top of page

“GÖZDE YETİM” KİTABINDAN YARIŞMA SORULARI

“GÖZDE YETİM” KİTABINDAN SORULAR 1- Dört gece rüyasında görerek zemzem kuyusunu açmaya karar veren aşağıdakilerden hangisidir? a- Abdulmuttalib b-Haris c-Abdullah d-Ebu Talib 2- Hz. İbrahim(as)’in Kâbe’yi inşa ederken iskele olarak kullanıp, taş üzerindeki ayak izlerine ne ad verilmiştir? a- Hicr-i İsmail b-Makam-ı İbrahim c-Rükn-ü Yemani d-Hacerul Esved 3-Hz. İsmail (as)’in topuklarının dövdüğü yerde ne olmuştur? a-İsaf ve Naile putları yıkılmıştı b-Cürhümlüler yerleşmişti c-Zemzem kaynağı çıkmıştı d-Hz. Hacer Sayını bitirmişti 4- Peygamberimizin soyu Kureyşlilerin hangi boyuna dayanır? a-Abdumenafoğulları b-Huzaalar c-Zühreoğulları d-Haşimiler 5- Hz. Abdulmuttalib’in adak olarak kurada çıkan, kurban edeceği oğlu aşağıdakilerden hangisidir? a-Ebu Talib b-Abdullah c-Hamza d-Abbas 6-Mekke ve Medine’den sonra hicaz bölgesinin üçüncü şehri aşağıdakilerden hangisidir? a-Taif b-Cidde c-Basra d-Hayber 7-Arap topluluğunun büyüklerinin toplanıp karar verdikleri yer aşağıdakilerden hangisidir? a-Harem kapısı b-Safa tepesi c-Darun nedve d-İsaf putunun yanı 8-Ebrehe ordusu Mekke yakınlarında Mugammis’te karargâh kurduğunda Hz. Abdulmuttalib nerede idi? a-Kâbe’de b-Panayırda c-Şam yolunda d-Darun Nedve’de 9-Ebrehe ordusuyla Mekke’ye saldırdığında Hz. Abdulmuttalib nerede idi? a-Kâbe’nin yanında b-Hira dağında c-Darun nedve’de d-Merve tepesinde 10-Üneys fil sürücüsü, fillerin en büyüğü olan beyaz fili Şam ve Yemen’e sürdüğünde gidiyor, Kâbe’ye sürdüğünde ise hep duruyordu. Filin hep aynı noktada durduğu yer aşağıdakilerden hangisidir? a-Mekke’ye girerken b-Harem sınırı c-Mescidi Haram bahçesi d-Arafat dağı 11-Peygamberimizin dedesi Hz. Abdulmuttalib Yemen’in başkenti olan Sana’ya niçin gitmişti? a-Ebrehe’inin helak olduğunu bildirmek için b-Ticaret için kışın oraya giderlerdi c-Kendi halkından olan Seyf’i tebrik etmek için d-Yemen ülkesinden destek almak için 12-Yemen’de Züra Zünnuvas Yahudi komutan Necran Hıristiyanlarını zorla Yahudi yapma veya ölme arasında seçime zorlamış kabul etmeyenleri ateş çukuruna atmıştı. O ateşte diri olarak yanan topluluk hangi isimle anılmaktadır? a-Ashabul Hicr b-Ashabul Eyke c-Ashabul Uhdud d-Ashabul Kehf 13- Yemen kralı Seyf’in Hz. Abdulmuttalib ile paylaştığı sır aşağıdakilerden hangisidir? a-Arap büyükleri ile büyük bir ticari anlaşma yapacağı b-Akrabalık bağlarının çok güçlü olduğu c-Yemen’in Habeş ülkesinden artık bağımsız olduğu d-Yakında hicaz bölgesinde bir peygamberin geleceği 14-Peygamberimizin dedesi, Mekke’de Abdulmuttalib olarak, Medine’de hangi isimle bilinirdi? a-Haşim b-Muttalip c-Menaf d-Şeybe 15-Peygamberimizin dedesi Hz. Abdulmuttalib; oğullarından hac hizmetini birisine, peygamberimizin bakımını da birisine vasiyet etti? Bu iki kişi aşağıdakilerden hangisidir? a-Abbas ve Ebu Talib b-Hamza ve Haris c-Ebu Talib ve Ebu Leheb d-Zübeyr ve Ebu Talib 16- Hz. Abdulmuttalib’in en büyük ve en