top of page

İMAM CEVAD(SA) İLE İLGİLİ YARIŞMA TEST SORULARI

İMAM CEVAD(SA) İLE İLGİLİ SORULAR 1- Ebu- Cafer Es-Sani aşağıdakilerden hangi Ehl-i Beyt imamlarından birisinin lakabıdır? a- İmam Cafer Sadık(as) b- İmam Muhammed Takî (as) c- İmam Mehdi (as) d- İmam Naki (as) 2- İmam Muhammed Takî (sa)’nin lakabı olan “ Cevad” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a- Yiğit b- Cesur c- Cömert d- Mert 3- İmam Muhammed Takî (sa) imametlik işareti olarak görülen ilk mucize nedir? a- İnsanların kendinden gizli haberleri bilmesi b- Hastalanlara şifa göstermesi c- Gelecekten haber vermesi d- Beşikte konuşması 4- Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Beyt imamlarının ortak özelliklerinden değildir? a- Ehl-i Beyt imamların hepsi Muhaddestirler. b- Ehl-i Beyt imamların hepsi Peygamber’in vasileridirler. c- Hepsi kendisinden sonra gelen imamı bildirirler. d- Hepsinin gösterdiği mucizeler aynıdır. 5- İmam Muhammed Takî(sa)’nin bildirdiğine göre İmam Cafer Sadık (sa), zahit/ zühdü esas alan kimseyi nasıl tanımlamıştır? a- Hesaba çekilme korkusuyla helal olanı, azaba uğrama korkusuyla ile haramı terkeden kimsedir. b- Gece namazını çok kılarak İbadetlerini artıran kimsedir c- İlim peşinde koşan ve ilim üzere amel edendir. d- Hikmet gereğince hareket eden ve güzel ahlakı koruyan kimsedir. 6- İmam Muhammed Takî(sa)’nin bildirdiğine göre imam Cafer Sadık (sa) ölümün tarifini hangi misal ile anlatmıştır? a- Ölüm canlı bir kuşun kaynar bir kazana atılması gibidir. b- Kızgın bir şişin canlı bir bedene bastırılması gibidir. c- Mümine göre hoş bir koku üzere hapşıran bir rüzgar, kafire göe ise yılan veya akrep sokması gibidir. d- Mümin için cennet bahçesi, kafir içinse cehennem çukurudur. 7- “Sincap, tilki postu ve ipek üzerinde namaz kılınabilir mi?” sorusuna İmam Muhammed Takî (sa) ne cevap vermiştir? a- Hepsinin üzerinde namaz kılınabilir. b- Hiç birinde namaz kılınamaz. c- İpek üzerinde evet, sincap, tilki postunda hayır d- Mecbur ise kılınabilir. 8- İmam Muhammed Takî(sa)’nin açıklamasında arpa, buğday veya altın gibi kıymetli malların zekatı para olarak verilebilir mi? a- Hayır hiçbirinde para verilemez. b- Mutlaka para olarak verilmelidir. c- Kolayına ne geliyorsa verilebilir. d- Altın da altın, arpa ve buğday da ise para verilir. 9- İmam Muhammed Takî(sa)’nin bildirdiğine göre çocuk ne zaman ihrama girer? a- Ergenliğe girdiğinde b- Aklı baliğ olduğunda c- İstediği zaman d- Ön süt dişleri düşünce 10- İmam Muhammed Takî(sa)’nin mührü aşağıdakilerden hangisidir? a- “İzzet Allah’ındır” b- “ Hamd Allah’a mahsustur” c- “ Her iş Allah’ın emri ile olur” d- “ Tevekkül Allah’adır” 11- İmam Muhammed Takî (sa) zamanında Abbasi devletine karşı yapılan en büyük ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? a- Ebu’s- Seraya isyanı b- Zeyd ayaklanması c- Fahd ayaklanması d- Harre olayı 12- İmam Muhammed Takî(sa)’nin babası ve kendisinden önce gelen Ehl-i Beyt imamı aşağıdakilerden hangisidir? a- İmam Muhammed Bakır(sa) b- İmam Ali Rıza (sa) c- İmam Hadi(sa) d- İmam Musa Kazım (sa) 13- İmam Muhammed Takî (sa), kaç yaşında imamet sorumluluğunu almıştır? a- 5 b- 7 c- 16 d- 25 14- İmam Muhammed Takî (sa) döneminde kurulan iki çeşit tefsir ilim merkezleri vardı. Bu iki tefsir merkezlerinin arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? a- Rey görüşe göre tefsir edenler ve ayeti ayet ile tefsir edenler b- Ayetleri hadislerle tefsir edenler ve Rey tefsiri c- Sisteme dayalı tefsir ve Ehl-i Beyt’e dayalı Tefsir d- Akla dayalı tefsir ve irfan ekolu tefsir 15- “ El- Kâfi, El- istibsar, Men lâ Yahsuruhu’l- Fakih, Et- Tehzib” denilen kaynaklara Ehl-i Beyt mektebini takip edenler aşağıdakilerden hangisi ile ifade etmektedirler? a- Kütüb-i Sitte b- Kütüb-i Erbaa c- Nehcu’l Belağa d- Gureru’l Hikem 16- Şia ekolünde “Üç Şeyh’i İslam” dediği hadis mecmualarının hazırlığını yapan alimler aşağıdakilerden hangisidir? a- Şeyh saduk, Şeyh kuleyni ve Şeyh Tusî b- Hişam b. Hakem , Şeyh Tusî ve Şeyh Kummi c- Tabatabai, Şeyh Saduk ve sadullah Şirazi d- Allame Meclisi, Hüseyin b. Said El-Ahvazi ve Kumeyl 17- Nahiv ilminin kurucusu kimdir? a- İmam Muhammed Takî (sa) b- İmam Ali bin Ebu Talip(sa) c- İmam Muhammed Bakır(sa) d- İmam Cafer Sadık(sa) 18- Memun ve Mutasım döneminde Abbasi devletinde yaşanan en ciddi fitne aşağıdakilerden hangisidir? a- Rey görüşünün yayılması b- Kur’an’ın mahlukluğunu savunma c- Hadislerin engellenmesi d- Humuslara engel olunması 19- İmam Muhammed Takî (sa) aşağıdaki hangi yöntemle şehid ettirilmiştir? a- Zehirletilerek b- Kılıçla c- Evi ateşe verilerek d- Darbe ile 20- Risalet evi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? a- Mescidi Nebevi b- Ehl-i Beyt c- Kâbe d- Medine 21- “Allah için “şey” denilebilir mi?” sorusuna İmam Muhammed Takî(sa) nasıl cevap vermiştir? a- Bunu diyen kafir olur. b- Tatil ve teşbih sınırlarının dışında tumak şartıyla evet c- Ameller niyetler göre düşünülür d- Lafızlara takılmak doğru değildir 22- İmam Muhammed Takî (sa)’ye göre “ cennette ev kazananın” dünyadaki somut sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a- İman üzere salih amel işleyen b- İslam üzere ölen c- Anne ve babasına iyilik eden d- Allah rızası üzerinde kardeşlik bağı kuran 23- İmam Muhammed Takî(sa)’ye göre İmam Mehdi (sa) kaçıncı kuşaktır? a- 3 b- 4 c- 5 d- 6 24- İmam Muhammed Takî (sa)’nin açıklamasına göre İmam Mehdi (sa) için söylenen “ El- Muntazar” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a- Ümit b- Uyarıcı c- Adalet getiren d- Beklenen 25- Birisinin sorduğu “ gemide çalışanın namazı kısaltıp kısaltmayacağı” sorusuna imam Muhammed Takî ne cevap vermiştir? a- Namazı kısaltamaz. Gemi evi gibidir. b- Kolayına hangisi gelirse onu yapabilir. c- Yer değiştirdikçe seferi sayılır. d- Bir den fazla vatan edinir. O yerler dışında seferidir. 26- İmam Muhammed Takî (sa)’ye sorulan yemin ayetleri ile ilgili nasıl bir açıklama yapmıştır? a- Yemin ayetleri muteşabihtir. b- Yüce allah yaratığı şeyler üzerine yemin edebilir, ama kullar Allah dışındakilere yemin edemez c- Yemin ayetlerinde bir çok hikmetler dile getirilir d- Yemin hakkı onaylama anlamına gelir. 27- İmam Muhammed Takî (sa)evlendiği Memun’un kızına mihir olarak ne vermiştir? a- Bin dinar hediye ve on deve b- Memun ile anlaşma üzere c- El- vesail ile’l mesail (isteklere ulaştıran vesileler) münacaatı d- Bağdat’tan Medine’ye gitme sözü 28- İstihare duası aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır? a- Hayır dileme duası b- Hacet giderme duası c- Tevbe duası d- Hastalıklardan kurtulma duası 29- İstikale duasının içeriği aşağıdakilerden hangisidir? a- Şükürleri anlatan duasıdır b- Ziyaretlerin önemine vurgu yapar c- Nefis terbiyesinin gerekliliğini içerir d- Günahların bağışlanmasını dile getirir 30- El- vesail ile’l mesail (isteklere ulaştıran vesileler) münacaatı kaç bölümden oluşur? a- On bölüm b- Beş bölüm c- Üç bölüm d- Sekiz bölüm

1-b,2-c,3-d,4-d,5-a,6-c,7- a,8-c,9-d,10- a,11-a,12-d,13- b,14- b,15-b,

16-a,17-b,18-b,19-a,20- b,21- b,22- d,23- a,24-d,25- a,26- b,27- c

28- a,29- d,30-a

BAŞARILAR DİLERİZ

incivemercan.com

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page