• inci mercan

GADİR HUM HUTBESİNDEN TAKVAYI KAÇIRMAYALIM!

1- Tarihteki bir yıl dönümü olan Gadir Hum hutbesine Hz. Muhammed (saa) nasıl bir başlangıç yapmıştır.

a- Rabbine hamdu sena ederek başlamıştır

b- Hacıları tebrik ederek başlamıştır.

c- Salâvat çekerek başlamıştır.

d- Veda ediyormuşçasına başlamıştır.


2- “Batınları ve gizlilikleri anlar, içleri bilir, gizlilikler ona saklı kalmaz ve gizlilikler O’na karmaşık gelmez. Her şeyi ihata eden O’dur. Her şeye galebe çalan O’dur. Her şeyde kuvvet O’dur, her şey üzerindeki kudret O’dur. Hiçbir şey yokken bir şey var eden O’dur. Daimidir, Diridir, adalet ile kaimdir. İzzet ve hikmet sahibi O’ndan başka bir ilah yoktur.”

Hutbeden bir bölüm olan bu paragrafta Hz. Muhammed (saa), aşağıda sıralanan yüce Allah’ın isimlerinden hangisi bu paragrafta yoktur?

a- El Batın-Ez Zahir

b-El Kahhar- El Kadir

c-El Adl- El Hâkim

d-El Hasib- El- Nasir


3- Gadir Hum hutbesinde peygamber Hz. Muhammed (saa)’in hamdu sena ederken dile getirdiği bu cümleler “Tek ve ihtiyaçsızdır. Doğrulmamış ve doğurmamıştır, O’nun hiç bir benzeri yoktur.” Size hangi sürenin mealini hatırlatmaktadır?

a-Fatiha süresi

b- Fussilet süresi

c- İhlâs süresi

d- Tarık süresi


4- “O’na hamd ediyorum, sürekli şükrediyorum. Rahatlık ve sıkıntı halinde, şiddet ve rahatlık halinde, zorluk ve huzur halinde O’na şükrediyorum. Meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ediyorum….” Gadir Hum kavşağında bu şükürleri yaparak meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman eden aşağıdakilerden hangisidir?

a- Hz. Muhammed (saa)

b- İmam Ali b. Ebu talip(as)

c- Ebubekir b. Kuhafe

d- Haris bin Numan


5- “Allah için nefsim hususunda kulluğumu itiraf ediyorum ve O’nun Rab olduğuna tanıklık ediyorum. Bana vahy ettiği her şeyi eda ediyorum, zira eğer onu eda etmezsem bana azabının ineceğinden korkuyorum. Şüphesiz O’nun azabını ne kadar büyük düzen kursa ve dostluğu halis olsa da hiç kimse def edemez. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah, bana ……………………nazil buyurduğunu tebliğ etmediğim takdirde risaletimi eda etmemiş olacağımı ilan etti. Beni insanların şerrinden koruyacağını garantiledi. Allah kifayet eden ve yücelik sahibidir.”

Bu paragrafta peygamberimiz Hz. Muhammed (saa) neyi açıklamadığında risaletini eda etmemiş olacağını bildirmiştir?

a-Yakında bu dünyadan gideceğini

b- Leş, kan, domuz etinin haram oluşunu

c- Kendi halifeliği yerine imam Ali hakkında ayetin

d-Nimetin tamamlandığını

6-“Cebrail üç defa bana nazil oldu ve Selam olan Rabbim tarafından bu toplantı yerinde ayağa kalkmamı, siyah ve beyaz ırktan herkese “………………..benim kardeşimdir, vasimdir, ümmetim üzerinde benim halifemdir ve benden sonra imamdır. O’nun bana nispeti Harun’un Musa’ya olan nispeti gibidir. Sadece şu farkla ki benden sonra peygamber gelmeyecektir. O Allah ve Resulünden sonra sizin üzerinizde velayet sahibidir.” diye ilan etmemi emretti.”

Cebrail (as)’in üç defa geldiği ve Hz. Peygamberin vasıflarını saydığı bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Ebubekir b. Kuhafe

b- Hz. Fatıma (as)

c- Cebrail(as)

d- Ali b. Ebu Talib (as)


7-“Zulmetmeyen bir adil ve işlerin kendisine döndüğü bir ikram sahibidir.” Hz. Peygamber(saa)'in hutbede yüce Allah’ın isimlerden hangisinin açıklamasını buyurmuştur?

a- El- Adil- El- Kerem

b- El- Halık- El- Hekim

c- El –Basir- Es- Semih

d- El- Aziz- El-Azim


8-“Her kim ona tabi olursa ve onu tasdik ederse Allah’ın rahmetine mazhar olacaktır. Allah onu ve onu dinleyip kendisine itaat eden herkesi bağışlamıştır.”

Hz. Muhammed (saa)bu buyurdukları ile Allah’a itaatin şartı olarak neyi göstermiştir?

a- Allah’a iman

b- Ahiret gününe iman

c- Peygamberlere iman

d- İmama iman


9- Gadir Hum hutbesinde Hz. Muhammed (saa)’in “O, Allah tarafından tayin edilen İmam’dır. Her kim onun velayetini inkâr ederse şüphesiz Allah tövbesini kabul etmez ve onu bağışlamaz.” Buyurduğu " O " kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Kendisi

b- Şura üzere seçilen

c- Ali b. Ebu Talib

d- Ebubekir b. Kuhafe


10- “Ey insanlar, bu ………….’dir, O benim kardeşim, vasim, ilmimi toplayan ve ümmetim arasında iman eden kimseler üzerinde halifemdir. Aziz ve celil olan Allah’ın kitabını tefsir etmekte, Allah’a davet etmekte, Allah’ı razı eden şeylerle amel etmekte, Allah’ın düşmanlarıyla savaşmakta, Allah’ın dostlarını sevmekte ve Allah’a isyan etmekten sakındırmakta benim yerime geçen kimsedir.” Peygamberin tanıttığı bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Sahabeler

b- Ali bin Ebu Talib

c- Ebubekir b. Kuhafe

d- Müslümanlar


11-" O halde Kıyamette, aziz ve celil olan .....................ın huzuruna varılacağı güne kadar her kim ona ve benim çocuklarımdan ve O’nun soyundan vasilere itaat etmezse, amelleri dünya ve ahirette yok olmuş olur ve sürekli azap içinde bulunurlar. Azapları asla hafifletilmez ve onlara fırsat verilmez." Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir?

