top of page

İMAM ALİ(AS)'Yİ NE KADAR TANIYORUZ? KENDİMİZİ DENEYELİM Mİ?

İMAM ALİ (AS) İLE İLGİLİ ANKET SORULARI 1- Hz. Muhammed (saa)’in risalet mirasını devam etmesi için kimi kendisine “ Hilafeturesulullah” olarak emir buyurmuştur?  a- 1. Halife Ebu Bekir b- İmam Ali Bin Ebu Talip c- Hz. Fatıma d- 2. Halife Ömer bin Hattab 2- İmam Ali(as) ilmini anlatan miras kaynaklarından değildir?  a- Gureru!l Hikem b- Kumeyl Duası c- Nehcü’l Belağa d- Akıllara hediye 3- İmam Mehdi (as), kimin çocuğudur? a- İmam Ali bin Ebu Talip b- İmam Hasan Mücteba c- Ömer bin Hattab d- Abdullah ibni Abbas 4- Peygamber Hz. Muhammed (saa)’in Ehl-i Beyt’inin ilk üyesi kimdir? a- İmam Hasan b- Hz. Fatıma c- Hz. Muhammed d- İmam Ali 5- Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (as) ile beraber Sıffın, Cemel ve Nehravan adı ile bilinen savaşlarda yoldan çıkan Müslümanlarla mücadele eden kimdir? a- İmam Ali b- Muaviye c- Aişe bin EbuBekir d- Ömer ibni Sad 6- Peygamber(saa)’in ayet nüzulünde İmam Ali için “ nefsim” gibi dediği ayet aşağıdakilerden hangisidir? a- Mubahale ayeti b- Tathir ayeti c- Meveddet ayeti d- Miras ayeti 7- Hz. Muhammed (saa)’ten sonra imamet ve hilafet makamındaki ilk imam kimdir? a- 1. Halife Ebubekir b- Ömer bin Hattab c- Osman bin Affan d- Ali Bin Ebu Talip 8- İmam Ali(as)’nin Ehl-i Beyt’ten olan çocuklarındandır? a- İmam Hasan b- Ebul Fazl Abbas c- Muhammed Hanefiyye d- Ümmü Gülsüm 9- Peygamber Hz. Muhammed (saa)’in “ mirasçım, vezirim, vasim, kardeşim” dediği kişi aşağıdakilerden hangisidir? a- 1. Halife Ebu Bekir b-  2. Halife Ömer bin Hattap c- Cafer Tayyar d- Ali Bin Ebu Talip 10-  "Ali” kelimesinin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a- Cömert b- Üstün c- Zeki d- Yardımsever 11- Aşağıdakilerden hangisi imam Ali (as)’nin lakaplarından değildir? a- Emirel Müminin b- İlmin Kapısı c- Kur’an-ı Natık d- Al-i Muhammed 12- Hz. Muhammed (saa) buyurduğu menzilet hadisinde “ Hz. Musa ve Hz. Harun” u kimler için örneklendirmiştir?        a-  Hz. İsa ve Hz. Harun b- Hz. Yakup ve Hz. Yusuf c- Hz. Muhammed ve Ebubekir d- Hz. Muhammed ve İmam Ali 13- “Ben ilim şehriyim. ……………benim kapımdır. “ denilen hadis boşluğuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a-İmam Ali b- Âlimler c- Müminler d- Şehitler 14- Sakife hadisesi ile Velayeti elinden alınan imam Ali(as) halife seçilinceye kadar geçen yirmi beş yıl sürecinde aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır? a- Kur’an’ı toplamak ve tefsir çalışmaları yapmak b- Kur’anî gerçeklerle ümmeti bilinçlendirmeye çalışmak c- Hilafetin baskısı ile hadis bildirimini ertelemek d- Halifelere danışmanlık etmesi 15- İmam Ali(as) halife olunca kimin metodunu izlemiştir? a- Birinci halife Ebubekir ibni Kuhafe b- İkinci halife Ömer ibni Hattab c- Hz. Muhammed (s.a.a) d- Üçüncü halife Osman ibni Affan 16- Aşağıdakilerden hangisi peygamberin amcası Ebu Talip’in Tevhide ve Risalete bağlı bir Müslüman olduğunu ölünceye kadar gizlemesinin sebeplerinden biri olamaz? a- Mekke kafirleri ile münasebetlerinin olması b- Peygambere düzenlenen komploları engellemek c-Takiyye yapmak için d- Babası Abdulmuttalip’in vasiyeti olduğu için. 17- İmam Ali (as)’ın lakaplarından “ beğenilmiş, razı olunmuş” anlamına gelen lakabı aşağıdakilerden hangisidir? a- En- Nebeu’l Azim b- El Faruk