top of page

İMAM ZEYNELABİDİN (S.A) İLE İLGİLİ SORULARLA KENDİMİZİ DENEYELİM...

İMAM ZEYNELABİDİN (S.A)İLE İLGİLİ SORULARI

KENDİMİZİ DENEYELİM Mİ? 1-“Hüccet” ile ilgili aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? a)         Hüccet kullardan önce vardır. b)         Hüccet kullarla beraber vardır. c)         Hüccet kullardan sonra vardır. d)         Hüccet, kullardan önce, kullarla beraber ve kullardan sonra vardır. 2- Aşağıdakilerden hangisi İmam Zeynelabidin’in (sa) imametine açık bir nass değildir? a)         İmam Hüseyin’in (sa) Ümmü Seleme’ye verdiği emanetler b)         İmam Hüseyin’in (sa) Kerbela’da kızı Fatıma Kübra’ya verdiği yazılı vasiyet c)         Ali b. Hüseyin’in (sa) emanetleri Ümmü Seleme’den istemesi d)         Peygamberimizin Sakaleyn Hadisi 3- Peygamber (s.a.a) ailesinin esirleri Şam’a getirildiğinde yaşlı bir adam İmam Seccad’ı (s.a) aşağılamaya çalışmış ama daha sonra ağlayarak tevbe edip Allah düşmanlarından teberri ettiğini söylemiştir. İmam Seccad’ın (s.a) okuduğu ve bu yaşlı adamın doğruyu bulmasını sağlayan ayetlerin içerisinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? a)         “De ki: Ben sizden akrabalarımı sevmenizden başka bir ücret istemiyorum.” (Şura, 23) b)         “Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.” (Tevbe, 32) c)         “Akrabalara hakkını ver.” (İsra, 26) d)         “Bilin ki ganimet olarak aldığınız şeyin beşte biri Allah’ın, Resulu’nün ve akrabalarınındır.” (Enfal, 41) 4- Yezid’in Medine üzerine bir ordu göndererek şehirde yaşayanların malının, canının ve namuslarının helal sayıldığı ve üç gün boyunca şehirin yağmalanmasının tarihteki adı nedir? a)         Kerbela Vakıası b)         Hirre Olayı c)         Medine Ayaklanması d)         Tevvabin Ayaklanması 5- İmam Zeynelabidin’in (sa) imamet süresi kaç sene sürmüştür? a)         34 b)         40 c)         25 d)         19 6- Ali b. Hüseyin’in (s.a) Kerbela hadisesinin ardından “Kim galip geldi?” diye soran İbrahim b. Talha b. Ubeydullah’a “Kimin galip geldiğini bilmek istiyorsan ezan oku ve kaamet getir” demesinin anlamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? a)         Kerbela mücadelesi Haşimoğulları’nın iktidara gelmesi için değildi. b)         Mücadele ezan, Allah’ın ululanması ve Allah’ın birliğinin vurgulanması uğruna verilmişti. c)         Mücadele Muhammedî İslam’ın bekâsı içindi. d)         Mücadelelerde Peygamberler bile şehid düşebilir. 7- Muaviye’nin ölümünden sonra İmam Hüseyin’i (sa) Kufe’ye davet etmelerinin asıl sebebi neydi? a)         Peygamberimizin Gadir-i Hum hutbesi ve vasiyeti b)         Mevedded ayeti c)         Dindarlar ve sapkın politikacılar gruplarının hedeflerini gerçekleştirebilecek tek kişi olması d)         Yezid’in İmam Hüseyin’i (sa) öldüreceğini anlamaları 8- “Ben, Mekke’nin ve Mina’nın çocuğuyum. Ben, Zemzem’in ve Safa’nın çocuğuyum. Ben, eteğinin içinde zekatı yoksullara taşıyanın çocuğuyum. Ben, örtü ve rida giyenlerin en hayırlısının oğluyum….” Bu sözleri kim ve nerede söylemiştir? a)         İmam Hüseyin (s.a) – Kerbela’da b)         İmam Hüseyin (s.a) – Mekke’de c)         İmam Zeynelabidin (s.a) – Kufe’de d)         İmam Zeynelabidin (s.a) – Şam’da 9-İmam Zeynelabidin (sa) kaç yaşında şehid edilmiştir? a)         64 b)         63 c)         62 d)         57 10- Aşağıdakilerden hangisi İmam Zeynelabidin’in (sa) yaşadığı dönemde Müslümanların önündeki büyük tehlikelerden biridir? a)         Değişik kültürlerle karşı karşıya kalma tehlikesi b)         Emevilerle savaş tehlikesi c)         İmam Muhammed Bakır (sa) öldürülme tehlikesi d)         İmam Seccad (sa)'ın zindana atılma tehlikesi 11- İmam Zeynelabidin’in (sa) “nasırlar sahibi” manasına gelen lakabı aşağıdakilerden hangisidir? a)         Es-Seccad b)         Zeynu’s-Salihin c)         Zu’s-Sefinat d)         El-Bekka 12- Yezid b. Muaviye’nin Kerbela esirlerine karşı İbni Ziyad’ın Kufe’de sarf ettiği sözlerden daha az sert ve az kırıcı bir dil kullanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? a)         Rugayye’nin ölümünden sonra diğer esirlerin de öleceğinden korkması b)         Kendisine sert tepkilerin yöneldiğini anlaması ve tepkileri yumuşatmak istemesi c)         İbni Ziyad’ın efendisine bağlılığını gösterme çabası olması ama Yezid’in böyle bir ihtiyacının olmayışı d)         Halkın gözünü boyamak istemesi 13- “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” (Zariyat, 56) ayeti ile ibadetin şekli arasındaki bağ aşağıdakilerden hangisi olamaz? a)         Nübüvvet b)         İmamet c)         Risalet d)         İhlas 14- İmam Zeynelabidin (sa) hangi senede doğmuştur? a)         Hicri 38 b)         Hicri 40 c)         Hicri 45 d)         Hicri 47 15- Sıffin Savaşı’nda Muaviye b. Ebu Süfyan’ın ordusunda komutanlık yapmış, Yezid’in emri ile Medine’de yediyüz kişinin öldürülmesi ve namuslarının çiğnenmesi olayına da komuta eden ve daha sonra da “Allah’ım, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın kulu ve Resulu olduğuna şehadet getirdikten sonra, Medine’lileri öldürmekten daha iyi bir amel işlemiş değilim. Ahiretten de bir beklentim yoktur.” diyen kişi kimdir? a)         Mervan b. Hakem b)         İbni Ziyad c)         Ömer b. Sa’d d)         Müslim b. Ukbe 16- Aşağıdaki gruplardan hangisi Muaviye’nin ölümünden itibaren Emevi yönetimine karşı muhalefet hareketi içerisinde yer almamıştır? a)         Muhtar b. Ebu Ubeyde es-Sakafi grubu b)         Tevvabinler grubu c)         Müslim b. Akil grubu d)         Abdullah b. Zübeyr grubu 17- İmam Seccad (s.a) nerede defnedilmiştir? a)         Cennetu’l Muaalla Mezarlığında b)         Bakiu’l-Ferkad Mezarlığında c)         Kufe’de d)         Kerbela’da 18- “İslam, Allah’ın risaletidir; hükümleri ve kavramları kendi içinde belirlenmiştir. Deneyimin gerekli gördüğü bütün genel yasamalarda Rabbani tarzda donatılmıştır. İslam’ın, semavi risaletlerin sonuncusu olarak zamanla birlikte ve uyumlu hareketini sürdürmesi gerekir; bütün zamansal, coğrafi ve kavmî sınırları aşması lazım gelir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a)         Bu harekete önderlik edeceklerin, bu risaleti bütün sınırları ve bütün ayrıntılarıyla özümsemiş olmaları, hükümlerine, kavramlarına dair eksiksiz bir bilince sahip olmaları zorunludur. b)         Bu süreklilikte belirleyici rol oynayan önderlik kurumunun deneme-yanılma yöntemi esasında hareket etmesine hoşgörü ile bakılamaz. c)         İslami önderliğin sapmaya uğraması, zaman geçtikçe peyderpey derinlik kazanması ve tam bir çöküş yaşaması mantıksal bir olgudur. d)         Toplumsal deneyim ve devlet başarısızlıkla sonuçlanırken, ümmet doğal varlığını sürdürecektir. 19- İslam tarihinde ilk defa bir insanın kesik başının teşhir edilmesi olayı kimin döneminde yaşanmıştır? a)         Osman b. Affan b)         Muaviye b. Ebu Süfyan c)         Yezid b. Muaviye d)         Ömer b. Hattap 20- Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın nebileri, resulleri ve onların yol gösterici vasilerinin doğru yola yöneltme görevlerinin aşamalarından biri değildir? a)         Vahyi tam bir şekilde almak b)         İlahi risalete inanan bir ümmet oluşturmak c)         Savaşlara komutanlık yapmak d)         Manevi misyonun amaçlarını gerçekleştirmek 21- Şam Müslümanları, İslamı kimden öğrenmişlerdir? a)         Hz. Muhammed (s.a.a) b)         İmam Ali (s.a) c)         İmam Seccad (s.a) d)         Muaviye b. Ebu