top of page

İMAM ALİ RIZA (SA) İLE İLGİLİ YARIŞMA SORULARI

HİDAYET ÖNDERLERİ- 10 CİLT/ İMAM ALİ RIZA (SA) 

YARIŞMA SORULARI 1- İmam Ali rıza (sa), Ehl-i Beyt imamları arasında kaçıncı imamdır? a- 6 b- 7 c- 8 d- 9 2- İmam Ali Rıza(s.a) kimin yanına, aynı eve defnedilmiştir? a- İmam Musa Kazım b- Harun Resit c- Memun d- İmam Cafer Sadık 3- On iki imam arasında ismi “Ali” olan kaç imam vardır? a- 2 b- 3 c- 4 d- 5 4- İmam Rıza(sa)'nın mücadele ettiği “ Müşebbihe” akımının özelliği aşağıdakilerden hangisidir? a- Günahları küçük görme düşüncesi b- Kendi görüşlerine göre tefsir yapma c- Yüce Allah’ı teşbihle vasfeden d- Muteşabih ayetlerini kendilerine göre yorumlayan 5- Aşağıdakilerden hangisi imam Ali Rıza(sa)’nın dostlarından değildir? a- Ali bin Yaktin b- Yunus bin Abdurrahman c- Memun bin Harun d- Muhammed bin Ali 6- İmam Ali Rıza(s.a)’nın bildirdiğine göre mümin olduğu bilinmeyen birine zekat verilebilir mi? a- Verilmez b- Verilebilir c- Bir kısmı verilir d- Kişinin isteğine bırakılır 7- İmam Ali Rıza(sa)’nın bildirdiğine göre Fıtır zekatı verilmesinde dikkat edilecek nokta aşağıdakilerden hangisidir? a- Velayet ehli olmayanlara verilmez. b- Kişiye göre verilir. c- Herkese verilebilir d- Zamana dikkat edilmelidir. 8- İmam Ali Rıza(sa) Humus verilirken hangi yöne dikkat çekmiştir? a- Malın helalinden verilmelidir. b- Malın beşte biri verilmelidir. c- Zamana dikkat edilmelidir d- Her mümin vermelidir. 9- İmam Ali Rıza (sa) rivayet ediyor. “ Bir mümin, şu üç haslete sahip olmadıkça gerçek mümin olamaz. Rabb’inden bir sünnet, peygamber’inden bir sünnet ve imam’ından bir sünnet. Rabb’inin sünneti işini gizlemesidir, peygamber’inin sünneti insanlarla iyi geçinmesidr, imam’ının sünneti ise .........” boşluğa ne gelmelidir? a- Adil olmasıdır b- Darlıkta ve genişlikte sabratmesidir c- Humus vermeye dikkat etmelidir d- Takva sahibi olmalıdır 10- Memun,B İmam Ali Rıza(sa)’yı Horasan’a niçin çağırmıştı? a- Münazaralar için b- Veliahtlığı teklif etmek için c- İlminden yararlanmak için d- Zindana atmak için 11- Memun’un, İmam Ali Rıza(s.a)’ya veliaht teklifinin sebebi, aşağıdakilerden hangisi değildir? a- Kaotik ortamın yatıştırılması ve isyanların bastırılması b- Ehl-i Beyt’e duyduğu sevgi ve yakınlık c- Göz hapsinde tutması ve davet çalışmalarına engel olmak istemesi d- Yönetime meşrutiyet kazandırmak istemesi 12- İmam Ali Rıza(sa)’nın bildirdiğine göre “ Sonra Kitab-ı, kullarımız arasından seçtiklerimize verdik.” Fatır süresi 32. Ayeti kerimede geçen “ kullar” kimlerdir? a- Ümmet b- Sahabeler c- Ehl-i Beyt d- Alimler 13- İmam Ali Rıza (s.a) anlatıyor. “ İmamet, İslam’ın gelişen kökü ve yükselen dalıdır. Namaz’ın, Zekat’ın, Hacc’ın, Cihad’ın tamamlanması, ganimetlerin ve sadakaların çoğalması, hadlerin ve hükümlerin uygulanması, sınır boylarının ve civarının savunması ............ile mümkün olur.” Boşluğa ne yazılmalıdır? a- Halife b- İmam c- Peygamber d- Şura 14- İmam Hasan Askeri(sa)’den nakledilen bir rivayette “ Ümeyyeoğullarının ve Abbasoğullarının kılıçları iki sebepten dolayı üzerlerinden hiç eksik olmadı”. Bu iki sebep aşağıdakilerden hangisidir? a- Birincisi halifelikte hiç haklarının olmadıklarını biliyorlardı, ikincisi zalim egemenliklerinin Kaim İmam (sa) ile yıkılacaklarını öğrenmişlerdi b- Birincisi Risalet’e ihanet etmişlerdi, ikincisi iktidarı istiyorlardı. c- Birincisi islamı siyasetten ayırmak istiyorlardı, ikincisi imamlığı kendilerine layık görüyorlardı d- Birincisi Humusu kendilerine ait görüyor, ikincisi Kur’an’ı kendileri yorumlamak istiyorlardı. 15- İmam Ali Rıza (sa) anlatıyor. “ Hz. Davud (as)’un okuduğu Zebur’da şöyle denilmektedir. “ Allah’ım! Fetretten sonra sünneti ikame edecek olanı gönder.”” sünneti ikame edecek kimdir? a- Hz. Muhammed (s.a.a) b- Hz. İsa (as) c- Hz. Musa (as) d- İmam Mehdi(sa) 16- Mücessime akımı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? a- Büyük günahları küçük görenler b- Kulun her yaptığını Allah’a isnat edenler c- İmametliği halifelerde görenler d- Allah’ı bir cisim gibi tasavvur edenler 17- İmam Ali Rıza (sa) açıklıyor. “ İffetli kadının oğlu gidecek, ondan sonra Faraklita gelecek. Yükleri hafifletecek olan odur. O size her şeyi açıklayacaktır. Ona şahitlik ettiğim gibi o da bana şahitlik edecektir. Ben size misaller getirdim, o ise size teviller getirecektir.” İncil’de anlatılan bu satırlar hangi peygamberleri anlatmaktadır? a- Hz. İsa (as) ve Hz. Muhammed (s.a.a) b- Hz. İsa (as) ve İmam Mehdi(sa) c- Hz. İsa (as) ve Hz. Yahya (as) d- Hz. Muhammed (s.a.a) ve İmam Mehdi (sa) 18- Mezhep mensuplarından bir grup alimler ile tartışma yapılırken İmam Ali Rıza(sa)’ya Ehl-i Beyt ve ümmet arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? a- Ehl-i Beyt’in sadaka alması haram, ümmetin ise sadaka alması haram değildir. b- Ehl-i Beyt kan bağı olan, ümmet ise kan bağı olmayandır. c- Ehl-i Beyt seçilmiş aile, ümmet ise tabi olandır. d- Ehl-i Beyt’e itaat farz, ümmete ise itaat farz değildir. 19- İmam Ali Rıza (sa) rivayet ettiğine göre “ Akrabalarının hakkını ver” (İsra süresi/ 26) ayeti nazil olduğunda Resulullah (s.a.a) aşağıdakilerden neyi yapmıştır? a- Miras ayetlerini açıklamıştır. b- Ehl-i Beyt’i sevmelerini ve itaat etmelerini emretmiştir. c- Yakınlara davet çalışmalarını yapmıştır. d- Hz. Fatıma (sa)’yı çağırıp Fedek arazisini vermiştir. 20- İmam Ali Rıza (sa)’nın açıklamalarında geçen Fey’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a- Malın beşte biri b- Savaş yapılmadan elde edilen mal c- Savaşta elede edilen ganimet d- Devlet vergisi 21- İmam Ali Rıza (sa)’dan rivayet edildiğine göre Resulullah(s.a.a)’ın bildirdiği “ cennetliklerin ve cehennemliklerin ayrıştığı kıstas (ölçü)” aşağıdakilerden hangisidir? a- Nübüvvet b- Kitap c- İmam Ali (sa) d- Hz. Muhammed (s.a.a) 22- “"İnsan, daha önce bir şey değilken, bizim onu yarattığımızı düşünmez mi?" "Yaratmayı başlatan, sonra tekrar eden O'dur." "Gökleri ve yeri yoktan var etmiştir." "Yaratmada dilediğini arttırır." "İnsanı yaratmaya balçıktan başladı." "Diğerleri Allah'ın emrine kalmışlardır; ya onlara azap eder ya da tövbelerini kabul eder." "Bir canlıya ömür vermesi de, onun ömründen azaltması da mutlaka bir kitaptadır."... gibi ayetleri sıralarken İmam Ali Rıza (sa) hangi konuyu anlatmıştır? a- Kıyas b- İrca c- Beda d- Nass 23- “Silsiletu’z Zeheb” tamamlamasının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? a- Altın Zincir b- Ümmetin seçkinleri c- Dinde derin ilim sahipleri d- İmamlar silsilesi 24- İbn sıkıt İmam(sa)’a “ Bugün insanlara karşı Allah’ın Hücceti nedir?” diye sorduğunda İmam Ali Rıza (sa)’nın cevabı aşağıdakilerden hangisi olmuştur? a- Akıl b- İmam Mehdi(sa) c- Kur’an d- İlim 25- İmam Ali Rıza (sa)’dan bildirildiğine göre Ulul Azm Peygamberler kimlerdir? a- Hz. Nuh(as), Hz. İbrahim (as), Hz. Musa (as), Hz. İsa (as), Hz. Muhammed (saa) b- Hz. Adem (as), Hz. Nuh(as), Hz. İbrahim (as), Hz. İsa (as), Hz. Muhammed (saa) c- Hz. İbrahim (as), Hz. Davud (as), Hz. Musa (as), Hz. Harun (as), Hz. Muhammed(s.a.a) d- Hz. Musa (as), Hz. İsa (as), Hz. İbrahim(as), Hz. Harun (as), Hz. Muhammed (saa)

BAŞARILAR DİLERİZ

incivemercan.com

1-C,2-B,3-B,4-C,5-C,6-A,7-A,8-A,9-B,10-B,11-B,12-C,13-B,14-A,

15-A,16-D,17-A,18-A,19-D,20-B,21-C,22-C,23-A,24-A,25-A.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Bismillahirrahmanirrahim EN GÜZEL YARIŞMA Şaban ayının 15'i nihayet gelip çattı. Bugün zamanımızın imamı olan Hz Mehdi'nin (a.s) doğum günü idi. İmamımızın(a.s) varlığına duyduğumuz sevincimizi, O'na

bottom of page