a- İnsanlar

b- Peygamber

c- Melekler

d- Allah


12- "Allah müminlere hitap ettiği her yerde önce ona hitap etmiştir." Peygamberin dediği hutbede dikkat çektiği ve kendisine hitap edilen "o" kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Cebrail (as)

b- Hz. Muhammed (saa)

c- Her insan

d- İmam Ali (as) ve sonradan gelecek vasiler


13- "Ey insanlar! Her peygamberin soyu kendi sulbündendir. Ama benim neslim ......................." Aşağıdakilerden hangisi peygamber(saa)'imizin söylediği cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?

a- Benim neslim yoktur

b- Tüm ümmet benim neslimdir.

c- Alimler benim vasimdir.

d- Müminlerin Emiri Ali'nin sulbündendir.


14- "Aksi takdirde amelleriniz ortadan kalkar, size gazap edilir ve Allah sizleri ateşten ve (erimiş) bakırdan alevlere müptela kılar." Gadir Hum hutbesinde Hz. Muhammed (saa)'in bu uyarısının sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?

a-Allah'a itaat etmemeleri

b-Peygamberi dinlememeleri

c- Kendisinden sonra imamet makamını kabul etmemeleri

d- Rey görüşü çıkarmaları


15- “Öncekileri yok etmedik mi? Ardından, sonrakileri de onlara katarız. Suçlulara böyle yaparız. O gün! Yalanlamış olanların vay haline!” Murselat suresi 16. Ayeti kerimeyi Resulullah (saa) Gadir Hum hutbesinde niçin buyurmuştu?

a- Gadir Hum günü kendi bildirdiklerini yalanlayanlar için

b- Peygamberin bu dünyadan ayrılmasını yalanlayanlar için

c- Ümmet içerisinde bölünmelere sebep olan tüm gruplar için

d- Kendi bildirdiklerini başkalarına duyurmayanlar için


16- “İşte güven; onlara, iman edip haksızlık karıştırmayanlaradır. Onlar doğru yoldadırlar.” Enam Suresi 82. ayeti dile getiren Hz. Muhammed (saa), veda haccından dönerken Gadir Hum kavşağında bu ayetin kendilerini kapsamaları için insanlara neyi şart koştu?

a- Her daim onların namaz kılıp zekat vermelerini istedi.

b- İman edip salih amel işlemeye devam etmelerini istedi.

c- Kendisinden sonra Ehli Beyt'inden olan imamları takip etmelerini istedi

d- Kendi aralarında istişare etmelerini ve kendilerine göre bir yönetici seçmelerini istedi.
17- "Biliniz ki İmamların sonuncusu, bizden zuhur edecek olan..............’dir. Dinlere galip gelecek olan odur, zalimlerden intikam alacak olan odur, kaleleri fetheden ve onları yok eden kimse de odur. Şirk ehlinden her kabileye üstün gelen ve onları hidayet eden odur."

Hacdan dönerken bu sözleri hatırlatan Hz. Muhammed (saa) özelliklerini saydığı bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Müminlerden herhangi biri

b-Halifeler

c- Sahabeler

d- İmam Mehdi


18- "Biliniz ki iyiliği emretmenin en üst mertebesi sözümü anlamanız, onu burada hazır bulunmayanlara iletmeniz, benim tarafımdan kabul etmesini emretmeniz ve muhalefet etmekten sakındırmanızdır." Hz. Peygamber(saa) emrettiği ve muhalefet edilmemesini istediği şey aşağıdakilerden hangisidir?

a- Her yıl hacca gelmeleri

b- Kendisinden sonra seçilen halifelere biat etmeleri

c- Kur'an'a göre amel etmeleri

d- Kendi vasisi olarak Müminlerin Emiri olarak İmam Ali b. Ebu Talib'i görmeleri


19- "Biliniz ki Cebrail Allah tarafından bu haberi benim için nazil kıldı ve şöyle buyurdu: “Her kim ............’ye düşmanlık eder ve velayetini kabul etmezse lanetim ve gazabım onun üzerine olsun.”" Gadir Hum hutbesinde özellikle müslümanları uyaran hz. Muhammed (saa) kimin velayetinin kabul edilmesini ve ona kesinlikle itaat edilmesini emretmiştir?

a- birinci halife Ebubekir b. Kuhafe

b- Emevilerden gelen önderler

c- İmam Ali b. Ebu Talib

d- Müslümanların kendi yöneticileri


20- Gadir Hum hutbesinin verilmesine sebep olan ve kesinlikle bu emir açıklanmadığında risaletin tamamlanmamış olduğunu bildiren ayet aşağıdakilerden hangisidir?

a- Al-i İmran süresi/ 103

b- Maide süresi/67

c- Şura süresi/ 23

d- Kasas süresi/5


Cevap Anahtarı

1-a 2-d 3-c 4-a 5-c 6-d 7-a 8-d 9-c 10-b 11-d 12-d 13-d 14-d 15-a 16-c 17-d 18-d 19-d 20-c
30 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör