• inci mercan

GADİR HUM HUTBESİNİ NE KADAR BİLİYORUZ?

1- “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Doğrusu Allah kâfirleri hidayet etmez.” Gadir hum günü nazil olan bu ayet aşağıdakilerden hangisidir?

a- Nisa süresi/ 4

b- Maide süresi/67

c- Fatiha süresi/5

d- Fetih süresi/3


2- “Şüphesiz sizin veliniz Allah, Resulü, iman edip namaz kılanlar ve rükû halinde zekât veren müminlerdir.” (Maide Suresi 55.ayet) Velayet ayeti olarak bilinen bu ayette Hz. Muhammed (saa)’in açıkladığı kendisinden sonra müslümanların velileri olarak “rükû halinde zekât veren müminler” açıkladığı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Tüm Müslümanlar

b- Dört halife

c- İmam Ali ile başlayan tüm Ehli Beyt imamları

d- Ümmetin kendi tercihleri


3- “Onlar Ali’nin benden ayrılmaması, benim kendisine teveccüh etmem, O’nun bana temayülü ve beni kabullenişi sebebiyle böyle olduğumu sandılar.” Hâlbuki bazı insanların algıladığı bu konuyu, Hz. Muhammed (saa) nasıl görülmesini istemişti?

a- Amcaoğlu olarak Ali

b- Damadı olarak Ali

c- Sahabe olarak Ali

d- İmam olarak Ali


4- “Bütün bunlardan sonra Ali hakkında bana nazil olan şeyi tebliğ etmediğim takdirde Allah asla benden razı olmayacaktır.” Diyen Hz. Muhammed (saa), bu buyurduklarına hangi ayeti delil olarak nüzul edildiğini buyurmaktadır?

a- Maide süresi/ 67

b- Zariyat/56

c- Nisa süresi/59

d- Kasas süresi/5


5- “Onu imam ve ihtiyar sahibi kılmıştır. Her muvahhidin onun hükmünü icra etmesi, sözüyle amel etmesi, emrini kabullenmesi gerekir” bu vasıfları Hz. Muhammed(saa) kimin için buyurmuştur?

a- Kur'an

b- Kendisi

c- İmam Ali b. Ebu Talib

d- Birinci halife


6- “İmamet makamı ondan sonra da Allah ve Resulüyle buluşacağımız güne kadar benim neslimin, yani onun çocuklarının hakkıdır.” Peygamberin emrettiği bu imamet makamı olarak aşağıdakilerden kimleri kast etmiştir?

a- Tüm ümmet, çocuklarıdır

b- Halifeler, kendi çocuklarıdır

c- Sahabeler, kendi çocuklarıdır

d- Ehli Beyt'ten bazı çocuklarıdır


7- “Allah, Resulü ve İmamların helal kıldığı hususlar dışında bir helal yoktur. Allah, Resulü ve imamların sizlere haram kıldığı şey dışında da bir haram yoktur.” Bu cümleleri söyleyen Hz. Muhammed (saa) helal ve haramın sınırlarını nasıl çizmiştir?

a- Sadece Allah’ın bildirdiği ile

b- Allah ve peygamberinin bildirdiği ile

c- Allah, peygamberi ve imamların bildirdiği ile

d- Allah, peygamberi, imamların ve sahabelerin bildirdiği ile


8- “Var olan her ilmi mutlaka Ali’ye öğrettim. Allah’ın Yasin suresinde zikrettiği apaçık İmam Odur ” Hz. Muhammed (saa)’in açıkladığı bu ayet Yasin süresinin hangi ayetidir?

a- Yasin süresi/ 10

b- Yasin süresi/ 12

c- Yasin süresi/ 21

d- Yasin süresi/ 28


9- “Allah’a yemin olsun ki Kur’an’ın batınını sizlere beyan edebilecek ve tefsirini sizler için açıklayabilecek olan kimse, benim elinden tuttuğum, onu kendime doğru yükselttiğim, pazısından tuttuğum, iki elimle kaldırdığım ve sizlere, “Ben kimin mevlası isem Bu ……………… de O’nun mevlasıdır” diye tanıttığım kimsedir ve o benim kardeşim ve yerime geçecek olan…………………..” Hz. Peygamber(saa)'in dediği bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Ali b. Ebu Talib

b- Ebubekir bin Kuhafe

c- Ömer hattab

d- Müslümanlar


10- “Allah Resulü’nün halifesi odur, Müminlerin Emiri O’dur, Allah tarafından hidayet edenlerin imamı odur. Nakisin (ahdini bozan Cemel ashabı) Kasitin (Zulmeden Muaviye taraftarları) ve Marikin’i (dinden çıkan Hariciler’i) Allah’ın emriyle öldüren odur.” Hz. Peygamber (saa)’in önceden haber verdiği bu fitnelere karşı uyarıları ne zaman vermiştir?

a- Veda haccı hutbesinde

b- Gadir Hum hutbesinde

c- Tebük seferine giderken yaptığı hutbesinde

d- Bedir kuyuları başında yaptığı konuşmasında


11- “Kim İslam’dan başka bir dine yönelirse, onun ki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir.” Ali İmran Suresi 85. Ayet.

