top of page

İMAM MEHDİ (A.F) VE NAMAZ

İMAM MEHDİ (AS) VE NAMAZ İmam Mehdi (as) ceddinden aldığı ilmi miras üzerine tüm yeryüzüne namazı ikame etmeyi yani dosdoğru yapmayı emrediyor ve gösteriyor. Bunu imametinin aşikâr olduğu dönemde yapmıştı. “ Namaz gibi hiçbir şey şeytan’ın burnunu yere sürtmemiştir. Öyleyse namaz kıl ve şeytanın burnunu yere sürt.”[1] Tüm uyarıları yaptı, haberleri bildirdi. Hüccet tamamlandı. Bundan sonrası insanların kendi tercihine kaldı. Gaybeti Kübra dönemi insanların tercihlerinin gösterildiği fırsat sürecidir. İmam Mehdi’nin (a.f) zuhurunda artık her şey aşikâr olacak. İmam Mehdi(af), salâvat ailesinin son halkası idi. Kıyametten önceki son dünya tarihi (zuhur dönemi)nde namaz kılanlara ve kılmayanlara, hem de kılanlar arasında da hakkıyla kılanlara ve kılmayanlara şahit olacaktı. Elbette namaz ile beraber imam Mehdi’yi (as) anlayan ve marifet eden namazını dosdoğru kılacaktı. Çünkü hakkıyla namazı ikame eden son seçilmiş kişi İmam Mehdi (as) idi. Abdurrahman b. Ebu Leyla'nın rivayet ettiğine göre babası şöyle dedi: “ Hz. Peygamber (s.a.a), Hayber Savaşı'nda İslâm'ın sancağını Ali'nin (a.s) eline verdi ve Allah onun elinde Müslümanlara fetih bağışladı. Sonra Gadir-i Hum denen yerde Hz. Peygamber, Ali'nin, kadın-erkek bütün müminlerin önderi olduğunu bildirdi. Hz. Peygamber sözlerine devam ederek Ali'nin, Fatıma'nın, Hasan'ın ve Hüseyin'in bazı faziletlerini saydı ve sonra şöyle dedi: “Cebrail bana haber verdi ki, Ehl-i Beyt'im benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm onlardan olan Mehdi ortaya çıkıncaya, onların şanı yücelinceye ve İslâm ümmeti onları sevmekte birleşinceye kadar devam edecektir. O dönemde onları kötüleyenler azalacak, sevmeyenleri zelil olacak ve övenleri çoğalacaktır. Bütün bunlar ülkelerin değişmeye uğrayacağı, kulların zayıf duruma düşeceği ve Mehdi'nin çıkmasından ümit kesileceği bir dönemde gerçekleşecektir. İşte o zaman benim soyumdan olan Kaim, bir kavimle ortaya çıkacak ve Allah, bu kavim aracılığıyla hakkı üstün getirip onların kılıçları ile batılı söndürecektir… Ey insanlar, Mehdi'nin çıkışı ile müjdelenin. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir, boşa çıkmaz. O'nun hükmü geri çevrilmez. O, her şeyi hikmet üzere yapar ve her şeyi bilir. Allah'ın fethi yakındır.””[2] Gaybet döneminde İmam Mehdi’nin(as), namazlarımızdan veya hafife alanlardan veya namazlarını hiç kılmayanlardan habersiz olduğunu düşünmeyelim. Kadir (Takdir) gecesine inanmayan bir insanın zaten namaz anlayışı da sıkıntıdadır. Her yıl Kadir gecesinin zamanımızın hücceti ile ilgili ilişkisini hatırlayın. Dolayısıyla imam Mehdi (a.f) namazlarımızdan bihaber değildir. İmam Mehdi (as), müslümanları gözetmesiyle ilgili şöyle buyurmuştur;  “...Biz, sizin haberlerinizi bilgice kuşatmışız ve size dair hiçbir haber bize gizli kalmaz. Biz, birçoğunuzun salih geçmişlerinizin sakındığı şeylere yöneldiğinizden, bilmiyorlarmış gibi kendilerinden alınan ahdi arkalarına attıklarından bu yana yakalandıkları zilleti biliyoruz.” “Biz, sizi gözetmeyi ihmal etmeyiz, sizi yâd etmeyi unutmayız. Eğer böyle olmasaydı, musibetler üzerinize çöker, düşmanlar kökünüzü kazırdı. Öyleyse, Allah’tan (c.c) çekinin. Size yönelen fitnelerden sizi kurtarmamız için, bize destek olun. Öyle bir fitne ki; eceli yaklaşan onda helak olur, arzusuna yetişen ondan korunur. O fitne, hareketimizin yakınlaşmasının nişanesi; emrimiz ve nehyimizle yayılmanızın alametidir. Müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.”[3] [1] Biharu’l Envar, c. 53,s. 182 [2]  Müsned-i Ahmed, c.3, s.425; hadis: 10920, Yenabiu'l-Mevedde, s.440 [3] Tabersi, el-İhticac, c. 2, s. 318-323; ondan naklen Biharu’l-Envar, c. 53, s. 174, hadis: 7

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
bottom of page