top of page

İMAM HASAN ASKERİ(SA)'DEN BİR ÖĞRETİ

Allah'ım! Senin vahyini taşıdığı ve risaletlerini insanlara ulaştırdığı gibi Muhammed'e salât et. Senin helâlini helâl, haramını haram gördüğü, senin kitabını insanlara öğrettiği gibi Muhammed'e salât et. Namazı kıldığı, zekâtı verdiği ve senin dinine çağırdığı gibi Muhammed'e salât et. Senin vaadini doğruladığı, tehdidinden korktuğu gibi Muhammed'e salât et. Kendisiyle günahları affettiğin, ayıpları örttüğün, musibetleri giderdiğin gibi Muhammed'e salât et. Kendisiyle sıkıntıyı giderdiğin, gam ve kederi kaldırdığın, duaları kabul ettiği ve belâlardan kurtardığın gibi Muhammed'e salât et. Kendisiyle kullarına rahmet ettiğin, şehirleri ihya ettiğin, zalimlerin belini büktüğün, Firavunları helâk ettiğin gibi Muhammed'e salât et! Kendisi sayesinde mallarını kat be kat artırdığın, korkuları giderdiğin, putları kırdığın ve canlılara rah-met ettiğin gibi Muhammed'e salât et. Kendisiyle dinlerin en hayırlısını gönderdiğin, imanı şereflendirdiğin, putları parçaladığın, kendisiyle Beytü'l-Haram'ı (Kâbe'yi) azametli kıldığın gibi Muhammed'e salât et. Muhammed'e ve seçilmiş pak Ehl-i Beyti'ne salât et ve tam bir selâmetlikle selâm eyle. Allah'ım! Senin Peygamber'inin kardeşi, vasisi, velisi (dostu), safisi (seçilmişi), veziri, ilminin emanetçisi, sırlarının bekçisi, hikmetinin kapısı, hüccetiyle konuşan, şeriatına davet eden, ümmeti içerisindeki halifesi, yüzünden kederi gideren, kâfirlerin kâbusu, suçluların burnunu sürten ve Peygamber'in için Musa'nın yanında Harun gibi kıldığın Emirü'l-Müminin Ali b. Ebî Talib'e salât et. Allah'ım! Onu veli edineni sen de veli edin. Ona düşman olana sen de düşman ol. Ona yardım edene sen de yardım et. Onu yalız bırakanı sen de yalnız bırak. Öncekilerden ve sonrakilerden ona düşman olana lanet et. Peygamberlerinin vasilerinden herhangi birine salât ettiğinden daha üstün bir şekilde ona salât et, ey âlemlerin Rabbi! Allah'ım! Senin sevgilinin ve Peygamber'inin sevgilisi, seçilmişlerin ve sevgililerinin (Ehl-i Beyt İmamları'nın) annesi olan Zekiye (pak) ve Sıddıka Fatıma'ya salât et. O ki, onu seçip üstün kıldın ve bütün dünya kadınlarının efendisi yaptın. Allah'ım! Ona zulmedenlerin ve hakkını hafif görenlerin takipçisi ol ve onun evlâtlarının intikamını al Allah'ım! Allah'ım! Onu hidayet önderlerinin annesi, liva sahibinin (İmam Ali) eşi ve gök yaratıkları arasında üstün kıldığın gibi ona ve annesi Haticetü'l-Kübra'ya ,babası Muhammed'in (Allah'ın salâtı ona ve Ehl-i Beyt'ine olsun) itibarını yüceltecek ve zürriyetinin gözlerinin içini şenlendirecek şekilde salât et ve benden onlara şu anda selâm ve saygıların en üstününü ilet. Allah'ım! Senin iki kulun, velin, resulünün oğulları, rahmet çocukları, cennet ehlinin efendisi olan Hasan ve Hüseyin'e peygamberlerin ve elçileri çocuklarına ettiğin salâtların en üstünüyle salât et. Allah'ım! Peygamberlerin efendisinin ve Müminlerin Emiri'nin (a.s) vasisinin oğlu olan Hasan'a salât et. Selâm olsun sana ey Allah Resulü'nün oğlu! Selâm olsun sana ey vasilerin efendisinin oğlu! Şahadet ederim ki sen ey Allah'ın emininin ve emininin oğlu olan Emirü'l-Müminin'in oğlu, mazlum olarak yaşadın, şehit olarak gittin. Şahadet ederim ki sen pak İmam'sın, hidayete erdiren ve hidayete erensin. Allah'ım! Ona salât et, şu anda onun ruhuna ve bedenine benden selâm ve saygıların en üstününü ulaştır. Allah'ım! Hüseyin b. Ali'ye salât et. O ki, mazlum ve şehittir, kâfirler eliyle öldürülmüş, suçlular tarafından yere