top of page

BİHARU’L ENVAR 1-2 C. TEST SORULARI

BİHARU’L ENVAR 1-2 C. TEST SORULARI 1-      Cebrail (as), Hz. Âdem’in (as) yanına indi. “ Ey Âdem! Şu üç şeyden birini seçmen bana emredildi.” Demişti. Aşağıdakilerden hangisi bu üç şeyden biri değildir? a-      Din b-      Akıl c-      İlim d-      Hayâ 2-      Aşağıdakilerden hangisi hadislerde gelen bir eşleşme değildir? a-      Ucb- yalnızlıktır b-      Cehalet- zenginliktir c-      İnsanın soyu- dinidir d-      Dini – aklıdır 3-      İmamlarımız bize “ bir kişinin iyi olduğunu duyarsanız” o kişinin nesini kontrol etmemizi istemişlerdir? a-      Aklına b-      İlmine c-      Malına d-      Ailesine 4-      “ Dalgıcın denize dalıp incileri çıkarması gibi akıl da kelamın içine dalar, ……………. İçinden sözleri çıkarır.” İmam Cafer Sadık’tan (as) gelen bu hadisi, aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile doğru bir şekilde tamamlanır? a-      Hikmetin b-      Kalbin c-      İlmin d-      Basiretin 5-      Aşağıdakilerden hangisi aklın askerlerine karşı cehaletin askerlerinden değildir? a-      Teslimiyet- Tekebbür b-      Tevekkül- Hırs c-      Talep- Yeis d-      Hikmet- Yalan 6-      İmam Cafer Sadık (as); “ Sayesinde Allah’a ibadet edilen ve cennetleri kazandıran şeydir”, İmam Hasan (as); “ Fırsatı elde edinceye kadar sıkıntıyı içmektir”, Hz. İsa (as); “ Cehaletten alıkoyan yulardır” diye buyururlar. Tüm bu tanımlamaların cevabı aşağıdakilerden hangisidir? a-      İmam b-      Akıl c-      Sabır d-      Yakin 7-      Hz. Resulullah’a (saa) göre “ Deli” kelimesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? a-      Aklın yetersizliği b-      İtidalin kaybedilmesi c-      Kendisine ve çevresine zarar veren d-      Dünyayı ahirete tercih eden 8-      Aşağıdaki seçeneklerden hangisi aklın yıkılmasında nefse yardım etmiş olmaz? a-      Uzun vadeli ümitlerle fikirlerinin nurunu karanlığa dönüştüren b-      Gereksiz konuşmalarla hikmetin inceliklerini silen c-      Nefsinin arzuları ile ibretin önünü kesen d-      İlmin peşi sıra gidip, nefsin arzularını önemsemeyen 9-      Hişam, İmam Musa Kazım ‘a (as) şöyle bir soru sorar. “ Aklı, söyleyeceklerimi anlamayacak olduğu halde hikmeti talep edeni görürsem nasıl yapayım?”. İmam (as) bu soruya nasıl bir cevap verir? a-      Şefkatle nasihat et! b-      İlim, uyanmak istemeyenlere verilmemelidir. c-      Kibirlilerin cevabından sakın! d-      Hikmeti cahillere vermekten kaçınma! 10-  “ Akıl sahibinin dili, kalbinin arkasındadır. Ahmağın kalbi,…………. arkasındadır.” İmam Ali ‘nin (as) buyurduğu bu hadisi tamamlayınız. a-      Dilinin b-      Cehaletinin c-      Arkadaşının d-      Aklının 11-  Müminlerin Emiri imam Ali’ye (as) aklın tarifini sordular. İmam (as) buyurdu; “ o, her şeyi yerli yerine koyandır.” Bu seferde İmam’dan (as) cahilin tarifini sordular. İmam (as) ne buyurdu? a-      Aklını kullanmayandır. b-      Her şeyi yerli yerine koymayandır c-      Kalbi olmayandır d-      İlimden mahrum olandır 12-  İmam Cafer Sadık’tan (as) gelen bir rivayette Hz. Lokman (as) oğluna nasihat ederken en şiddetli kaybı ne olarak buyurmuştur? a-      Ölümün gelmesi b-      Fakir olmak c-      İlmin terkedilmesi d-      Sağlığı kaybetmek 13-   İmam Bakır (as) ve İmam Cafer Sadık’tan (as) gelen bir rivayette “ denizdeki balıklar, gökteki kuşlar dâhil her şey, o kişi için istiğfar ettiği” bildirilmektedir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a-      Namaz kıldığı için b-      Oruç tuttuğu için c-      Cömert olduğu için d-      İlim öğrendiği için 14-  İmam Hasan Askeri (as), Abdullah oğlu Cabir’e yaptığı tavsiyede Müminlerin Emiri İmam Ali’den (as) naklettiği bir hadiste dünyanın dört şey üzerinde ayakta durduğundan bahseder. “ İlmini kullanan alim, öğrenmekten geri durmayan cahil, iyilikleri ile cömertlik yapan zengin,…..”. Dördüncüsü ise aşağıdakilerden hangisidir? a-      Dünyası için ahiretini satmayan fakir b-      Aklını kullanan tacir c-      Cemaatine bağlı olan abid d-      Allah yolunda planlar yapan 15-  İmam Cafer Sadık (as), ilmin faziletlerini hatırlatırken malın Allah tarafından paylaştırıldığını, ilmin ise nasıl verildiğini buyurmaktadır? a-      İlim, sadece İlim Ehline verilmiştir. b-      İlim de insanlara rızık gibi paylaştırılmıştır. c-      Âlimlerden gidip alınmalıdır. d-      Aklını kullananlar ilme ulaşırlar. 16-  “ ………… değerli bir mirastır. Fikir, berrak bir aynadır.” İmam Ali’den (as) gelen bu hadisi tamamlayınız. a-      Kitap b-      İlim c-      Edep d-      Güzel ahlak 17-  Bize gelen rivayetlerde öncelikle elde edilmesi istenen ilim aşağıdakilerden hangisidir? a-      Beden ile ilgili ilim b-      İnsan hakları ile ilgili ilim c-      Amel etmekle ilgili ilim d-      Güzel ahlakla ilgili ilim 18-  İmam Hasan Askeri’den (as) gelen bir rivayette yanına gelen birisine sorduğu “senin için 20.000 dirhem mi, yoksa sana öğretilen bir delil mi daha iyidir?” sorusuna yine İmam’ın (as) ona öğrettiği cevap aşağıdakilerden hangisi değildir? a-      Allah sevgisini kazandın b-      Muhammed ve Ali’nin sevgisini kazandın. c-      Müminlerin sevgisini kazandın. d-      Düşmanların sevgisini kazandın. 19-  İmam Ali’den (as) gelen bir rivayette “ Allah, İmran oğlu Musa ile konuştuğunda Musa şöyle dedi; “ Allah’ım! Kâfir bir insanı İslam’a davet edenin sevabı nedir?” sorusuna yüce Allah ne şekilde cevap buyurmuştur? a-      Bir insanı diriltmek, tüm insanları diriltmek gibidir. b-      Kıyamet günü dilediğine şefaat etmesine izin veririm. c-      Siz bana yardım ederseniz ben de size yardım ederim. d-      İman eden ve salih amel işleyenlerin sevabını kat kat öderim. 20-  İmam Cafer Sadık ‘tan (as) gelen bir rivayette bir abidin ibadet etmeyenlere üstünlüğü bir teşbih ile anlatılmıştır. Bu aşağıdakilerden hangisidir? a-Ayın yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. b- Gündüzün geceye olan üstünlüğü gibidir. c- İmanın küfre üstünlüğü gibidir. d-Cennetin Cehenneme olan üstünlüğü gibidir. 21-  İmam Cafer Sadık’tan(as) gelen bir rivayete göre, kişi kıyamet gününde dağlar gibi üst üste birikmiş sevapları görür. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a-      İnsanlara merhamet ettiği için b-      Adalete dikkat ettiği için c-      İlim öğrettiği için d-      Fakirlere yardım ettiği için 22-  İmam Muhammed Bakır’dan (as) gelen bir rivayete göre “ Her kim de birini yaşatırsa, sanki tüm insanları yaşatmıştır.” (Maide / 32) ayetinin tefsiri aşağıdakilerden hangisidir? a-      Kısasta ölüm yerine affetmeği seçerse b-      İnsanların ihtiyaçlarına yardım ederse c-      Yetim çocuklara sahip çıkarsa d-      Delaletten hidayete çıkarırsa 23-  İmam Cafer Sadık’tan(as) gelen bir rivayete göre, “ Kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcarlar.” (Bakara/3) ayetinin tefsiri aşağıdakilerden hangisidir? a-      Zekât verirler b-      Öğrettiğimiz ilimleri anlatırlar c-      Merhametlidirler d-      Şükrederler 24-  İmam Zeynelabidin’den(as) gelen bir rivayete göre, kısas ile ilgili ayeti kerimesi hakkında tefsir yaparken öldürmeden daha şiddetli bir durumu açıklamıştır. Bu aşağıdakilerden hangisidir? a-      Birden fazla öldürmesidir. b-      Namazlardan sonra kibre düşmesidir. c-      Hz. Muhammed ve Al-i Muhammed’in velayetinden sonra sapmasıdır. d-      İyiliklerden sonra başa kalkmasıdır. 25-  İmam Cafer Sadık’tan(as) gelen bir rivayete göre, “ ölü eti” olarak gördüğü aşağıdakilerden hangisidir? a-      Dünya b-      Dinar c-      Haram mal d-      Kötü fikir 26-  İmam Cafer Sadık(as), “Böylece elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah’ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız” diyerek neyin tanımını yapmıştır? a-      Züht b-      Takva c-      İhlas d-      İbadet 27-  İmamlarımızdan gelen rivayetlere şu şekilde uyarılar gelmektedir. “ Ahiret için harcanmadıkça dünya malının kıymeti yoktur.” “ Takva olmadıkça ibadetin kıymeti yoktur.”   Acaba bu uyarıda ise “ ……………., ilmin kıymeti yoktur” boşluğuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a-      Amel etmedikçe b-      Âlim olmadıkça c-      Kitap okumadıkça d-      Müminleri sevmedikçe 28-  İmam Cafer Sadık’tan (as) gelen bir rivayete göre Hz. Peygamber (saa) ilmin hakkını nasıl sıralamıştır? a-      Dinlemek- okumak- yaymak- amel etmek b-      Susmak- dinlemek- hıfzetmek- amel etmek- yaymak c-      Amel etmek- okumak –dinlemek- susmak d-      Susmak- dinlemek- hıfzetmek- amel etmek- yaymak 29-  Resulullah (saa), bir rivayetinde Kur’an’a anlamından başka anlamlar bulmalarını engellemek için nasıl bir çözüm önerisi buyurmuştur? a-      Bildiklerinizle amel edin, bilmediklerinizi öğrenirsiniz. b-      İman edip, salih amellere dönüştürün. c-      Muhkemiyle amel edin, muteşabihine iman edin. d-      Kur’an’ı anlamaya çalışmayın. 30-  İmamlardan gelen rivayetlere göre, aşağıdakilerden hangisi ilim ile ilgili önerilerden biri değildir? a-      Âlimin ilmi için şükür etmesi, onu hak edenlere vermesidir. b-      İnsanlara anlamadıkları konularda anlatmayın. c-      Her kim faydalı bir ilmi saklarsa, kıyamette ateşten bir yularla getirilir. d-      Herkese imamların hadisleri yayılmalıdır. 31-  Aynen b. Zurare der ki; İmam Muhammed Bakır’a (as) “ Allah’ın kullara karşı hakkı nedir?” diye sordum. İmam’ın (as, Zurare’ye cevabı aşağıdakilerden hangisi olmuştur? a-      Kur’an’ı okumaları ve ona sadık olmaları b-      Allah’a davet eden hidayet önderlerini dinlemeleri c-      Bildikleri hakkında konuşmaları, bilmedikleri hakkında susmaları d-      İnsanların ilimlerini kendi ilimlerine katmaları 32-   İmam Cafer Sadık’tan (as) gelen bir rivayette Hz. Peygamber (saa) şöyle buyurdu; “Dört şey kalbi öldürür. Günah