top of page

İMAM CAFER SADIK(S.A.V)’I NE KADAR TANIYORUZ?

İMAM CAFER SADIK(S.A.V)’I NE KADAR TANIYORUZ?

KENDİMİZİ DENEYELİM Mİ? 1- Aşağıdakilerden hangisi İmam Cafer sadık(sav) döneminde olmamıştır? a- Emevi devleti yıkılıp, Abbasi devleti kurulmuştur. b- Mutezile, Eşaire, Hariciler, Keysanîler ve Zeyd’iler İslamî fırkalar yaygınlık kazandı. c- Salih Cemaat projesi oluşturulamadı. d- Zeyd b. Ali b. Hüseyin ayaklanması oldu. 2- İmam(sav)’a “ Sadık” lakabını kim vermiştir? a- Babası İmam Muhammed Bakır(s.a.v) b-Annesi Ümmü Ferve(s.a) c- Dedesi İmam Zeynelabidin(s.a.v) d-Resulullah Hz. Muhammed (s.a.a) 3- Rey ekolüne karşı olarak ne tür bir mücadele yapılmıştır? a- Hikmet evleri kurulmuştur. b- Salih cemaat projesi oluşturulmuştur. c- Hadis ekolü oluşturulmuştur. d- Münazaralara önem verilmiştir. 4- “ Kuldan hayır ve şer olarak sadır olan her şeyi Allah’a nispet eden” düşünce biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a- Mütezile b- Cebriye c- Gulat d-Zındıklık 5- “Rey Ekolü” nün görüşünden kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? a- İlmi görüş b- Kişisel görüş c- Ravî görüşü d- Nassa dayalı görüş 6- “ Hayır, o (Kur’an) kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde (yer eden) apaçık ayetlerdir.” (Ankebut süresi/ 49) ayeti kerimesinde geçen “ ilim verilenler” den maksat kimlerdir? a- Ehl-i Beyt imamları b- Peygamberler c- Melekler ve Ruh’ul Kudüs d- Alimler 7- “ Sizden, dini yaşayışında takva sahibi, sözünde doğru, emanete riayet eden ve insanlara karşı ahlâkı güzel olan biri olduğunda “ Bu adam Caferî’dir” denilir. Bu da beni sevindirir, bundan dolayı içimi bir sevinç kaplar ve “ Bu, Cafer’in ahlâkıdır” denilir. Ama bundan farklı bir tutum içinde olursa, onun bu musibeti ve utancı bana mal edilir ve “ Bu Cafer’in davranışıdır” denir.” ( Usul-u Kafî 8/146 hadis 121 ) Bu uyarıyı İmam Cafer Sadık (s.a.v) kimlere yapmıştır? a- İnsanlara b- İnananlara c- Taraftarlarına d- Abbasi dönemine 8- “ Bir meclise girdiğin zaman meclisin en aşağısında oturmaya razı olman, karşılaştığın herkese selam vermen, haklı da olsan münakaşayı terk etmen ve sahip olduğun takva niteliğinden dolayı övülmeyi sevmemendir.“ İmam Cafer Sadık(s.a.v) bu sözleriyle hangi ahlaki özelliği tarif etmektedir? a- Takva b-Tevazu c-Mertlik d-Yiğitlik 9- İmam Cafer Sadık(s.a) bazı grup kurucularına neden tepki gösteriyordu? a- İmamete karşı durdukları için b-kıyas yaptığı için c-Rey görüşünü savunduğu için d-Hepsi için 10-Aşağıdakilerde hangisi İmam’ın “Yanımızda olan kitaplar“dan dediği değildir? a-Kırmızı Cifr a-Beyaz Cifr c-Hz Fatıma (s.a.v) Mushafı d-Mavi Cifr 11- İmam Cafer Sadık(s.a.v)’ın “O olmasaydı, babamın hadisleri kaybolacaktı“ dediği kişi aşağıdakilerden hangisidir? a- Zürare bin A’yen b- Hişam bin Hakem c- Ebu Hanife d- Deysani 12-İmam Cafer Sadık (s.a.v)’a göre doğru hadisleri batıl olanlardan teşhis etmenin yolu olarak neyi öğretmiştir? a-İlimde derinleşenlere sorun b-Kur’an’a