18. zilhicce günü Gadir Hum'da bu ayeti Hz. Peygamber (saa) neden buyurmuştu?

a- İslamı bir daha hatırlatmak için

b- Kendi vasilerinin İmamet ve velayet makamı kabul edilmediğinde İslam'dan yüz çevrildiğini belirtmek için

c- İslam'ın, müminlere emanet edildiğini belirtmek için

d- Kendisinin bu dünyadan ayrılacağını belirtmek için


12- "Allah müminlere hitap ettiği her yerde önce ona hitap etmiştir. Kur’an’da var olan övgü ayetleri onun hakkındadır ve Allah ...........suresinde sadece onun cennete gireceğine şahadette bulunmuştur. Bu sureyi ondan başkası hakkında nazil buyurmamış ve bu sureyle ondan başkasını övmemiştir." Hz. Muhammed (saa)'in belirttiği bu süre aşağıdakilerden hangisidir?

a- Fecr süresi

b- Mülk süresi

c- Ahzab süresi

d- İnsan süresi


13- " O takvalı, temiz, hidayet eden ve hidayet olmuş kimsedir. Peygamberiniz en iyi Peygamber, vasiniz en iyi vasi, onun çocukları da en iyi vasilerdir."

Hz. Muhammed (saa) vasilerini sıralarken aşağıdakilerden hangisi onun vasilerinden değildir?

a- Ali b. Ebu Talib

b- Cafer b. Muhammed Bakır

c- Mehdi b. Hasan Askeri

d- Ebubekir b. Kuhafe

14- "Biliniz ki sadece kötülük yapanlar Ali’ye düşmanlık eder ve sadece takva sahibi kimse Ali’yi sever. Ali’ye sadece halis mümin olan kimse iman eder. Allah’a yemin olsun ki ............suresi Ali hakkında nazil olmuştur: “Asra yemin ederim ki, İnsan gerçekten hüsran içindedir”

Gadir hum günü Hz. Peygamber(saa)'imizin Ali b. Ebu Talib(as)'in imametliğini kabul etmeyenleri bir süre ile uyarmıştır. Bu süre aşağıdakilerden hangisidir?

a- Fil süresi

b- Asr süresi

c- Cuma süresi

d- Tevbe süresi15- “Ey Kitap verilenler! Bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden yahut cumartesi ashabını lânetlediğimiz gibi lânetlemeden önce, elinizdeki Kitab’ı tasdik ederek indirdiğimiz Kur’an’a iman edin.” Nisa Suresi 47.ayet


Gadir Hum hutbesinde bu ayeti okurken aşağıdakilerden hangisini ifade etmemiştir?


a- Kendisinden sonra Kuran ve Ehl-i Beyt'ten gelen Zamanın İmamı'nı birlikte düşünülmesini istemiştir.

b- Kendisinden sonra Kur'an'ın taşıyıcısı Ali b. Ebu Talib'tir.

c- Eğer Ehl-i Beyt'ten olan imamları vasileri olarak görülmezse cumartesi ashabı gibi olurlar.

d- Bu denilenler İsrail oğullarını da ilgilendirir.

16- "Biliniz ki ...............in düşmanları Allah’ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerdir: “Oraya atıldıkları zaman, bekçileri onlara: “Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?” diye sorarlar. Onlar: “Evet; doğrusu bize bir uyarıcı geldi, fakat biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik” derler... Çılgın alevli cehennemlikler yok olsunlar!” Mülk Suresi 8.9.10. ve 11. Ayetler "

Gadir Hum hutbesinden bir bölüm olan bu paragrafta boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a- Müminler

b- Allah

c- Peygamber

d- Ehl-i Beyt17- "Biliniz ki Allah’ın Veli kullarına ait her kanın intikamını alacak olan odur. Allah’ın dinine yardım edecek olan da odur."

Hz. Muhammed(saa)'in belirttiği bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Hz. Ali b. Ebu Talib(as)

b- Hızır(as)

c- Hz. İsa (as)

d- Hz. Mehdi (as)18- “Bu sözü, devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı.”Zuhruf Suresi/28.ayet.

Bu ayeti Hz. Peygamber (saa) Gadir Hum hutbesinde buyururken "miras" olarak neyi ifade etmiş olup kalıcı bir miras olduğunu belirtmiştir?

a- Kuran'a dört elle sarılmaya

b- İman ve salih amel işlemeye

c- İmamet ve velayet makamına

d- Kendi soyundan gelen nesillerine


19- ""Sadece ......................ile iyilik emredilir ve kötülükten sakındırılır."

Hz. Muhammed (saa) dikkat çektiği bu cümlede boşluğa ne gelmelidir?

a- İman ve cihad

b- Müslüman yöneticiler

c- Alimler

d- Masum imam


20- "Ey İnsanlar! Allah dininizi .........................le kâmil buyurmuştur." Hz. Muhammed (saa) buyurduğu bu cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a- Ayetler

b- İmamet

c- İyilik

d- Risalet


Cevap Anahtarı

1-b 2-c 3-d 4-a 5-c 6-d 7-c 8-b 9-a 10-b 11-b 12-d 13-d 14-b 15-d 16-d 17-d 18-c 19-d 20-b


2 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör