hazmedemeyenler d- Sadaka vermek istemeyen inananlar 16- “ Eğer, .......dinde sizin kardeşlerinizdirler. Biz, bilen bir kavme ayetleri böyle uzun uzun açıklıyoruz” ayet-i kerimesinde “ dinde sizin kardeşlerinizdir” dediği grup kimlerdir? (9/11) a- Tevbe eder, namaz kılar, zekât verirlerse b- Sizinle antlaşma yaparlarsa c- Sizinle beraber savaşa katılırlarsa d- Hicret etmeyen inananlar 17- “ Ortak koşanların, Allah’ın yanında ve elçisinin yanında nasıl anlaşması olabilir?” ayet-i kerimesi bir durumu istisna etmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisidir?(9/7) a- Müminlerle antlaşma yaparlarsa b- Mescid-i Haram’da andlaşma olursa c- Müminlere cizye verirlerse d- Müminleri yurtlarından çıkarmaz ise 18- “ Ey inananlar, eğer ......... babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli tanırsa, işte zalimler onlardır.” Boşluğa gelecek olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? ( 9/23) a- Sizin gibi inanmıyorlarsa b- İmana karşı küfrü seviyorlarsa c- Kâfirler ile işbirliği yapıyorlarsa d- Sizinle savaşıyorlarsa 19- “ O gün cehennem ateşinde bunların üzeri ısıtılır, bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır. “....................” denilir.” Onlara denilecek olan aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? ( 9/35) a- “Cehennem azabını tadın.” b- “İşte nefisleriniz için yığdıklarınız.” c- “Ortaklarınızı çağırın.” d- “Size aranızdan bir elçi gelmedi mi?” 20- “Ve onlardan ölen birinin üzerine asla namaz kılma, onun kabri başında durma. Çünkü onlar ..............” dediği kimseler aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? ( 9/84) a- Münafıkların elebaşı olan kimselerdir. b- Allah ve elçisini tanımayan ve fasık olarak ölen kimselerdir. c- Namaz kılmayan ve zekât vermeyen kimselerdir. d- Kâfirleri dost edinen kimselerdir. 21- Küfredenler, inanan bir insanı yalanladığı zaman, inanan kimsenin taktiği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? (10/41) a- Küfredenleler inanıncaya kadar savaşılmalıdır. b- Namaz kılmaları ve zekât verinceye kadar mücadele edilmelidir. c- “ Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.”demelidir. d- Korkutucu ve müjdeleyici olarak küfredenleri uyarmalıdır. 22- “ ( Melekler) : “ Ey İbrahim, dediler, bundan vazgeç, zira Rabb’inin emri gelmiştir. Mutlaka onlara, geri çevrilmez azap gelecektir.” Ayet-i kerimede belirtilen azap emri hangi kavmi kastetmektedir? (11/76-77) a- Hz. İbrahim’in kavmi b- Hz. Lut’un kavmi c- Ad kavmi d- Semud kavmi 23- “(Yusuf): “ Rabb’im! dedi. Bana göre zindan, bunların beni davet ettiği şeyden iyidir. Eğer onların düzenini benden savmazsan onlara meylederim ve cahillerden olurum!” ayet-i kerimede belirtilen istenmeyen davet aşağıdakilerden hangisidir? (12/32-33) a- zindandan çıkmaya karşılık fidye b- zina c- içki içilmesi d- Mısır’a hükümdar olması 24- Ayet-i kerimede şimşek ile ne hatırlatılır? ( 13/12) a- Yağmur’un geleceğini, dolayısıyla... b- Korku ve umut için bir işaret olduğu... c- Azap emrinin verildiği, d- Allah’ın ayetlerinden biri olduğu 25- “(Onlar) ....... cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlar da kendileriyle beraberdir. Melekler de her kapıdan yanlarına varırlar: “Sabretmenize karşılık selam size, (bakın) dünya yurdun(nun) sonu ne güzel” (derler).”