top of page

GURERU’L HİKEM KİTABI YARIŞMA SORULARI

GURERU’L HİKEM KİTABI

YARIŞMA SORULARI 1-İmam Ali’den (as) gelen hadislerimize göre acele etmek hangi durumlarda tavsiye edilmemiştir? a-Kötülüğü savmada b-İyilik yapmada c-İşi telafi etmede d-Kur’an okumada 2-“ İnsanların en …………….. nefsinin eksikliklerini gidermeye gücü olduğu halde bunu yapmayandır” hadisinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a-Acizi b-Takvalısı c-Kötüsü d-Akıllısı 3- “………. hayattır, şahadetin ruhudur, yöneticiler için fazilettir, insanların kıvamıdır, imanın başıdır, ihsanın kapsamıdır, bağışların en yücesidir,…” Bu tanımlamalar aşağıda geçen hangi kavram için yapılmıştır? a-İlim b-Dürüstlük c-Cömertlik d-Adalet 4-İmam Ali’nin (as) buyurduğuna göre “ Hâkimiyeti elinde bulunduran bir düşman” olarak aşağıdakilerden hangisine işaret etmiştir? a-Zalim b-Cahil c-Alışkanlık d-Bencillik 5- “………………… evlatlarından olun, ………….. evlatlarından olmayın. Şüphesiz ki, her çocuk kıyamet günü annesine katılacaktır. “ Bu hadiste geçen boşluklara aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? a-Baba—Anne b-İtaat- Azgınlık c- İmam- Tağut d-Ahiret-Dünya 6- “Hoşnutluk, gazap, güvenlik, korkudan alıkoymak ve rağbet” bu altı haslet ile insan hangi alanda imtihana girer? a-İlim b-İman c-Güzel ahlak d-Adalet 7- “………….. kötülük yapan kimseye, ümit bağlanmaz.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a- Ailesine b- İnsanlara c- Miskinlere d-Müminlere 8- “ İnsanlara ………… , cahilliğin özelliklerindendir.” Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? a- Düşmanlık etmek b- Nasihat etmek c- Yardım etmek d- Tevazu göstermek 9- Aşağıdakilerden hangisi “insanların en akıllısı” değildir? a- Akibetlere çokça bakan kimsedir b-Ahireti için amel eden kimsedir c-Akıllı insanlara itaat edendir d-İlmin peşinde dolaşmayan kimsedir 10- Rahman ordusunun komutanı aşağıdakilerden hangisidir? a- İman b- Akıl c- İlim d- Sabır 11- Aşağıdakilerden hangisi akıllı insanın yapacağı işlerden değildir? a- Akıllı kimse öğrendiğiyle amel eder b- Akıllı kimse nefsini küçük görür c- Akıllı kimse çabasını yerinde kullanır d- Akıllı kimse dünya lezzetlerini önemser 12- Aşağıdakilerden hangisi aldanmanın alanına girmez? a- Kişi mühlete ve amele güvenir. b- İlim peşine düşer c- Dünya sevgisi kuvvetlidir d- Oyunlarla oyalanır 13- İmam Ali ‘nin (as) buyurduğuna göre zatı hakkında tefekkür edilmesi yasaklanan aşağıdakilerden hangisidir? a-Uzay b- Ahiret c- Akıl d- Allah 14- “ Gözler O’nu açıkça göremez, lâkin kalpler imanın hakikati ile O’nu görür.” Diye buyurduğu aşağıdakilerden hangisidir? a- Ruh b- İman c- Allah d- Cennet 15- “ Akıllar sıfatlarının niteliğini anlayamaz, vehimler O’nu kavrayamaz, duyu organları O’nu hissedemez.” Bu ifadeler kim için söylenmiştir? a- İman b- Peygamber c- Ruh d- Allah 16- “ Mümin; sevgisi, nefreti ve terk edişi ………………. olan kimsedir.” Bu hadisi tamamlayan aşağıdakilerden hangisidir? a- Allah için b- Vasat c- Güzel ahlakı d- İman üzere 17- İmam Ali’nin (as) buyurduğuna göre “Hayrın tamamı” aşağıdakilerden hangisidir? a- İman etmek ve salih amel işlemek b- Namaz kılmak ve zekât vermek c- Allah için sevmek, Allah için nefret etmek d- Allah’a ve ahiret hayatına inanmak 18- “ Şüphesiz ki “…………………..” sözümüz bizim O’nun mülkü olduğumuzun ikrarıdır. Şüphesiz ki “…………………….” sözümüz ise yok olacağımızın ikrarıdır.” Boşluklara hangi seçenek gelmelidir? a- Biz Allah’tanız- biz O’na döneceğiz b- Besmele- Elhamdulillah c- İman- İmtihan d- Dünya hayatı- Ahiret hayatı 19- “…………………… kelimesi imanın azameti, ihsanın anahtarı, Rahman’ın hoşnutluğu ve şeytanın uzaklaştırıcısıdır.” Bu söylenenler aşağıdaki seçeneklerden hangisi için ifade edilmiştir? a- İman ve itaat b- Mümin c- La ilahe illallah d- Besmele 