atılmıştır. Selâm olsun sana ey Ebu Abdullah! Selâm olsun sana ey Allah Resulü'nün oğlu! Selâm olsun sana, ey Emirü'l-Müminin'in oğlu! Kesin bir şekilde şahadet ederim ki, sen Allah'ın emini, onun eminin oğlusun; haksız yere katledildin, şehit olarak öte dünyaya göç ettin. Şahadet ederim ki, Allah senin intikamını alacaktır, sana vaat ettiği zaferi gerçekleştirecektir, senin düşmanlarının helâkine destek olacaktır ve davetini ortaya çıkartacaktır. Şahadet ederim ki, sen Allah'a verdiğin ahde bağlı kaldın, Allah yolunda cihat ettin, yakin (ölüm) sana gelene kadar Allah'a ihlâslı bir şekilde ibadet ettin. Seni öldüren topluluğa Allah lânet etsin! Seni yalnız bırakıp yardımına koşmayan topluluğa Allah lânet etsin. Sana karşı düşmanlıkta birlik olan topluluğa Allah lânet etsin. Seni yalanlayandan, hakkını hafife alandan, kanını helâl görenden uzağım, yüce Allah'a sığınırım. Anam-babam sana feda olsun ey Ebu Abdullah! Allah, seninle savaşana lânet etsin. Allah, yardımını esirgeyip seni yalnız bırakana lânet etsin. Allah, senin feryadını işitip de sana karşılık vermeyene ve sana yardım etmeyene lânet etsin. Allah, senin kadınlarını esir alana lânet etsin. Ben onlardan, onları dost edinenlerden, onlara meyledenlerden ve ona karşı onlara yardım edenlerden uzağım, Allah'a sığınırım. Şahadet ederim ki, sen ve senin çocuklarından olan İmamlar, takva kelimesi, hidayet kapısı, sağlam kulpsunuz ve dünya ehline karşı hüccetsiniz. Şahadet ederim ki, ben size inanıyorum, konumunuza yakin ediyorum ve nefsimin zatıyla (canımla), dinimin kurallarıyla, amelimin sonuçlarıyla, dünya ve ahiretimde varacağım yerle size tabiyim. Allah'ım! Abitlerin efendisi Ali b. Hüseyin'e salât et. O ki, onu kendin için has kılmışsın, insanları hakka götüren ve adaletle hükmeden hidayet önderlerini ondan var etmişsin, kendin için ayırmışsın, her türlü pislikten arındırmışsın, seçmişsin, hadi (hidayete erdiren) ve mehdi (hidayete eren) kılmışsın. Allah'ım! Ona peygamberlerinin zürriyetlerine ettiğin salâtların en üstününü et, ta ki hem dünyada, hem ahirette sevinsin, gözü aydınlansın. Kuşkusuz sen, üstün ve hikmet sahibisin. Allah'ım! İlmi yaran, hidayet imamı ve takva ehlinin önderi, kullarının arasından seçilmiş olan Muhammed b. Ali'ye salât et. Allah'ım! Onu kulların için bir önder, beldelerin için yol işareti, hikmetinin mahzeni, vahyinin mütercimi kıldığın ve ona itaati emrettiğin, ona isyandan da sakındırdığın gibi, ona peygamberlerinin, seçkin kullarının, resullerinin ve eminlerinin zürriyetlerine ettiğin salâtların en üstünüyle salât et! Allah'ım! İlmin hazinesi olan, sana parlak nur hakla çağıran Cafer b. Muhammed es-Sadık'a salât et. Allah'ım! Onu kelâmının ve vahyinin madeni, ilminin hazinesi, tevhidinin lisanı, veliyy-i emrin, dininin koruyucusu kıldığın gibi, ona seçilmişlerine ve hüccetlerine ettiğin salâtların en üstünüyle salât et. Kuşkusuz sen övülen ve şereflisin. Allah'ım! Emin, güvenilir, muttaki, vefalı, temiz, pak, açık nur olan, (Allah yolunda) çaba gösteren, kar-şılığını ahirette bekleyen ve sabırlı olan Musa b. Cafer'e salât et. Allah'ım! Atalarından emanet aldığı emir ve nehiylerini ulaştırdığı, insanları gerçeğe götürdüğü, kavminden cahil insanların kendisine karşı yaptığı baskı ve şiddetlere karşı dayandığı gibi, Rabbim, sana itaat eden ve kullarına nasihat eden insanlara ettiğin salâtın en üstünüyle ona salât et. Kuşkusuz, sen bağışlayıcı ve merhamet edensin. Allah'ım! Senin razı olduğun ve senin kullarından dilediklerine razı olduğun