uymayanlar uydurmadır c-Akla uygun olanları alın, uygun olmayanları bırakın d-O kişinin fasık olup olmadığına bakın 13- Aşağıdakilerden hangisi İslam’ı yorumlamada doğru yöntemdir? a-Kıyas b-İstihsan c-Mesalih-i mürsele d-Nass’a dayanma 14-Aşağıdakilerden hangisi Salih Cemaatin yapılanmasında İmam Cafer Sadık(s.a.v)’ın üstlendiği özel rollerden değildir? a-Cihadî yapılanma b-Ekonomik yapılanma c-Ruhsal yapılanma d-Sosyal yapılanma 15-Hüseynî Duruşun ilke, hedef ve işaretlerinin kökleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamıştır? a-Hz Hüseyin(s.a.v)’in kabrinin ziyaret edilmesi b-Hüseynî meclisler düzenlenmesi c-Matem meclisleri d-Siyasal mücadelede takiyye yapılması 16- İmam Cafer Sadık(s.a.v) ilim talep edenleri kategorilere ayırırken aşağıdakilerden hangisini sıralamamıştır? a- İlmi, cehalet ve şüpheyi yaymak için b-İlmi, bir güç olarak kullanıp insanlara üstünlük kurmak ve aldatıp dolandırmak için c-İlmi, fıkhetmek ve akletmek için d-İlmi, İslam’a düşmanlık etmek ve tuzak kurmak için 17-“Beni yitirmeden önce istediğinizi sorun, çünkü benden sonra hiç kimse sizinle benim gibi konuşmayacaktır“ diyen İmam Cafer Sadık(s.a.v) gibi bir de hangi İmam söylemiştir? a- İmam Ali(s.a.v) b- İmam Hüseyin(s.a.v) c- İmam Zeynalabidin(s.a.v) d-İmam Muhammed Bakır(s.a.v) 18-“Kul, marifette/Allah’ı bilmekten sonra ……… daha üstün bir ibadetle Allah’a yaklaşmış değildir.“ İmam Cafer Sadık(s.a.v)’ın bu sözünde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a- Cihat b-Namaz c-Ehli Beyt sevgisi d-Tefekkür 19-Peygamber Hz Muhammed(s.a.a) gibi, İmam Cafer Sadık(s.a.v)’ın da vefatından önce son sözleri aşağıdakilerden hangisi olmuştur? a- “Bizim şefaatimiz namazı önemsemeyen kimseleri kapsamaz“ b-‘’Sizden tebliğime karşı herhangi bir ücret istemiyorum, sizden istediğim tek şey yakınlarımı sevmenizdir’’ c-‘’Size iki emanet bırakıyorum. Kur’an ve Ehli Beytim’’ d-‘’Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp, birbirinizin boynunu vurmayınız’’ 20-Zeyd bin Ali bin Hüseyin’in ayaklanması hangi imam döneminde olmuştur? a-İmam Zeynelabidin(s.a.v) b-İmam Cafer Sadık(s.a.v) c-İmam Muhammed Bakır(s.a.v) d-İmam Musa Kazım(s.a.v) 21- İmam Cafer Sadık(s.a)’a soruldu; “ Bir adam bir, iki, üç, dört gün veya daha fazla bir süre şuurunu kaybederse, kaç günün namazını kaza etmesi gerekir?’’ İmam’ın bu soruya cevabı aşağıdakilerden hangisidir? a- Kaç gün namazını kılmamışsa kılmalıdır. b- Kefaret vermelidir. c- Namazlarından mazurdur. d- Bir başkası namazını kılabilir. 