20- “ Allah’ı tanıma hususunda re’y ve kıyasa dayanan kimse sapar ve işleri dağılır.” İmam Ali’nin (as) buyurduğu hadisinde geçen “Re’y” ne anlama gelmektedir? a- Oy vermek b- Bir şehir adı c- Kişisel görüş d- Bir metot adı 21- En üstün amel olarak İmam Ali (as) neyi buyurmuştur? a- İlim ve marifet b- Güzel ahlak c- Allah rızasına istenen amel d- Anne babaya iyilik yapmak 22- Amel edilen ilmin ne kadar önemli olduğunu İmam Ali(as) belirtirken aşağıdaki seçeneklerden hangisini ifade etmemiştir? a- En güzel ilim b- En şerefli ilim c- En faydalı ilim d- En salih ilim 23- “ Şüphesiz sizler salih amel etmeye , …………… elde etmekten daha çok muhtaçsınız.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a- Mal b-Evlat c- Sevgi d- İman 24- İmam Ali (as), insanların ilim tahsil etmekten yüz çevirmesinin sebebi olarak aşağıdakilerden hangisini belirtmiştir? a- İlmin zor şartlar altında elde edilmesi b- İlmin ehlinden alınmaması c- İlmiyle amel edenin az olduğunu görmeleri d- İlmin suiistimal edilmesi 25- İmam Ali (as) ilmin afeti olarak aşağıdakilerden hangi sebebi buyurmuştur? a- Amel etmemek b- Allah için olmaması c- Kirli bilgilerin karışması d- İlim üzerinden kibre düşmek 26- “ Sakınmadan soyunan kimse, …………………….. giyer” boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a- Utanç elbisesini b- Korku elbisesini c- Zillet elbisesini d- Haya elbisesini 27- Arkadaşlıkta en hayırlı kimse aşağıdakilerden hangisi değildir? a- Bilgili ve yumuşak huylu olanlardır b- Seninle kendisi arasında seni bir hakime muhtaç kılmayandır c- Seni ahrete iştiyaklı kılan, dünyadan sakındırandır d- İyiliklerini unutan, kötülüklerini unutmayandır 28- Aşağıdakilerden hangisini İmam Ali (as), cahilleri anlatan bir misal olarak buyurmamıştır? a-Su fışkırmayan kaya b- Dalı yeşermeyen ağaç c-  Ot bitmeyen çorak toprak d-Dermanı olmayan hastalık 29-  İmam Ali’den (as) gelen rivayetlere göre, “ Geçici bir gölge, hüsran pazarı, garipler yurdu, görülen bir rüya, zehirli bir yılan” gibi tabirlerle kast ettiği aşağıdakilerden hangisidir? a-  Kötü bir eş b- Dünya c- Nefis d- Yoldan çıkaran arkadaş 30- Kalbi dünya sevgisine bağlanan bir kimsede aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? a- Sürekli bir hüzün b- Kendisini bırakmayan bir hırs c- Ulaşamayacağı bir arzu d- Devamı olan basiret 31- Akılsız insanların sermayesi aşağıdakilerden hangisidir? a- Arzular b- İlim c- Edep d- Dedikodu 32- “ ………………….ve ………………… münezzeh olan Allah’a sunulduktan sonradır.” Bu hadiste, boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a- Fakirlik ve zenginlik b- İman ve sabır c- Hayır ve şer d- Ölüm ve diriliş 33- “ …………… dışında bir şey üzerinde düşünmek heva ve hevestir.” İmam Ali’nin buyurduğu bu hadiste boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmektedir? a- İlim b- Nas c- Hikmet d- Zan 34- “ Hakkı yardımsız bıraktılar, batıla da yardım etmediler.” Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılan bir sonuç olamaz? a- Hakkı yerine getirmediler b- Batılı desteklediler c- Seyretmeyi tercih ettiler d- İki tarafa destek vermediler 35- “ İşlerinin dizginlerini, Allah’a, …………… ve ………………….ısmarlayan kimse hidayete ermiştir.” Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir? a- Ahiret gününe ve Mizana b- Resulüne ve Emir sahibine c- Kur’an ve Risaletine d- İlim ve Hikmete 36- İmam Ali’nin (as) buyurduğuna göre “ilim sahiplerinin fidan dikme yeri” aşağıdakilerden hangisidir? a- Hikmet meclisleri b- Cuma hutbeleri c- Cenaze törenleri d- İlim sınıfları 37- İmam Ali (as) “ La İlahe İllallah” kelimesinin şartlarının olduğunu buyurmaktadır. Bu şartlardan biri olarak aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir? a- İlim ve hikmetin öğrenilmesi b- İman ve salih amel işlenilmesi c- Güzel