küçük oğlu aşağıdakilerden hangisidir? a-Ebu Talib- Hamza b-Haris- Abdullah c-Abdumenaf- Abdullah d-Ebu Leheb- Abbas 17- Hz. Abdulmuttalib’in oğlunu kurban verme isteğinde ısrarlı olması, kendisini hangi ahlak davranışı sürüklemiştir? a-Sorumluluk b-Ahde vefa c-Korku d-Güven 18- Peygamberimizin babası Abdullah bin Abdulmuttalib hastalanıp hangi şehirde vefat etmiştir? a-Yesrib b-Şam c-Taif d-Yemen 19-Hz. Muhammed(saa)’in doğumunda hangi hanım Hz. Amine’nin başında değildi? a-Hz. Meryem b-Hz. Asya c-Hz. Hacer d-Hz. Sara 20-Hz. Amine bir rüya gördüğünü ve onun isminin “ Muhammed” olmasını istediğinde Hz. Abdulmuttalib onun ismini değiştirdi. İsmi değişmeden önce peygamberimizin adı aşağıdakilerden hangisi idi? a-Kussem b-Bereke c-Menaf d-Haşim 21-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Halime’nin en küçük çocuğu ve Hz. Peygamber(saa)’in sütkardeşidir? a-Zamane b-Hamza c-Ebu seleme d-Mesruh 22- Hz. Amine Yesrib’te Nabiğa’nın evinde her gün kimi ziyaret edip, saatlerce onunla konuşup ağlıyordu? a-Dayısı Nabiğa ile b-Eşi Abdullah ile c-Ümmü Ümeyme ile d-Bereke ile 23-Hz. Muhammed (saa) çocuk yaşta annesinin dayılarını ziyaret ettikleri Yesrib’te hangi spor dalı ile ilgilenmişti? a-Yüzme b-Binicilik c-Ok atma d-Koşuculuk 24- Hz. Amine Ebva köyünde ateşler içinde yanarken 6 yaşındaki çocuğu Hz. Muhammed(saa)’i kime emanet etti? a-Yüce Allah’a b-Dadısı Bereke’ye c-Dedesi Abdulmuttalib’e d-Akrabalarına 25-Cevabını kendisinin daha bildiği sözde sorduğu düşünülen “ annemle, babam şimdi neredeler? O âlemde insanlar nasıl yaşıyorlar?” gibi soruları kime sormuştu? a-Hz. Abdulmuttalib’e b-Hz. Ebu Talib’e c-Hz. Bereke’ye d-Hz. Halime’ye 26- Hayatında Hz. Muhammed(saa)’i ilk defa Şam’a götüren kimdir? a-Babası Abdullah b-Dedesi Abdulmuttalib c-Amcası Ebu Talib d-Meysere 27- İlk defa Şam’a giderken Hz. Muhammed(saa)’i ne çok hüzünlendirdi? a-Mekke’de dedesi b-Medine’de babası c-Şam’da büyük dedesi d-Ebva’da annesi 28- Medine’de bulunan Arap kabileleri aşağıdakilerden hangisidir? a-Hazrec ve Evs b-Haşim ve Gahtaniler c-Nazir ve Kaynuka d-Ümeyye ve Affan 29-“ Beni Kurayza, Beni Nazir, Beni Kaynuka” kabileleri hangi gruptandırlar? a-Yahudiler b-Yemenliler c-dnaniler d-Huzailer 30- Şam’a giderken Yesrib’ten sonra ılıman ve yeşil olan hicr vadisine gelmişlerdi. Yinede buradan hoşlanmamışlardı. Çünkü burada büyük bir kavim helak olmuştu. Bu kavmin adı nedir? a-Hicr kavmi b-Ad kavmi c-Semud kavmi d-Eyke kavmi 31- Şam yolculuğunda kervandan biri Hz. Muhammed(saa)’e putlara asla tapmadığını söylemişti. O kişi kimdi? a-Zeyd bin Amr b-Osman bin Mazun c-Varaka bin Nevfel d-Amr bin Hişam 32- Hz. Muhammed (saa) tek başına Şam ticaretini yaptığında kaç yaşında idi? a-6 b-25 c-40 d-45 33- Hz. Muhammed (saa) ticaretten önce geçimi için ne iş yapıyordu? a-Çiftçilik b-Ticaret c-Çobanlık d-Yardım vakfı 34-Hz. Muhammed (saa) tek başına çıktığı Şam yolculuğunda kime kardeşim ve dostum demişti? a-Ammar