(13/23-24) ayeti kerimede geçen cennet hangi cennettir? a- Naim cennetleri b- Rıdvan cenneti c- Adn cennetleri d- Firdevs cenneti 26- Yüce Allah güzel söz ve kötü sözü tasvir etmek için nasıl bir benzetme yapmıştır? (14/24-26) a- Karanlık ve aydınlık b- Güzel bir ağaç ve kötü bir ağaç c- Gören ve kör bir insan d- Çorak bir toprak ve verimli bir toprak 27- “İhtiyarlık çağımda bana İsmail ve İshak’ı lütfeden Allah’a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı işiten (kabul buyuran)dır. Rabbim, beni ve zürriyetimden bir kısmını namaz kılan yap. Rabbimiz, duamı kabul buyur!” Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, anamı-babamı ve mü’minleri bağışla!” şeklinde dua eden aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?(14/39-41) a- Hz. Âdem(as) b- Hz. İbrahim(as) c- Hz. Zekerriya(as) d- Hz. Süleyman(as) 28- “Bu (Kur’an), insanlara bir ...., bununla uyarılsınlar. O’nun yalnız tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye (gönderilmiştir).”(14/52) ayet-i kerimede boşluğa gelecek olan Kur’an-ı Kerim’in hangi özelliğidir? a- Korkutmadır. b- Müjdelemedir. c- Hatırlatmadır. d- Tebliğdir. 29- “Andolsun biz, gökte ....... yaptık. Ve onu bakanlar için süsledik.” ayet-i kerimede bakanlar için süslenen diye ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?(15/16) a- Burçlar b- Felek c- Yıldız d- Yedi kat 30- Kovulan İblis’in Yüce Allah’tan ne gibi bir talebi oldu?(15/36) a- İnsanları azdırmayı talep etti. b- Diriliş gününe kadar mühlet istedi. c- Affedilmeyi istedi. d- Yeryüzüne inmeyi istedi. 31- Hz. İbrahim’e evlat müjdesi getiren meleklere Hz. İbrahim(as) şöyle demişti: “Bana ihtiyarlık dokunduktan sonra beni müjdelediniz. Ne tuhaf bir şey ile müjdeliyorsunuz beni?”. Buna mukabil melekler ne cevap verdi?(15/55) a- “Allah’ın bunu takdir etmesine gücü yeter. O süphandır.” b- “Korkma, ey İbrahim, biz senin kavmini helak etmeye gelmedik.” c- “Allah’ın sonsuz kudretine şaşırma!” d- “Sana gerçeği müjdeledik, umut kesenlerden olma.” 32- “Gerçekten biz sana...... ve bu büyük Kur’an’ı verdik.” ayet-i kerimesi aşağıdakilerden hangi seçenekle tamamlanırr?(15/87) a- Allah’u Teâlâ’yı hatırlamayı. b- Abdest almayı c- Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınmayı. d- Tekrarlanan yedi ayeti 33- “Siz o ülkede iki kere fesat çıkaracaksınız...”(17/4) dediği grup aşağıdakilerden hangisidir? a- Kâfirler b- İsrailoğulları c- Meyden halkı d- Müşrikler 34- Saçıp savuranları Yüce Allah nasıl nitelemektedir?(17/27) a- Müsrifler b- Kuru bir ağaç c- Akılsız olanlar d- Şeytanın kardeşleri 35- Namazdaki ses tonu ile ilgili olarak Yüce Allah nasıl tavsiye buyurmaktadır?(17/110) a- Riya karışmasın diye, namaz sessiz kılınmalı. b- Namazda ne yüksek sesle bağırmalı, ne de sesini gizlemeli. c- Namaz başkalarına da örnek olsun diye sesli kılınmalı. d- Namaza, yüreğinle iştirak etmelisin. 36- Bahçe sahibi iki adamın misali ile Yüce Allah’u Teâlâ bize hangi hatırlatmayı bildirmektedir?(18/36) a- Allah’ı hep zikretmeli b- Kibirli insanların sonu c- Cimriliğin kimseye yarar sağlamadığını d- Kıyametin kopacağını 37- “Andolsun biz bu Kur’an’da insanlara her çeşit misali türlü biçimlerde anlattık. Ama insan ........”