top of page

AL-İ İMRAN SURESİ'NDEN NE KADAR İNCİ VE MERCAN TOPLAYABİLDİK?

AL-İ İMRAN SURESİ'NDEN NE KADAR İNCİ VE MERCAN TOPLAYABİLDİK?

KENDİMİZİ DENEYELİM Mİ? 1- Al-i İmran suresinin ilk ayeti olarak aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır?

 1. Elif- lâm- mîm diyerek muteşabih bir ayetle başlamaktadır.

 2. Yüce Allah’tan başka bir ilah yoktur.

 3. Bu kendisinden şüphe edilmeyen bir kitaptır.

 4. Allah ve Resul'ünden bir uyarıdır. 2- Surenin 3. ve 4. Ayetlerinde “Hak, Doğrulayıcı, Yol gösterici ve Furkan” diyerek sıfatlandırdığı aşağıdakilerden hangisidir?

 5. Kitap

 6. Peygamber

 7. Müminler

 8. Melekler 3- “İnzal” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 9. Bitirmek

 10. Açıklamak

 11. İndirmek

 12. Vermek 4- “Hak” kelimesinin anlamı değişmez, geçersiz olmaz, sabit hakikat manalarına delalet ettiğine göre hak kelimesinin zıttı aşağıdakilerden hangisidir?

 13. Fani

 14. Yalan

 15. Batıl

 16. Tasdik 5- “Tevrat”; İbranice’de ne anlamına gelir?

 17. Şeriat

 18. Kitap

 19. Müjde

 20. Nur 6- Aşağıdaki anlayışlardan hangisi azap ile ilgili doğru bir algılayış değildir?

 21. Muhakkak ki inkâr edenler şiddetli bir azap ile karşılacaklardır.

 22. Azabı yüce Allah istemez. İnsanların kendileri buna sebep olmaktadır.

 23. Azap hem dünya hayatında, hem de ahrette kendisine ulaşabilir.

 24. Azap sadece insanın bedenine yöneliktir. Ruh bundan istisnadır. 7- Ayetler muhkem ve muteşabih olarak iki çeşittir. Ancak her iki ayet açısından ortak konu aşağıdakilerden hangisi değildir?

 25. Muhkem ayetlerden sorumluyuz, ancak muteşabih ayetlerden sorumlu değiliz..

 26. Her iki ayetlerin tevili için muhakkak bir kitabın bilgisi olan ilim sahiplerine ihtiyaç vardır.

 27. Her iki ayeti doğru anlamak için aklın temiz olması gerekiyor.

 28. Her iki ayetler insanların imtihanıdır. 8- Al-i İmran süresinin 7. Ayeti kerimesin de geçen “ İlimde Derinleşenler” den maksat hadis-i şeriflere göre kimlerdir?

 29. Peygamberler

 30. Âlimler

 31. Müminler

 32. Ehl-i Beyt önderleri 9- “Şüphesiz çarpışan iki topluluğun durumunda size bir ibret vardı…..” (13, ayet) bu ayetin devamında gelen iki topluluğun birbirinden ayrı gören esas fark aşağıdakilerden hangisidir?

 33. Biri Allah yolunda idi, diğeri ise inkâr eden

 34. Bir grup muhkem ayetlerle, diğer grup muteşabih ayetlerle amel ediyordu.

 35. Bir grup sadece peygamberi örnek alıyordu, diğer grup ise peygamber ve Ehl-i Beytini.

 36. Bir grup Kuranın lafzını, diğer gru ise Kuranın hem lafzını, hem de tevilini alıyordu. 10- Rızık kavramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 37. Rızık umumi-hususi, batın- zahir, vehbi- kesbi, tekvini- teşriî düşünülebilir.