bin Yasir b-Amr bin Hişam c-Zeyd bin Amr d-Ebu Huzeyfe 35-Hz. Ebu Talib, Hz. Muhammed(saa) Şam yolculuğuna çıkmadan önce çok endişeli idi. Niçin? a-Yahudi ve Nasranilerin ona zarar verebileceği için b-Yolda babası gibi hastalanacağı ve öleceği için c-Başarısız olunca, kervan sahibi Huveylid kızı Hatice’ye mahcup olacağı d-Uzun süren bu yolculukta onun hasretine dayanamayacağı için 36-Şam yolculuğunda Hz. Muhammed(saa)’in tavsiyelerini dinlemeyip sel vadisinde sele kapılıp içerisinde Musab’ında olduğu yirmi kişinin ölümü hangi kabile idi? a-Amr bin Hişam öncülüğünde Beni Mahzum kabilesi b-Ebu sufyan öncülüğünde Beni Leva kabilesi c-Mutam öncülüğünde Beni Adiy kabilesi d-Nasr bin Haris öncülüğünde Beni Nazir kabilesi 37- Genç yaşında yapmış olduğu Şam yolculuğunda Busra’daki rahip Hz. Muhammed(saa)’i hangi özellikle tanımamıştır? a-Zebur, Tevrat ve İncil’deki rivayetlerden edindiği önbilgilerden b-Sidir ağacının yeşillenmemesinden c-Sırtındaki mührü tanımasından d-Bulutun peygambere gölge yapmasından 38- Peygamber(saa)’imizin künyesi aşağıdakilerden hangisidir? a- Muhammed b-Emin c-Ebul Kasım d-Ahmed 39-Peygamberlik açıklaması gelmeden önce olmasına rağmen Peygamber(saa)’imizin, tavaf ederken elini put isaf’a sürdüğü için uyardığı ve sakındırdığı kişi aşağıdakilerden hangisidir? a-Hz. Zeyd b-Hz. Bereke c-Hz. Meysere d-Hz. Halime 40-Peygamberin evliliğinden sonra Kâbe’nin harab olmasına, yıkılıp yeniden yapılmasına sebep aşağıdakilerden hangisidir? a-Sel b-Yangın c-Putlar d-Eskimiş olması 41- Bir konuşmasında “……….. ben bir deve yavrusu nasıl annesini takip ederse, öylece hep onun peşi sıra yürürdüm” diyen aşağıdakilerden hangisidir? a-Hz. Ali b-Hz. Hatice c-Hz. Fatıma d-Hz. Zeyd 42-Cebrail (as) “ Oku, seni yaratan Rabb’inin adıyla” derken, Hz. Muhammed (saa)’ten neyi okumasını istemişti? a-Alak süresini b-Müddesir süresini c-Fatiha süresini d-İhlas süresini 43-Nazil olan Alak süresi ilk beş ayetinde fiil sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? a-Oku- yarattı- öğretti b-Yarattı- oku- öğretti c-Öğretti- oku- yarattı d-Oku- öğretti- yarattı 44-Hz. Muhammed (saa)’in peygamber olduğunu açıklaması yani peygamberliğinin gaybeti kaç yıl sürdü? a-25 b-40 c-45 d-63 45- Hz. Muhammed (saa)’e gelen Cebrail (as), ikinci nüzulde hangi ayetlerin açıklanmasını bildirmişti? a-Alak süresi 6-12 ayetler b-Muddesir süresi 1-4 ayetler c-Bakara süresi 22- 41 ayetler d-Fatiha süresinin tüm ayetleri 46-Peygamberliğin açıklanmasından sonra, cemaat namazını ilk defa hangi grup kılmıştır? a-Hz. Muhammed(saa), Hz. Hatice(as), Hz. Zeyd(as) b-Hz. Muhammed(saa), Hz. Ali(as), Hz. Hatice(as) c-Hz. Muhammed(saa), Hz. Ali(as), Hz. Ebu Talib(as) d-Hz. Muhammed(saa), Hz. Hatice(as), Hz. Halime(as) 47- Peygamber ve Ehl-i Beyt’ine sadık, Gifar kabilesinden olan sahabi kimdir? a-Zeyd b-Salman c-Amr d-Ebuzer 48-Peygamberimizin Mekke’de ikamet ettiği mahallenin adı aşağıdakilerden hangisidir? a-Ebtah mah