(18/54) ayet-i kerimenin sonunda insanın hangi yönünden zaafı anlatılmaktadır? a- Aceleci b- Kendini yeterli görme c- Tartışmacı d- Nefsanî 38- Ayet-i kerimede mal ve oğulları nasıl sıfatlandırılmaktadır?(18/46) a- Dünya hayatının süsü b- Dünya hayatında birer imtihan c- Dünya hayatında bir geçimlik d- Dünya hayatında bir sermaye 39- İlk sed arasına ulaşınca oradaki kavim Zülkarneyn’den ne talep etti?(18/94) a- Zalim bir kavme karşı savaşmak için önder olmasını b- Ye’cüc ve Me’cüc’e karşı bir sed yapmasını c- Azap meleklerinin gelmesi için dua etmesini d- Ordularını birleştirmesi gerektiğini 40- Hz. Zekerriya’ya çocuğunun olacağına dair verilen işaret nedir?(19/10) a- Vahy gelmesi b- Üç gün ve gece sağlam olduğu halde konuşamaması c- Mescid-i Aksa’da mihrapta işaret gelmesi d- Hz. Meryem’e Hz. İsa’nın verilmesi 41- “Rahman çocuk edindi.” diyenlere karşı olayın dehşetini anlatmak için nasıl bir ifade ile cevap verilmektedir?(19/90) a- Rahman size azap meleklerini gönderecektir. b- O kavim lanetlenecektir. c- Neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar çökecekti. d- Diz çökmüş halde cehennemin etrafında bulunacaklar. 42- Firavun ve adamları, Hz. Musa ve Hz. Harun’u ne ile suçladılar?(20/63) a- Yalancılar b- İki büyücü c- Yoldan sapmışlar d- İsrailoğulları’nı yoldan çıkarma çabası 43- Samiri İsrailoğulları’nı nasıl saptırdı?(20/88) a- Kendisinin de bir elçi olduğunu b- Kendisine levhalar verildiğini c- Buzağıya tapmaları gerektiğini d- Ataların dinine dönmeleri ile 44- Hz. Davud’a dağlar ile beraber ne boyun eğdirilmişti?(21/79) a- Demiri b- Kuşları c- Cinleri d- İnsanları 45- Ayet-i kerimede insanın yaratılış aşaması aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?(22/5) a- Toprak-nutfe-alâka-çiğnem et parçası b- Önce topraktan, sonra sudan c- Toprak-alâka-nutfe-embriyo d- Alâka-nutfe-çiğnem et parçası-embriyo 46- Kurbanlık develeri Allah’u Teâlâ insanlar için nasıl ifade etmektedir?(22/36) a- Allah’ın bir lütfu b- Allah’ın şiarlarından c- İnsanlar için bir imtihan d- Faydalarından yararlanma 47- Ortak koşanların halini yüce Allah nasıl tasvir etmektedir?(22/31) a- Sanki yüzünü karanlık geceden bir parça bürümüş. b- Sanki gökten düşmüş de kendisini kuş kapıyor veya rüzgâr onu uzak bir yere sürüklüyor. c- Sanki denizde boğulan, bocaladıkça batan bir insanın hali d- Sanki fırtınadan kurtulup, kayaya oturan bir gemi gibi. 48- “Allah” anıldığı zaman müminlerin halini anlatan seçeneklerden hangisi değildir?(22/35) a- Müminlerin kalpleri titrer. b- Oruç tutarlar. c- Sabrederler. d- Namaz kılarlar. 49- “Biz ...... size Allah’ın (dininin) işaretlerinden yaptık. Onlarda sizin için hayır vardır...” boşluğa gelmesi gereken Allah’ın işaretlerinden aşağıdakilerden hangisidir?(22/36) a- Mescidleri b- Kurbanlık develeri c- Rızıkları d- Haram ayları 50- “Onlar, sırf “Rabbimiz Allah’tır” dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah’ın bazı insanları diğer bazılarıyla savunması olmasaydı .......” ayetin devamı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?(22/40) a- İslam dininin ilkeleri fesada uğrardı. b- Kâfirler müminlere galip gelirdi. c- Allah’ın ismi çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılırdı. d- Bütün ümmetler helak olurdu. 