Süfyan 22- Allah’ın risaleti olan İslam, bir terbiye programı olarak hangi unsurlardan oluşur? a)         Fail (terbiyeci) – tanzim (şeriatın öngördüğü sistem) – ümmet (bu düzenin uygulama alanı) b)         Fail (terbiyeci) – ümmet (uygulama alanı) – tarih (uygulama süreci) c)         Tanzim (şeriatın öngördüğü sistem) – ümmet (uygulama alanı) – tarih (uygulama süreci) d)         Fail (terbiyeci) – fiil (islam uğruna mücadele) – tarih (uygulama süreci) 23- İmam Seccad’ı (s.a) zehirleyerek şehid ettiren, dönemin hilafet makamındaki kişi kimdir? a)         Abdulmelik b. Mervan b)         Mervan b. Hakem c)         Velid b. Abdulmelik d)         Yezid b. Muaviye 24- Aşağıdaki ayetlerden hangisi “yeryüzünde sadece iki kişi kalsa, onlardan biri hüccet olur” ilahi ilkesine delil teşkil edecek niteliktedir? a)         “Allah elçilik görevini kime vereceğini daha iyi bilir.” (Enam, 124) b)         “Onları arındırıp yücelten, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir elçi gönderdi.” (Cuma, 2) c)         “Sen sadece bir uyarıcısın ve her kavmin bir yol göstericisi vardır.” (Râd, 7) d)         “Allah’ın elçisinde sizin için güzel bir örnek vardır.” (Ahzab, 21) 25- İmam Muhammed Bakır’ın (sa) rivayet ettiğine göre İmam Ali b. Hüseyin (sa) neden “Seccad” diye isimlendirilmiştir? a)         Farz namazlarından sonra uzun uzun secdeler yaptığı için b)         Gece namazlarında uzun secdeler yaptığı için c)         Secdelerinde yorgunluktan baygın düştüğü için d)         Her nimete karşılık secde ettiği için 26- Muhtar b. Ebu Ubeyde es-Sakafi İmam Hüseyin’in (s.a) intikamını almak üzere “Ya La Sarati’l Huseyn” (Hüseyin’in intikamı uğruna) sloganıyla Ebu Talipoğulları’ndan kimin döneminde harekete geçmiştir? a)         Muhammed b. Ali b. Ebu Talip b)         Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talip c)         Cafer b. Ebu Talip d)         Hüseyin b. Ali b. Ebu Talip 27- Aşağıdakilerden hangisi Ehlibeyt İmamları’nın genel hareketinin aşamalarından biri değildir? a)         Sapma hareketini etkisiz hale getirme b)         Risalet hareketini diğerlerinden ayıran hattın işaretlerini belirginleştirmek c)         İslam toplumunu yeniden gerçek islamın sahasına döndürecek kitleleri sebat göstermeye teşvik etmek d)         İslam toplumunu refah düzeyine ulaştıracak ticari yöntemler üzerinde çalışma 28- İmam Seccad (s.a) kendisinden başka kaç masum imamı görmüştür? a)         3 b)         4 c)         2 d)         1 29- Aşağıdakilerden hangisi İmam Zeynelabidin’in (s.a) imameti döneminin özelliklerinden biri değildir? a)         Resulullah’tan sonra sapmaların zirveye çıktığı bir dönem olması b)         Medine şehrinin müziğin merkezi haline gelmesi c)         Toplumu değiştirebilecek fakihlerin zindana atılması d)         İlmi hayatın felç olması 30- İmam Zeynelabidin’e (s.a) “İnsanların başına gelenler, kaderle mi başlarına geliyor, yoksa amelleriyle mi?” diye sorulduğunda “kader” ve “amel”i aşağıdakilerden hangilerinin mesabesinde olarak açıklamıştır? a)         Vicdan ve beden b)         Ruh ve beden c)         Nefis ve beden d)         Kan ve beden 31- Aşağıdakilerden hangisi İmam Zeynelabidin’in (s.a) düşünsel ve ilmî cihadına bir örnek teşkil eder? a)         Yasak olmasına rağmen hadis rivayet edilmesini emretmesi b)         Kardeşlerinin, fakirlerin, düşkünlerin, dul ve yetimlerin ihtiyaçlarını gidermesi c)         Kölelere, akrabalara, yabancılara, hatta düşmanlarına ve hasımlarına karşı merhametli olması d)         Allah’a sürekli ibadet etmesi, ulu Allah’tan korkması 32- Aşağıdakilerden hangisi Yezid b. Muaviye’nin üç yıl birkaç ay süren yönetimi boyunca amel defterine kaydettiği şeylerden biri değildir? a)         Peygamber’in (s.a.a) kızının oğlunu öldürmek b)         Muhtar b. Sakafi ile savaşmak c)         Medine şehrinde katliam gerçekleştirmek d)         Kabe’yi yıkmak 33- Masum imamların ümmeti bilinçlendirme ve ümmetin enerjisini Peygamberimizin (s.a.a) kutsal mücadelesini kavrama doğrultusunda harekete geçirme çalışmalarındaki başarıda temel etken ne olmuştur? a)         Emevilerin oyunları b)         Ümmetin tutumları ve yönetim c)         Halifelerin tutumları d)         Ümmetin kapasitesi 34- Peygamberin ve Ehlibeyt’in amansız düşmanlarından olmasına ve birçok defa düşmanca tavırlar sergilemesine rağmen Medine Ayaklanması sırasında İmam Seccad’dan (s.a) aman isteyen ve İmam’ın evine sığınan kişi kimdir? a)         İbni Ziyad b)         Müslim b. Ukbe c)         Mervan b. Hakem d)         Velid b. Utbe b. Ebu Süfyan 35- Aşağıdakilerden hangisi, masum imamların korumakla yükümlü olduğu, Peygamber’in (s.a.a) mirası ve emeklerinin ürünlerinden biri değildir? a)         Hz. Peygamberin (s.a.a) yüce Allah katından getirdiği ve Kur’an ve Sünnet’te somutlaşan şeriat ve risalet b)         Hz. Peygamber’in (s.a.a) meydana getirdiği islami siyasal sistem ve kurup temellerini attığı devlet c)         Devlet yönetiminde olan halifenin can güvenliği d)         Bizzat kendisinin gerçekleştirdiği ve Ehlibeyt’inden de buna layık olanları yetiştirdiği örnek önderlik 36- İmam Zeynelabidin’in (s.a) hayatı bazı eşsiz olgularla belirginleşmektedir. Bu olgular aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru olarak verilmişitir? a)         İbadet – dua – ağlama – köle azad etme b)         Namaz – dua – ağlama – sadaka c)         İbadet – dua – sadaka – köle azad etme d)         Dua – sadaka – ağlama – namaz 37- Ehlibeyt İmamlarının hareket aşamalarından olan “sapma hareketini etkisiz hale getirme” aşaması hangi imamlarımızın hayat tarzında ve tavırlarında somutlaşmıştır? a)         İmam Ali (s.a), İmam Hasan (s.a), İmam Hüseyin )s.a), İmam Seccad (s.a), İmam Muhammed Bakır (s.a) b)         İmam Ali (s.a), İmam Hasan (s.a), İmam Hüseyin (s.a), İmam Seccad (s.a) c)         İmam Muhammed Bakır (s.a), İmam Cafer Sadık (s.a), İmam Musa Kazım (s.a) d)         İmam Musa Kazım’dan (s.a) İmam Mehdi’ye (s.a) kadar olan İmamlar 38- “Hep birden barışa girin.” (Bakara, 208) ayetini İmam Seccad (s.a) nasıl tefsir etmiştir? a)         Ayette geçen es-silm=barış, Emirü’l Müminin’in velayetidir. b)         Ayette geçen es-silm=barış, İmam Hüseyin’dir (s.a). c)         Ayette geçen es-silm=barış, Kur’an-ı Kerim’dir. d)         Ayette geçen es-silm=barış, İmam Mehdi’dir (s.a). 39- İslami mücadeleyi oluşturan unsurlardan hangisinin yıkılması diğerlerinin de yıkılmasına neden olur? a)         Tanzim (şeriatın öngördüğü sistem) b)         Fail (terbiyeci) c)         Ümmet (uygulama alanı) d)         Tarih (uygulama süreci) 40- Aşağıdakilerden hangisi İmam Seccad’ın (sa) dönemin tehlikelerine karşı izlediği yöntemlerden biri değildir? a)         Resulullah’ın mescidinde bir araştırma ve ders halkası oluşturma b)         İçtihat kurumunun temellerini atma c)         Dua temeline dayalı bir mücadele başlatma d)         Yönetimdekilerle birebir mücadele NOT; İMAM SECCAD(AS)/HİDAYET ÖNDERLERİ KİTABINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

TARKAN, GEÇÇEK VE GELECEK Sosyal medya da gündeme oturan Tarkan’ın “geççek” klibini merak ettim, ben de izledim. Evet başarılı bir klip olmuş. Tarkan’ın hakkını iyi vermek gerek. Güzel sunmuş. Ancak b

MİRAÇ VE HİBETULLAH Zer âleminde Resulullah’ın (saa) tüm insanlar ve seçkinler arasında en seçilmiş kişi olduğunu biliyoruz. O gün sorulan tüm sorulara Resulullah(saa), tüm insanlar arasında en hızlı

bottom of page