b-Ebu Talib mah c-Nahle mah d-Fadıh mah 49-Cahiliyye döneminde ağacın çabuğunu ineğin kuyruğuna bağlayıp, çubuğu ateşe vererek ineği böğürtmekle neyi amaçlıyorlardı? a-Kötülükleri savmayı b-Hastalıkların şifa bulmasını c-Yağmur yağmasını d-Bereketin gelmesini 50- Kardeşi Üneys’i Mekke’ye gönderip haberleri almak isteyen, tek tanrıya inanan ve müjdelenen peygamberi bekleyen aşağıdakilerden hangisidir? a-Salman Farisi b-Ebuzer giffari c-Zeyd bin haris d-Ebu Huzeyfe 51-Aşağıdakilerden hangisi yüce Allah’ın belirttiği Mescid-i Haram’da bulunan şiarlardan değildir? a-Zemzem b-Makam-ı İbrahim c-Hacerul Esved d-Arafat dağı 52-Peygamber Hz. Muhammed (saa) Ebuzer’i davet ederken Allah ve Resulüne iman ettikten sonra yapılması gereken ilk amel olarak ne buyurmuştur? a-Namazı b-Güzel ahlaklı olmayı c-Sadık olmayı d-Kul hakkını 53-Ebuzer, Peygamber(saa)’den ayrılmadan önce “ yoluma ışık saçacak bir öğüt ver bana” dediğinde, Peygamber(saa)’in ona ilk sözü ne olur? a-Senin zararına olsa bile daima hakkı söyle b-Allah yolunda halkın serzenişinden yılma c-Fakirleri sev ve onlarla arkadaşlık et d-Nefsini daima hesaba çek 54-İslam’ın gizli tebliğ dönemi kaç yıl sürmüştür? a-3 b-5 c-10 d-13 55-Gizli tebliğ dönemi hangi süre ve ayet ile sona ermiştir? a-Hicr süresi 94- 99 Ayetler b-Müddesir süresi 1-4 ayetler c-Alak süresi 1-4 ayetler d-Necm süresi 4-7 ayetler 56-Hz. Peygamber (saa) ve onu tasdik edenler gizli tebliğ döneminde Zeyd bin Erkam ve Erkam bin Erkam’ın evinde toplanıyorlardı. Onların bu evi nerededir? a-Safa tepesinde b-Kâbe yanında c-Hira dağında d-Ebva köyünde 57-İslam’ın ilk açıklandığı zamandan beri ibadetlerden hangisi yapılıyordu? a-İyilik b-Sadaka c-Oruç d-Namaz 58-Hangi ayet üzerine Hz. Peygamber (saa); en yakın akrabalarını topladı ve onları davet etmeye başladı? a-Şuara süresi 214- 220 ayetler b-Alak süresi 1-4 ayetler c-Al-i İmran süresi 32-44 ayetler d-Ahzab süresi 30-33 ayetler 59-Erkam’ın evinde gizli tebliğin bitip açık davet başladığı zaman Hz. Peygamber (saa), aleni daveti nereden başlattı? a-Ailesinden b-En yakın akrabalarından c-Panayıra gelenlerden d-Kabile liderlerinden 60-Hz. Muhammed (saa) Haşimileri topladığı gece şahadetten sonra onlara “ hanginiz bu yolda bana icabet ederek, vezirim, yardımcım ve benden sonra halifem olur” diye sorduğunda kendisine yalnızca kim cevap verdi? a-Amcası Ebu Talip b-Ali bin Ebu Talip c-Abbas bin Abdulmuttalib d-Ebu Leheb 61-Hz. Muhammed (saa), Mekke halkına aleni daveti nereden yaptı? a-Kâbe’den b-Safa tepesinden c-Ebu Kubeys dağından d-Kendi evinden 62-Zayıf bedenine rağmen Mekke müşriklerinden korkmayıp Kâbe’de Kur’an okuyan güzel sesli sahabi kimdir? a-Enes bin Malik b-Abdullah bin Mesud c-Ebuzer giffari d-Ömer bin Hattab 63-Peygamberi(saa)’in azılı düşmanlarından olan ve cehaletin babası (Ebu Cehil) olarak lakap alan bu kişinin gerçek ismi aşağıdakilerden hangisidir? a-Amr bin Hişam b-Ebu Sufyan c-Velid bin Muğire d-Ebu Leheb 64-Ateşi andıran anlamında lakabı olan ve asıl adı Abduluzza olan bu İslam düşmanının lakabı nedir? a-Ebu süfyan b-Ebu Leheb c-Ümeyye d-Amr bin Hişam 65-Cahiliyye döneminin seçkin şiirleri olarak Kâbe duvarına asılan şiir mecmuasına ne ad verilirdi? a-Muallakatus seba b-Rüknü yemani c-Kâbe hicabı d-Harem sınırı 66-Amr bin Hişam’ın Hz. Peygamber(saa)’e eziyet etmesi üzerine Harem’de Allah ve Peygamber’ine imanını duyurdu. Ebu Yala künyesi ile bilinen bu kişi kimdir? a-Ebuzer giffari b-Salman Farisi c-Hamza bin Abdulmuttalib d-Varaka bin Nevfel 67-Peygamber Hz. Muhammed (saa) “ Bilin ki, ….. benim gözlerimle burnum arasındaki deridir.” Diyerek kendine yakınlığını belirttiği kişi kimdir? a-Ammar bin Yasir b-Musab bin Umeyr c-Abdullah bin Mesud d-Bilal-i Habeş 68-Ümeyye’nin eziyet ettiği ve tüm işkencelere rağmen “ Allah bir ve tektir” cevabını veren Müslüman köle kimdir? a-Zeyd bin Haris b-Ammar bin Yasir c-Enes bin Malik d-Bilali Habeş 69- Erkam bin Erkam’ın evinde inananlar toplandıklarında işkencelere karşı hangi tedbirleri alacaklarını düşünürken, yüce Allah’tan çözüm emri olarak ne vahy edildi? a-Boykot b-Gizli saldırı c-Takiyye d-Hicret 70-Yüce Allah izin verdikten sonra Erkam’ın evinde toplanan Müslümanlar kendi aralarında istişare ederlerken Habeşistan’a hicret fikrini kim verdi? a-Hz. Muhammed b-Osman bin Mazun c-Abdullah bin Cahş d-Bilali Habeş 71-Habeşistan’a olan 72 kişilik olan hicrette Hz. Muhammed (saa), inananlara başkanlık etmesi için kimi görevlendirdi? a-Musab bin Ümeyr b-Cafer bin Ebu Talib c-Ebu seleme d-Osman bin Mazun 72-Musab bin Ümeyr’in inananlarla beraber Habeşistan’a hicret etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a-Köleler gibi ezilmek istemiyordu b-Ticaret için hicret etti c-Habeşistan’ı merak ediyordu d-İnandığı gibi yaşamak istedi 73-Yanlış haberler üzerine Mekke’ye dönen ve yeniden ikinci kez Habeşistan’a hicret edenlerden değildir? a-Osman bin Mazun b-Musab bin Ümeyr c-Zübeyr bin Avvam d-Cafer bin Ebu Talib 74-Habeşistan’a hicret edenlerden Mekke’ye gelen bir mektupta kâğıt yapımından bahsediliyordu. Nil nehri kıyılarında yetişen bir bitki olan kâğıdın asıl ismi nedir? a-Papirus b-Mualakat c-Mısri d-Sahifetu 75-Habeşistan’da Cafer bin Ebu Talib ve kral Necaşi’nin görüşmesinden sonra Mekke’ye yirmi kişilik Hıristiyan liderleri geldi. Hz. Peygamber(saa) ile buluşmalarından nasıl bir sonuç çıkmıştır? a-Hıristiyan liderler Müslüman oldu b-Farklit ile peygamberin dediklerini aynı görünce eski dinlerinde kaldılar c-Mekke müşriklerinin dediklerine hak verdiler d-Aldıkları ve topladıkları bilgileri Necaşi’ye götürdüler 76-Müşrikler peygambere vahy edilen ayetleri iyice duymadan içinde geçen put isimleri üzerine secdeye gitmişlerdi. Gerçeği sonra anlayınca yaygara kopmuştu. Bu haber sanki peygamber müşriklerle işbirliği yapmış gibi duyulmuştu. Hicret edenlerin bazısı geri dönmüşlerdi. Allah’a secde et emri ile sonlanan bu ayetlerin vahy edildiği süre hangisidir? a-Kıyamet süresi b-Necm süresi c-Abese süresi d-Secde süresi 77-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış algılardandır? a-Hz. Ali (as), Hz. Peygamber(saa)’in vasisi olarak onun halifesidir. b-Hz. Peygamber(saa)’in suskunluğu 40 yaşında, Hz. Ali(as)’nin de suskunluğu 10 yaşında sona ermiştir. c-Hz. Ali (as), 10 yaşında Hz. Muhammed(saa)’e iman etti ve hidayete erdi. d-Hz. Ali (as), Hz. Peygamber(saa)’in yaşadığı her aşamada yanında olmuştur. 78-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a-Hz. Peygamber (saa), ruhlar âleminde değil, Hira mağarasında seçildi. b-Cebrail(as), Hz. Peygamber(saa)’e hangi ayetleri okuyacağını bildiriyordu. c-Hz. Muhammed(saa) ve Ehl-i Beyt’i daha peygamberlik açıklanmadan önce diğer kitaplarda müjdeleniyordu. Kendileri bunlardan habersiz değildi. d-Hz. Muhammed(saa), Hz. Ali (as) ve Hz. Hatice (as) Allah katında üç seçilmiş kimselerdi. 79-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a-Varaka bin Nevfel Hz. Hatice’den daha iyi biliyordu. b-Hz. Hatice vahiy bildirildiği gecesi Hz. Peygamber(saa)’i bırakarak akrabası Varaka’ya koştu. c-Hz. Hatice(as), gizli tebliğ döneminde Peygamber(saa)’in sırrını akrabasına taşıdı ve onu riske attı. d-Peygamber(saa)’e bildirilen vahiy üzerine onun korkması ve eşinin, Hz. Peygamber(saa)’e teselli vermesi abes bir durumdur. 80-Aşağıdakilerden hangisi için “Hz. Peygamber (saa), Hz. Ali için böyle konuşmamıştır!” diyebiliriz? a-And olsun Kâbe’nin Allah’ına! Sen hakikati buldun ve hidayete erdin. b-Ey Ali! Sen de imanını açığa vurabilirsin. c-Ali benim vezirim, vasim, halifemdir. d-Ey Ali! Muhammed’in Allah’ın kulu ve Resulü olduğuna Tanıklık et. 81-Cebrail (as) geldiğinde vahiy açıklamasından sonra, Hz. Peygamber(saa) de olan durum değişikliği aşağıdakilerden hangisidir? a-Çok korkuyordu b-Peygamberliğe hazır değildi c-Ağır sorumluluktan dolayı bitkin düşüyordu d-Istıraba tahammül edemiyordu.

BAŞARILAR DİLERİZ. 16. SORU İPTAL EDİLDİ. DOĞRU CEVAP; HARİS VE HAMZA OLMALIYDI. “GÖZDE YETİM” KİTABINDAN SORU CEVAPLARI; 1-A, 2-B,3-C,4-D,5-B,6-A,7-C,8-A,9-B,10-B,11-C,12-C,13-D,14-D,15-D,16-B, 17-B,18-A,19-D,20-A,21-A,22-B,23-A,24-A,25-A,26-C,27-D,28-A,29-A, 30-C,31-A,32-B,33-C,34-A,35-A,36-A,37-B,38-C,39-A,40-A,41-A,42-A,43-A,44-B, 45-B,46-B,47-D,48-A,49-C,50-B,51-D,52-A,53-A,54- A,55-A,56-A,57-D,58-A, 59-B,60-B,61-C,62-B,63-A,64-B,65-A,66-C,67- A,68-D,69-D,70-A, 71-B,72-D,73-D,74-A,75-A,76-B,77-C,78-A,79-D,80-A,81-C

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

TARKAN, GEÇÇEK VE GELECEK Sosyal medya da gündeme oturan Tarkan’ın “geççek” klibini merak ettim, ben de izledim. Evet başarılı bir klip olmuş. Tarkan’ın hakkını iyi vermek gerek. Güzel sunmuş. Ancak b

MİRAÇ VE HİBETULLAH Zer âleminde Resulullah’ın (saa) tüm insanlar ve seçkinler arasında en seçilmiş kişi olduğunu biliyoruz. O gün sorulan tüm sorulara Resulullah(saa), tüm insanlar arasında en hızlı

bottom of page