51- “Ey insanlar!” diye hitap eden yüce Allah, ortak koşanlar için nasıl bir temsil vermektedir?(22/73) a- Yalvardıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. b- Yarar ve zarara engel olamazlar. c- Kendileri bile yaratılmışlardır. d- Kör ile gören birbirine denk olur mu? 52- “Ey inananlar ....... izlemeyin...” inananlara uyarı olarak verdiği “İzlemeyin!” emrinde kimler kastedilmektedir?(24/21) a- Kâfirleri b- Şeytanın adımları c- Münafıkları d- Cahilleri 53- “O namuslu, bir şeyden habersiz, inanmış kadınlara zina iftira edenler...”(24/23) nasıl bir cezaya çarptırılır? a- Şeytan çarpmış gibi dirilirler. b- Ellerine ve ayaklarına azap indirilir. c- Karınları ve sırtlarına ateş dağlanır. d- Dünyada ve ahirette lanetlenirler. 54- “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nuru...” ayetinde “O’nun nuru” derken hangi misal ile açıklama getirilmektedir?(24/35) a- Işık saçan güneş b- Karanlıkları yaran sabah c- İçinde lamba bulunan kandil d- Geceye kandil olan yıldızlar 55- “Aralarında hükmetmesi için Allah’a ve Elçi’sine çağrıldıkları zaman inananların sözü...” ne olmaktadır?(24/51) a- Hemen secdeye kapanırlar. b- İşittik ve itaat ettik. c- Allah ve Resulüne iman ettik. d- Biz Resul’lerin yardımcılarıyız. 56- Alemlere uyarıcı olması için kuluna ........ indiren (Allah) pek yücedir.” Ayet-i kerimede kuluna ne indirildiği belirtilmektedir?(25/1) a- Vahiy’i b- Furkan’ı c- Zikir’i d- Burhan’ı 57- Ahiret gününde her grubun ifadeleri anlatılırken Elçi’nin, yüce Allah’a olan şikâyeti aşağıdakilerden hangi seçenek olacaktır?(25/30) a- Kavmim beni yalnız bıraktı. b- Kavmim hicret etmediler. c- Kavmim, canları ve malları pahasına gayret göstermediler. d- Kavmim, bu Kuran’ı terk edilmiş bıraktılar. 58- “Rabbini görmedin mi ........ nasıl uzattı. Dileseydi, onu durgun yapardı. Sonra nasıl güneşi ona delil kıldık.” Ayet-i kerimede boşluğa hangi ifade gelmelidir?(25/45) a- Gölgeyi b- Rüzgârı c- Denizi d- Geceyi 59- “Rabbimiz, bize gözler sevinci ....... lütfeyle ve bizi korunanlara önder yap.”(25/74) boşluğa hangi seçenek gelmelidir? a- Mal ve evlatlar b- Dünya ve ahiret rızıkları c- Eşler ve çocuklar d- Malımızı ve canımızı 60- Lut kavminin (Sodom) ardından hangi kavim, elçilerini yalanlayarak helak oldular?(26/176) a- Semud kavmi b- Eyke halkı c- Ad kavmi d- İsrailoğulları 61- Kuşların mantığını bilen peygamber aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?(27/16) a- Hz. İbrahim b- Hz. Süleyman c- Hz. Muhammed d- Hz. İsa 62- Kârun hangi peygamber döneminde yaşamış olup, hazineleri ile şımarmıştı?(28/76) a- Hz. Şuayb b- Hz. Lut c- Hz. Musa d- Hz. Hızır 63- “O’nun ayetlerinden biri de, size kendi nefislerinizden, kendileriyle sükûn bulacağınız eşler yaratması ve aranıza ...... koymasıdır. Şüphesiz bunda, düşünen bir toplum için ibretler vardır.”(30/21) boşluğa gelecek olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? a- Çocuklar b- Sadakat ve sevgi c- Sevgi ve merhamet d- Keramet ve hikmet 64- Onun ayetlerinden biri olan şimşek neyi sembolize eder?(30/24) a- Korku ve umut b- Münafıkların halini c- Kıyamet saatini d- Azab emrini 65- Ayet-i kerimede insanların mallarının artması ve azalması hangi ifadeler ile anlatılmaktadır?