üstüne günah, kadınlarla çok sohbet emek, ahmakla cidal edip bir hayra varmayacak şekilde karşılıklı söz söylemek, ölülerle oturmak.” Orada bulunanlar “ Ey Resulullah! Ölülerden kasıt nedir?” diye sordular. Hz. Peygamber (saa) bu soruya nasıl cevap buyurmuştur? a-      İnanmadan yaşayanlar b-      Lüks içinde yaşayan zenginler c-      Ellerinde delil olmasına rağmen cahiller d-      Amel etmeyen inananlar 33-  İmam Cafer Sadık’tan (as) gelen bir rivayete göre Hz. Resulullah (saa), kibrin tanımını nasıl buyurmuştur? a-      Kibir, karşısındakini küçümsemektir. b-      Kibir, yetersizlik duygusundandır. c-      Kibir, hakkı inkâr etmektir. d-      Kibir, büyük bir zülümdür. 34-  Hüküm verilirken dikkat edilecek temel noktalarda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a-      Haram ve helal bir araya geldiğinde ilk önce haram terk edilmelidir. b-      Allah mecbur ettiği her farz için mazeret göstermekte de önceliğe sahiptir. c-      Haram olduğunu öğreninceye kadar her şey helaldir. Haram olduğunu öğrenince hemen bırakılmalıdır. d-      Harama mecbur olsa bile, ondan sorumluluk kaldırılmaz. 35-  Hz. Resulullah’tan (saa) gelen bir habere göre, aşağıdakilerden hangisi ümmetin üzerinden kaldırılan sorumluluklardan biri değildir? a-      Unutkanlık b-      Hata c-      Bildiği şeyler d-      Karamsarlık 36-  Abdest alınırken mest üzerine mesh edilmesi konusu, aşağıdaki alanlardan hangisine örnek verilebilir? a-      Sünnet b-      Bidat c-      Farz d-      Kıyas 37-  Aşağıdaki açıklamalardan hangisi kişisel görüş için söylenemez? a-      Kıyas ve bidat kişisel görüş ile ortaya çıkmıştır. b-      Sünnetleri hıfzetmeyenler kişisel görüş ile helal ve haramları söylediler. c-      Babullah olan Peygamber ve Ehl-i beyt’ine muhalif olanlar, kişisel görüş ile şirke düştüler. d-      Hz. Muhammed (saa)’ten kıyamete kadar helaller helaldir, haramlar haramdır. 38-  Aşağıdakilerden hangisi kıyas’ın temelinde yatan düşünce değildir? a-      Zan b-      Tahrif c-      Delil d-      Kişisel görüş 39-  “ ……………….amel eden kişiye bilmedikleri öğretilir.” İmam Cafer Sadık’tan (as) gelen bu hadisi tamamlayınız. a-      Düşünceleriyle b-      Bildikleriyle c-      Okuduklarıyla d-      Gördükleriyle 40-  Gelen rivayetlere göre aşağıdakilerden hangisi cidalleşmenin sonuçlarından biri değildir? a-      Şüphe duymaya sebep verir. b-      Amelleri batıl eder ve sahibini alçaltır. c-      Yalan söylemeye sürükler. d-      Dostluk ve samimiyeti artırır. BİHARU’L ENVAR, 1-2. CİLT TEST SORULARININ CEVAP ANAHTARI; 1-C,2-B,3- A,4-B,5-D,6-B,7-D,8-D,9-D,10-A,11-B,12-C,13-D,14-A,15-A,16-B,17-C,18-D,19-B,20-A,21-C,22-D,23-B,24-C,25-A,26-A,27-A,28-D,29-C,30-D,31-C,32-B,33-C,34-D,35-C,36-B,37-D,38-C,39-B,40-D.

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

TARKAN, GEÇÇEK VE GELECEK Sosyal medya da gündeme oturan Tarkan’ın “geççek” klibini merak ettim, ben de izledim. Evet başarılı bir klip olmuş. Tarkan’ın hakkını iyi vermek gerek. Güzel sunmuş. Ancak b

MİRAÇ VE HİBETULLAH Zer âleminde Resulullah’ın (saa) tüm insanlar ve seçkinler arasında en seçilmiş kişi olduğunu biliyoruz. O gün sorulan tüm sorulara Resulullah(saa), tüm insanlar arasında en hızlı

bottom of page