ahlak sahibi olunması d- Kendisi ve soyundan gelen imamların kabul edilmesi 38- İmam Ali’nin (as) buyurduğuna göre aklın meyvesi aşağıdakilerden hangisidir? a- İnsanlarla iyi geçinmek b- Şakacı olmak c- Lezzetleri önemsemek d- Mal biriktirmek 39- İmam Ali’nin(as) buyurduğu hadislere göre aşağıdakilerden hangisi ilim sahibi olmanın alameti değildir? a- Amel etmesi b- Hilim sahibi olması c- Az konuşması d- Her şeyi bilmesi 40- “ İman; kökü yakîn, dalları sakınma, nuru hayâ ve meyvesi……………olan bir daldır.” Bu hadiste boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmektedir? a- Cömertlik b- Sabır c- Salim amel d- Hilim 41- İmam Ali (as) “bu üç şey kimde olursa imanını kemale erdirmiştir” diye buyurmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? a- Gazap ve hoşnutluk anında adil olmak b- Fakirlik ve zenginlik halinde ölçülü olmak c- Korku ve ümit halinde itidalli olmak d- Sağlıkta ve hastalıkta sabırlı olmak 42- İmam Ali’nin (as) buyurduğuna göre “ insanın şahsiyeti” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmiştir? a- Kalbiyle b- Ahlakıyla c- Sözleriyle d- İbadetleriyle 43- İmam Ali’nin (as) kanaat ile ilgili buyurduğu hadislerde “ kanaat” kavramının zıttı aşağıdakilerden hangisidir? a- Cimrilik b- Cömertlik c- Ümit d- İhtiras 44- Aşağıdakilerden hangisi İmam Ali’nin(as) “konuşma” ile ilgili gelen hadislerden biri değildir? a- Açık saçık sözden sakının. Şüphesiz ki açık saçık söz kalpte kin oluşturur. b- Başkalarından nakletsen bile komik söz söylemekten sakın. c- En doğru söz, hal diliyle söylenendir. d- İnsan dilinin altında değildir. 45- “Münezzeh olan Allah bir kulunun iyiliğini dilerse ona……………., az yemeği ve az uyumayı ilham eder.” Bu hadiste boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a- İbadet güzelliğini b- Derin kavrayışı c- Az konuşmayı d- İbretlerden öğüt almayı 46- İmam Ali(as) “lezzet” ile alakalı aşağıdakilerden hangisini buyurmamıştır? a- Nice basit lezzetler, yüce derecelerin önünü keser. b- Lezzetler afettir. c- Lezzetleri çok düşünen kimseye lezzetler galip gelir. d- Ebedi yurdu seven kimse lezzetleri hatırlamalıdır. 47- İmam Ali’nin (as) buyurduklarına göre aşağıdakilerden hangisi istişarede açısından doğru değildir? a- İstişare edilen kimsede çalıştığı için, o başarının kefilidir. b- İstişare ettiğin kimseler akıl, ilim, tecrübe ve uzak görüşlülük sahibi olmalıdır. c- Şefkatli cahille istişare etmek tehlikelidir. d- Cimri, hırslı, yalancı kimselerle istişare edilmemelidir. 48- İmam Ali’nin (as) buyurduklarına göre aşağıdakilerden hangisi münafıkların özelliklerinden değildir? a- Ahlakları değişkendir b- İnsanlarla çok uyumludurlar c- İtaati emrettikleri halde kendileri amel etmezler d- Tefekkürleri en az iki gündür 49- İmam Ali’nin (as) buyurduğuna göre “doğru sözlü insan, doğru sözlüğüyle üç şey elde eder”. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? a- Güven b- Cömertlik c- Sevgi d- Azamet 50- İmam Ali’ye(as) göre “ âlimin süsü, cahilin örtüsü” dediği davranış aşağıdakilerden hangisidir? a- İhsan yapmak b- Suskunluk c- Basiret d- Yakîn iman

BAŞARILAR DİLERİZ YARIŞMANIN CEVAP ANAHTARI; 1-D,2-A,3-D,4-C,5-D,6-C,7-A,8-A,9-D,10-B, 11D,12-B,13-D,14-C,15-D,16-A,17-C,18-A,19-C,20-C,21-C,22-D,23-A,24-C,25-A, 26-A,27-D,28-D,29-B,30-D,31-A,32-A,33-C,34-D,35-B,36-A,37-D,38-A,39-D,40-A, 41-D,42-A,43-D,44-D,45-C,46-D,47-A,48-D,49-B,50-B 

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

HZ. FATIMA (AS) ANNEMİZİ NE KADAR TANIYORUZ??? “incivemercan.com” SİTESİNİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU ANKET SORULARI 1- Hz. Fatıma (as) kimdir? a- Peygamber’in kızı                         b- Peygamber’in tor

AŞAĞIDAKİ LİNKTEN YARIŞMAYA KATILABİLİRSİNİZ! https://forms.gle/dhce6hpWensEQDTVA

bottom of page