22- “Bir adam Ramazan ayında yolculuğa çıktığında, orucunu açmalıdır. Bir gün Resulullah (s.a.a) Ramazan ayında Medine’den Mekke’ye gitmek üzere yola çıktı. Yanında insanlar vardı, bazısı yaya idi. Resulullah Medine’ye üç mil uzaklıktaki Kerrau’l-Gamim denilen yere gelince, bir bardak su istedi. Vakit öğle ile ikindi arasıydı. Suyu içti ve orucunu bozdu. Yanındaki insanlar da oruçlarını açtılar. Bazıları ise oruçlarını tamamladılar. Resulullah (s.a.a) onları asi olarak isimlendirdi. Çünkü Resulullah’ın (s.a.a) bir konuda verdiği son emir tutulur.” Yukarıda İmam’ın naklettiği rivayete göre “asiler” grubu olarak kimleri kast etmiştir? a- Seferde iken oruçlarını açmayanlar b- Seferi namazını kılmayanlar c- Ramazan ayında yola çıkanlar d- Mekke’ye giderken oruç tutanlar 23- İmam Cafer Sadık (s.a.v) şöyle buyurmuştur ; “ Yüce Allah’ın bu ümmete farz kıldığı en ağır yükümlülük ………..dır. Nitekim bu ümmetin büyük çoğunluğu ……………konusunda helak olacaktır.” Bu hadiste boşluğa gelecek ibadet aşağıdakilerden hangisidir? a- Namaz b- Oruç c- Hac d- Zekat 24- “ Maruf’u emretmek ve münkeri nehyetmek; imkanı olan, kendisinin ve arkadaşlarının canından endişe etmeyen herkese ………..dır.” İmam Cafer Sadık (s.a.v)’ın bu hadisi ne hükmündedir? a- Sünnet b- Farz-ı Kifaye c- Farz d- Caiz 25- İmam Cafer Sadık(s.a.v) naklediyor. “ Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu; “ İlim talep etmek her Müslüman’a ………….dır. Haberiniz olsun! Allah ilme düşkün olanları sever.” Bu hadisi şerifte ilmin hükmünü nasıl bildirmiş olup, boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a- Sünnet b- Müstehap c- Farz-ı Kifaye d- Farz 26- İmam Cafer Sadık (s.a.v)’tan sonraki vasi edilen imam aşağıdakilerden hangisidir? a- İmam Ali Rıza (s.a.v) b- İmam Muhammed Taki(s.a.v) c- İmam Musa Kazım (s.a.v) d- İmam Muhammed Bakır (s.a.v) 27- İmam Cafer Sadık (s.a.v); zorba yönetimin baskılarını kendisinden sonraki vasisi İmam Musa Kazım (s.a.v)’dan uzaklaştırmak için beş kişiye vasiyette bulunmuştu. Aşağıdakilerden hangisi vasiyet ettiklerinden değildir? a- Mansur Devaniki b- Muhammed b. Süleyman c- İmam Musa Kazım (s.a.v) d- Yahya bin Zeyd 28- “ Allah’ın (verdiği) rengiyle boyandık. Allah’tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz ancak O’na kulluk ederiz (deyin). “ ( Bakara süresi/ 138) ayetinde geçen “renk” kelimesinin tefsirine İmam Cafer Sadık (s.a.v) ne demiştir? a- İslam b- İman c- Risalet d- Ahiret yurdu 29- İmam Cafer Sadık (s.a.v) “ Ancak şu üç hasleti üzerinde taşıyan kişi marufu emreder, münkeri nehyeder. …..” buyurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu seçeneklerden biri değildir? a- Emrettiğini ve nehyettiğini bilen b- Emrettiği ve nehyettiği şeyle ilgili olarak adil olan c- Emrettiği ve nehyettiği şeyden farklı bir tutum takınmayıp sözünün arkasında duran kişi d- Emrettiği ve nehyettiği şeyi, önce kendisine emretmeli ve nehyetmeli 30- Abbasi devletinin kuruluşu sırasında halkı kendi tarafına çekmek için Abbasilerin kullandığı slogan aşağıdakilerden hangisidir? a- Allah’ın halifesi olmak b- Emevi intikamını almak c- Tevhid kelimesi d- Âl-i Muhammed’i razı etmek

BAŞARILAR DİLERİZ SORULARIN CEVAP ANAHTARI; 1-C,2-D,3-C,4-B,5-B,6-A,7-C,8-B,9-D,10-D,11-A,12-B,13-D,14-B,15-D,16-D,17-A,18-B,19-A,20-B,21-C,22-A,23-D,24-C,25-D,26-C,27-D,28-A,29-D,30-D.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page