(30/39) a- Sadaka malı artırır, cimrilik ise azaltır. b- Faiz malı artırmaz ama zekat malı artırır. c- Malların paylaşılması, bereketi kendisiyle getirir. d- Cömertlik cennetten bir daldır, cimrilik ise cehennemden bir daldır. 66- “Yavrum, Allah’a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak, büyük bir zulümdür.” Diye öğüt veren kimdir?(31/13) a- Hz. Yakup b- Hz. İbrahim c- Hz. Lokman d- Hz. Adem 67- “De ki: “...... günü (gelince şimdi) inkar edenlere (o zaman) inanmaları fayda vermez ve kendilerine mühlet de verilmez.”(32/29) o gün hangi gün olarak sıfatlandırılmaktadır? a- Kıyamet günü b- Fetih günü c- Ahiret günü d- Ölüm günü 68- “De ki: “Eğer saparsam, kendi zararıma sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam ...... Şüphesiz O, işitendir, yakındır.” Ayet-i kerime ile yüce Allah nasıl dememizi ister ve aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluğa getirilmelidir?(34/50) a- Doğru yolu bulursam kendi yararıma yapmış olurum. b- Doğru yolu bu Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. c- Doğru yolu bulursam, bu Resul’e itaat etmem ile olur. d- Doğru yolu bulursam, kendi nefsime ve tüm insanlara iyilik yapmış olurum. 69- “Allah’ın Kitabı’nı okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarfedenler” Allah’tan ne umarlar?(35/29) a- Cenneti b- Dünya ve ahirette iyiliği c- Batmayacak bir ticareti d- Ebedi hayatı 70- “Sizi ...... yapan O’dur. Artık kim nankörlük ederse nankörlüğü kendi zararınadır. Kâfirlerin küfrü, Rableri katında gazaptan başka bir şey artırmaz. Kâfirlerin küfrü, (kendilerine) ziyandan başka bir şey artırmaz.”(35/39) boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? a- Sadık müminler b- Bir erkek ve bir dişi insan c- Hidayete erdiren d- Yeryüzünde halifeler 71- “Biz onlara ..... elçi gönderdik. Onları yalanladılar, biz de ..... birisiyle destekledik. Dediler ki: “Biz size gönderilen elçileriz.”(36/14) ayet-i kerimede iki boşlukta kaç elçiden bahsedilmektedir? a- İki-üç b- Üç-dört c- Bir-iki d- Bir-üç 72- “Ey Âdemoğulları, ben size and vermedim mi?”(36/60) ayet-i kerimede verilen and aşağıdakilerden hangisidir? a- “Yeryüzünde halifeler yarattık.” b- “Benim sizin Rabbiniz olduğuma iman edin.” c- Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. d- “Sırat-ı Müstakim, benim yolumdur.” 73- Hz. Davud(as)’ın yanına gelen iki davacının konusu aşağıdakilerden hangisidir?(38/22-23) a- İki bahçe sahibi b- Koyunları olan iki kişi c- Karı-koca d- Zulüm gören iki kişi 74- “Allah, sözün en güzelini, bir kısmı bir kısmına benzer, ayetleri tekrarlanan bir kitap olarak indirdi...” Burada anlatılan “bir kısmı bir kısmına benzer” dediği aşağıdakilerden hangisidir?(39/23) a- Levh-u Mahfuzdan peyderpey b- İkişerli bir kitap c- Müteşabih d- Akıl sahiplerine delil 75- “Bu, yalancı bir büyücüdür.” diyenler aşağıdaki seçeneklerden kimlerdir?(40/24) a- İsrailoğulları b- Sihirbazlar c- Firavun, Haman ve Karun d- Mısır halkı 76- “O’nun ayetlerinden biri de (şudur): Sen, toprağı boynu bükük (kupkuru) görürsün. Onun üzerine suyu döktüğümüz zaman titreşir ve kabarır...” Bu misal ile yüce Allah neyi anlatmaktadır?(41/39) a- Kendi kudret ve yüceliği b- Değişen yasaları c- Ölüleri diriltmesini d- Yasaların ancak kulların için geçerli olduğunu 77- “Senden önce de memlekete uyarıcı gönderdiysek mutlaka onun varlıklıları: ...” aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile cevap verdiler?