Ali b. Musa'ya salât et. Allah'ım! Onu kullarına hüccet, emrinle kıyam eden, dinine yardım eden, kullarına şahit kıldığın gibi, yine onlara gizli ve açık bir şekilde nasihat ettiği, onları senin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağırdığı gibi, dostlarının ve kulların içerisindeki en hayırlı insanlara kıldığın salâtların en üstünüyle ona salât et. Kuşkusuz, sen cömert ve kerimsin. Allah'ım! Takva önderi, hidayet nuru, vefa madeni, pak insanların dalı, vasilerin halifesi, senin vahyinin emini olan Muhammed b. Ali b. Musa'ya salât et! Allah'ım! Onunla dalâletten hidayete kavuşturduğun, şaşkınlıktan kurtardığın, hidayete eren kişiyi doğru yola ilettiğin ve temizlenen kimseyi temizlediğin gibi, dostlarına ve diğer velilerine ettiğin salâtların en üstünüyle ona salât et. Sen azizsin hâkimsin. Allah'ım! Vasilerin vasisi, takva sahiplerinin önderi, din imamlarının halefi ve bütün insanlar üzerinde hüccetin olan Ali b. Muhammed'e salât et! Allah'ım! Onu müminlerin kendisiyle aydınladığı bir nur kıldığın, o da senin üstün sevaplarınla insanları müjdelediği, elim azabınla uyardığı, cezandan sakındırdığı, günlerini hatırlattığı, helâlini helâl kıldığı ve haramını haram kıldığı, şeraitini ve farzlarını açıkladığı, ibadetine teşvik ettiği, itaatine emrettiği, sana isyandan sakındırdığı gibi, evliya ve peygamberlerinin zürriyetine ettiğin salâtların en üstünüyle ona salât et ey âlemlerin ilâhı!... Allah'ım! İyi, takvalı, sadık, vefalı ve parlayan nur, ilminin hazinesi, birliğinin hatırlatıcısı, veliyy-i emrin, hidayet ehli raşit (hak yolunda müstakim) din imamlarının halifesi ve dünya ehlinin hücceti olan Hasan b. Ali b. Muhammed'e salât et! Ey Rabbim! Seçilmişlerine, hüccetlerine ve peygamberlerinin çocuklarına ettiğin salâtların en üstünüyle ona salât et ey âlemlerin ilâhı! Allah'ım! Veline ve itaatlerini farz kıldığın, haklarını gerekli kıldığın, kendilerinden her türlü pisliği giderdiğin, kendilerini tertemiz ettiğin velilerin oğlunun oğluna (İmam Mehdi) salât et. Allah'ım! Onunla dinine yardım et, onunla kendi dostlarına ve onun dostlarına, taraftarlarına yardım et, bizi de onlardan kıl. Allah'ım! Onu her azgının ve tağutun şerrinden, bütün yaratıklarının şerrinden koru. Onu önünden ve arkasından, sağ tarafından ve sol tarafından gelecek tehlikelere karşı muhafaza et. Onu koru, ona herhangi bir kötülük gelmesini engelle. Onu korumakla Resul'ünü ve Resul'ünün Ehl-i Beyt'ini koru. Adaleti onunla ortaya çıkart, onu zaferinle destekle. Ona yardım edene yardım et, ona yardım etmeyene yardım etme, küfrün zalim önderlerini onunla dize getir, nerede olurlarla olsunlar yeryüzünün doğusu ve batısındaki, kara ve denizlerdeki kâfirleri ve münafıkları ve bütün mülhitleri onun eliyle öldür. Onunla yeryüzünü adaletle doldur, Peygamber'inin (ona ve Ehl-i Beyt'ine selâm olsun) dinini ortaya çıkart. Allah'ım! Beni onun yardımcılarından, destekçilerinden, tâbilerinden ve taraftarlarından kıl. Bana Al-i Muhammed'in kendileri hakkında arzu ettiğini, düşmanları hakkında da çekindiğini göster. Âmin ey hak ilâh!Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed el-Abid, Samarra'daki evinde hicrî 255 senesinde İmam Hasan Askeri (sa)'den Peygamber'e ve vasilerine (hepsine selâm olsun) nasıl salât ve selâm getireceği hakkında bir şeyler yazdırmasını istedi. Beraberinde de büyük bir defter getirmişti. İmam da ona ezberinden şöyle yazdırdığı Dua.

MİSBAHU'L MÜCTEHİD: 280

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page