 38. Rızık hayır üzerine, karşılıksız bağışlanan pay demektir.

 39. Rızık verme, Allah’tan başkasına nispet edilemez.

 40. Haram yoldan gelen pay da onun rızkı diye düşünülebilir. 11- Al-i İmran süresi/ 28. Ayette geçen “ müminler, müminleri bırakıp da ……. veli edinmesinler,” dediği boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 41. Müminler

 42. İnsanlar

 43. Kâfirler

 44. Şeytanlar 12- Yüce Allah’ı severken, yüce Allah’ında insanları sevmesinde koyduğu şart aşağıdakilerden hangisidir? (31. Ayete göre)

 45. Peygambere itaat

 46. Dosdoğru olmak

 47. Sadece Allah’tan korkmak

 48. Ahiret gününü hatırlamak 13- “Gerçekten Allah; Âdem’i, Nuh'u, İbrahim ailesi ve İmran ailesini âlemler üzerine seçti.” (Al-i İmran suresi/ 33) ayetinde anlatılan ve Velayet makamıyla örtüşen ilahî yasa aşağıdakilerden hangisidir?

 49. İstidlal yasası

 50. İstifa yasası

 51. İstidrac yasası

 52. İsticabet yasası 14- Okunan ayetlerde Allah’a gösterilen sevginin nasıl gösterileceği ifade edilmiştir?

 53. Gerçek sevgi, müminlerin müminleri dost görmesiyle gösterilir.

 54. Gerçek sevgi, Peygambere uymak ile gösterilir.

 55. Gerçek sevgi, Tevella ve Teberra ile gösterilir.

 56. Gerçek sevgi, Meryem’in hikâyesi gibidir. 15- Ayetlerde defalarca dile getirilen “İbrahim ailesi” nin Hz. İsmail üzerinden tertemiz zürriyeti aşağıdakilerden hangisidir?

 57. Al-i İmran ailesi

 58. Ehl-i Beyt ailesi

 59. Nuh ailesi

 60. Yakup ailesi 16- “….Allah'tan gelen bir kelimeyi doğrulayacak, efendi, son derece nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olmak üzere….” Diye sıfatları dile getirilerek müjdelen kimdir?

 61. Yahya as.

 62. Meryem as.

 63. İsa as.

 64. İsmail as. 17- Meryem (as) de olduğu gibi meleklerin kendisiyle konuştuğu ve onların sözlerini işitmesine ne ad verilir?

 65. Vahiy

 66. Ayet

 67. Muhaddese

 68. Masumiyet 18- “Ey Meryem! Rabbine kunut tut ve secdeye kapan ve rükû edenlerle beraber rükû et" demişlerdi.” (Al-i İmran suresi/43) ayetinde geçen “Kunut” ne anlama gelmemektedir?

 69. Gönülden boyun eğme

 70. Nitelikli itaat

 71. Duaya durma

 72. Rükû etmeye hazırlık 19- “Melekler şöyle demişti: "Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor ki…” (Al-i İmran suresi/45) ayetinde müjdelenen aşağıdakilerden hangisidir?

 73. Hz. İsa

 74. Zekeriya (as)

 75. Seçilmişlik

 76. Vahiy 20- Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa (as)’ın gösterdiği mucizelerden değildir?

 77. Çamurdan kuş yapıp canlanması

 78. Ölüleri diriltmek

 79. Evlerinde biriktirdiklerini bilme

 80. Asasının yılana dönüşmesi 21- Hz. İsa (as)’ın havarilere ne sormuştu?

 81. Tevrat’ı biliyor musunuz?

 82. Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir?

 83. İsrail oğullarıyla savaşacak mısınız?

 84. Bana iman edecek misiniz? 22- “Sana (gerekli) bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa, de ki: "Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra da lanetleşelim; Allah'ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim". (Al-i İmran suresi/ 61) ayetinde ilmin kendisine geldiği ve yakınlarını yanına şahit tutarak, Allah’ın lanetini yalan söyleyenlerin üstüne dilemeyi kim istemiştir?