(43/23) a- Biz babalarımızın izine uyarız. b- Ancak ıslah ediciler bizleriz. c- Sizler inanıyoruz ki yalancılarsınız. d- Sizler büyülenmişsiniz. 78- Günahkârların yemeği nedir?(44/43-44) a- Ateş b- Sıcak içecek c- Zakkum ağacı d- Günahları 79- “Allah şu müminlerden razı olmuştur ki onlar ..... Allah onların gönüllerinden geçeni bildiği için onların üzerine huzur ve güven indirdi ve onlara yakın bir fetih verdi.” Ayette bildirilen müminler kimlerdir?(48/18) a- Hicret ettiler. b- Ağaç altında biat ettiler. c- Seninle beraber savaştılar. d- Mallarını senin yolunda harcadılar. 80- “Ey inananlar, size ..... bir adam bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.”(49/6) ayette anlatan adamın sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? a- Kâfir bir adam b- Fasık bir adam c- Müşrik bir adam d- Herhangi bir adam 81- “Muhammed Allah’ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar, kâfirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler. Onların, rükû ve secde ederek Allah’ın lütuf ve rızasını aradıklarını görürsün. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Onların Tevrat’taki vasıfları ve İncil’deki vasıfları da şudur: ........” inananların vasıfları Tevrat ve İncil’de nasıl anlatılmaktadır?(48/29) a- Bir ekin gibi b- Gökyüzü gibi c- Toprak gibi d- Ağaç gibi 82- “Ey inananlar, ...... çok sakının. Zira ....’nın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli şeylerini araştırmayın; biriniz diğerinizin arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bundan iğrendiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir.” Boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?(49/12) a- Zan b- Zina c- Gıybet d- Küfür 83- Ahirete inanmayanlar, meleklere nasıl davranıyorlar?(53/27) a- Meleklerin bir kısmını kabul etmiyorlar. b- Meleklerin getirdiği vahyi kabul etmiyorlar. c- Melekleri görmedikçe iman etmeyeceğini söylüyorlar. d- Meleklere dişi adlar takıyorlar. 84- Vakıa üç sınıf insanlardan bahsedilmektedir. Bunlar kimlerdir?(56/8-10) a- Müminler, münafıklar, kâfirler b- Sağın adamları, solun adamları, sabıklar c- Cennetlikler, cehennemlikler, araftakiler. d- Şehidler, âlimler, Sıddıklar 85- “Bir ticaret veya eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ara giderler ve seni ayakta bırakırlar.” Bu şekilde davrananlara Yüce Allah nasıl cevap verilmesini istemektedir?(62/11) a- De ki; boş şeylerden yüz çevirin.” b- De ki; Allah yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. c- De ki; azap emrini bekleyin. d- De ki; dünya hayatı bir geçimliktir. 86- “Namazlarını sürekli kılarlar, mallarında belli bir hisse vardır, ceza gününü tasdik ederler, Rabb’lerinin azabından korkarlar, ırzlarını korurlar, emanetlerini ve ahidlerini gözetirler, şahitliklerini yaparlar.” Bu sayılanlar kimlerin özellikleridir?(70/34) a- Müminlerin b- Cennetliklerin c- Namazı koruyanların d- Canları ve mallarıyla cihad edenlerin 87- “Doğrusu insanlardan bazı erkekler, .... bazı erkeklere sığınırlardı da, onların kibir ve azgınlıklarını artırırlardı.”