c- El Hâdi d- El Murteza 18- Hicret gecesi imam Ali(as)’nin Resulullah(s.a.a)’ın yatağına yatması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz? a- Görevi yerine getirme hususunda öndere mutlak itaat b- Bilinçli teslimiyet c- Akide ve ilkeler uğruna fedakârlık d- Eşi Fatma (as)’ya olan bağlılık 19- Aşağıdakilerden hangisi İmam Ali(as)’nin hicret esnasındaki görevlerinden biri değildir? a- Emanetleri sahiplerine ulaştırmak b- Berea (Tevbe) süresini Kureyşlilere tebliğ etmek c- Peygamberin yatağına yatarak müşrikleri şaşırtmak d- Fatıma’ları Medine’ye ulaştırmak 20- Zaman ve yer açısından, İmam Ali(as) hakkında söylenenlerden aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a- “İmanın tamamı, küfrün tamamının karşısına çıktı” – Hendek Savaşı b- “Zülfikâr gibi kılıç, Ali gibi yiğit yoktur” – Uhud Savaşı c- “Senin başına da buna benzer bir şey gelecek ve sen buna mecbur kalacaksın” – Mekke’nin Fethi d- “ Ey Ali, Musa için Harun ne ise, benim için sen O’sun.” – Tebük Seferi 21- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber (s.a.a) tarafından imam Ali (as)’nin velayeti için alınan tedbirlerden biri değildir? a- Sakaleyn Hadisi b- Usame ordusunun hazırlanması c- Beni Sakife toplantısı d- “ Bana bir kürek kemiği getirin, size öyle bir şey yazayım ki doğru yoldan sapmayasınız.” 22- Aşağıdakilerden hangisi birinci halife seçildikten sonra, yönetimin muhalefete karşı izlediği adımlardan biri değildir? a- Muhalefetin fitne çıkardığı söylemi b- Sertlik ve şiddet esasına dayalı politika c- Haşim oğullarından kimseyi görevlendirmeme d- Usame komutasında bir ordunun hazırlanması 23- İmam Ali (as)’nin peygamber (s.a.a)’in vefatına kadar yiğit bir savaşçı olduğu halde, velayeti elinden alındıktan sonra kıyam etmemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a- Ahiret b- Velayet c- Hidayet d- Vahdet 24- İmam Ali (as) sonucun ne olacağını bildiği halde, ikinci halifenin atadığı şûraya katılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a- Şûradaki kararlara engel olmak b- İkinci halifenin düştüğü çelişkiyi açığa çıkarmak c- Halife olmayı çok istemek d- İkinci halifenin vasiyetine uymak 25- İmam Ali (as)’nin hükümetini diğer üç halife hükümetlerinden ayırt eden en önemli özellik nedir? a- Nass ile hüküm verme b- İç karışıklıkları bastırma c- Hacca önem verme d- Beyt-ül malın korunması 26- Aşağıdakilerden hangisi İmam Ali (as)’nin hükümeti döneminde Kufe’yi başkent yapmasının sebeplerinden biri değildir? a- Kufe’nin coğrafi konumu b- İsyanları bastırmada Kufe halkının yardımları c- Devletin sınırlarının oldukça geniş olması d- Kufe halkının davet mektupları 27- İmam Ali(as)’nin savaştığı gruplar ve savaş isimleri eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? a- Biatını bozanlar- Cemel savaşı b- Zulme sapanlar- Sıffın savaşı c- Dinden çıkanlar- Nehrevan savaşı d- Hepsi 28- Aşağıdakilerden hangisi İmam Ali(as)nin miras bıraktığı ilmi eserler arasında yer almaz? a- “Es- Sahife” b-- “El- Camia” c- “ Biharu’l Envar” d- “Cifr” 29- İmam Ali(as)’nin şehadetinden sonra gelen İmam aşağıdakilerden hangisidir? a- İmam Hasan b- İmam Hüseyin c-İmam Seccad d- İmam Mehdi. 30- İmam Ali (as) hangi ayda şehid edilmiştir? a- Recep b- Şaban c- Ramazan d- Muharrem

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page