(72/6) sığınılan bazı erkekler kimlerdir? a- Kâfirlerden b- Müşriklerden c- Cinlerden d- İnsanlardan 88- “Ey örtüsüne bürünen, Ey elbisesine bürünen” diye hitap edilen iki sure aşağıdakilerden hangisidir?(73/1, 74/1) a- Cin suresi-Müzzemmil suresi b- Müddessir suresi-Tarık suresi c- Müzzemmil suresi-Müddessir suresi d- İnsan suresi-Müddessir suresi 89- Ayet-i kerimede kullanılan “Sekar” kavramı aşağıdaki seçeneklerden hangi anlama gelmektedir?(74/27-31) a- Cehennemden bir tablo b- Bir grup insanın adı c- Bir belde adı d- Kıyamette çıkacak bir fitne 90- Ayet-i kerimede kullanılan “Kafûr” kavramı aşağıdaki seçeneklerden hangi anlama gelmektedir?(76/5) a- Cehennemde bir yiyecek b- Cennette bir içecek karışımı c- Bir savaş adı d- Bir süre adı 91- “Yüzler var ki o gün asıktır.” O günün dehşetini anlatırken daha sonra gelen ayet-i kerimede aşağıdaki seçeneklerden hangi misal verilmektedir?(75/25) a- Gökler çatlayacak b- Hamile kadınlar çocuklarını düşürecek c- Bel kemiklerini kıracak d- Gözler fırlayacak 92- İyiliklerin ve kötülüklerin yazılmış olduğu kitaplar aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?(83/8-9, 83/19-20) a- Siccin ve iliyyin b- Ashab’ul Meş’eme ve Ashab’ul Meymene c- Levh-i Mahfuz d- Kiramen Katibin 93- “Ey huzura eren nefis! Razı edici ve razı edilmiş olarak Rabbine dön! .... cennetime gir!” boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?(89/29) a- “Firdevs cennetime gir.” b- “Ey iman edip salik amel işleyenler” c- “Peygamber ile beraber” d- “Kullarım arasına gir!” 94- “Örttüğü zaman geceye Andolsun” diye başlayan sure aşağıdakilerden hangisidir?(92/1) a- Müzzemmil Suresi b- Şems Suresi c- Duha Suresi d- Leyl Suresi 95- “İncir ve zeytine Andolsun” diye başlayan sure aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?(95/1) a- İnşirah Suresi b- Tin Suresi c- Beled Suresi d- Tarık Suresi 96- “Ve insan “buna ne oluyor?”” dediği aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? (99/3-4) a- Yeryüzü b- Amel defterleri c- Takip ettiği liderler d- Cehennem 97- “ Kimin tartıları hafif kalırsa,artık onun anası “.........”.” Boşluğa gelecek seçenek aşağıdakilerden hangisidir?(101/9) a- Tağuttur b- Haviye’dir c- Karia’dır d- Azaptır 98- “ gerçekten ........kendisini ebedi kılacağını sanıyor.” Ayet-i kerimede geçen ve insanın kendisini ebedi kıldığını zannettiği sebep ne gösterilmiştir?(104/3) a- Evlat b- Mal c- Dünya hayatı d- Hırs 99- “ Yetimi itip kakanları ve yoksulu doyurmaya teşvik etmeyenleri” ayet-i kerime nasıl suçlamaktadır? (107/1-3) a- Cehennem ashabı b- Dini yalanlayan c- Münafık d- Şeytanın dostları 100- “De ki; Allah bir ve tektir. Allah ........tir.” yüce Allah’ın kimseye muhtaç olmadığını, bilakis herkesin O’na muhtaç olduğunu anlatan ve boşluğa gelmesi gereken sıfatı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?(112/2) a- Gani b- Ehad c- Kerim d- Samed

BAŞARILAR DİLERİZ.

incivemercan.com

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

HZ. FATIMA (AS) ANNEMİZİ NE KADAR TANIYORUZ??? “incivemercan.com” SİTESİNİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU ANKET SORULARI 1- Hz. Fatıma (as) kimdir? a- Peygamber’in kızı                         b- Peygamber’in tor

AŞAĞIDAKİ LİNKTEN YARIŞMAYA KATILABİLİRSİNİZ! https://forms.gle/dhce6hpWensEQDTVA

bottom of page