 85. Hz. Muhammed ve Ehl-i Beyt’i

 86. Hz. İsa ve havariler

 87. Hz. Zekeriyya ve Hz. Yahya

 88. Hz. Musa ve İmran ailesi 23- “De ki: Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz….” (Al-i İmran suresi/ 65) ayetinde devamı açıklama şeklinde gelen “ ortak kelime” aşağıdakilerden hangisi değildir?

 89. İbrahim(as) peygamberin mirası

 90. Allah’tan başkasına kulluk etmemek

 91. Allah’a ortak koşmamak

 92. Allah’ı bırakıp bazılarımız bazılarını rabler edinmemek 24- Hz. İbrahim (as) dini ne idi?

 93. Yahudi

 94. Hıristiyan

 95. Müşrik

 96. Hanif 25- Aşağıdakilerden hangisi Kitap Ehli’nin Müslümanları saptırma yöntemlerinden değildir?

 97. Hakkı batılla karıştırmak

 98. İman edenlere gündüzün inanmış gibi görünün sonra inkâr edin

 99. Kitabı okurken dilleriyle eğip bükerler

 100. İnananlarla dürüstçe savaşırlar 26- Cafer Tayyar, Habeşistan’a hicret ettiklerinde Hıristiyan olan Necaşi ahalisine hangi süre üzerinden açıklamalar yaptı?

 101. Al-i İmran suresi

 102. Meryem suresi

 103. İbrahim suresi

 104. Fatiha suresi 27- Peygamberlerden; kitap okuyan ve öğreten kimselere altın bir öğüt gelmektedir. (Al-i İmran/ suresi/79. Ayete göre) Bu öğüt aşağıdakilerden hangisidir?

 105. Rabbaniler olunuz.

 106. İnsanın asaleti ahlakıdır.

 107. Hanif olun

 108. Kitabı koruyun 28- Aşağıdakilerden hangisi iyiliğe ulaşmanın yoludur? (Al-i İmran suresi/92)

 109. İman edip salih amel işlemek

 110. Günahtan sonra tevbe etmek

 111. Peygambere itaat

 112. Sevdiğiniz şeylerden infak etmek 29- Akd-akl- ahd kelimelerin anlamları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 113. Düğümleme- bağlama- söz verme

 114. Anlaşma- teslim olma- direnme

 115. Söz verme- düşünme- anlama

 116. Biat etme- anlaşma- söz verme 30- Kâbe’nin Mekke’de olması ayet ile sabittir. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebi olamaz?

 117. Hz. İbrahim orada dua edip, inşa etmiştir.

 118. İnsanlar ilk mescidi böylelikle tahrif edemez.

 119. Yüce Allah, orayı seçtiğini belirtmiştir.

 120. Yeryüzünün en merkezi yeri orasıdır. 31- Aşağıdakilerden hangisi Kâbe için kullanılan sıfatlardan değildir?

 121. Mübarek yer

 122. Güvenli yer

 123. Hidayet yeri

 124. Misak yeri 32- Müslümanlar Ehl-i Kitap sahiplerine boyun eğdiler mi, Müslümanları nasıl bir akibet bekler? (Al-i İmran/ 100)

 125. Birbirilerine benzerler

 126. İmandan sonra küfre düşerler

 127. Ehl-i kitap sahipleri iman ederler

 128. Müslümanların imanı artar 33- Gelen hadis haberlerine göre “ Allah’ın ipi” ile ne kast edilmemektedir?

 129. Kur’an

 130. Peygamber

 131. Ehl-i Beyt

 132. Kâbe 34- “ Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz…” (Al-i İmran suresi/ 110) Bu ayette anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi değildir?

 133. Siz ne yapsanız yine de en iyi ümmetsiniz

 134. İyiliği emreden, kötülüğü nehyeden bir topluluksunuz

 135. Allah’a teslim olursunuz

 136. Model ümmetin tüm insanlığa gösterilmesidir 35- Müminlerin kendilerinden münafıklar ayrıldıktan sonra imtihan içinde imtihan oldukları savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 137. Bedir savaşı

 138. Hendek savaşı

 139. Uhud savaşı

 140. Hudeybiye günü 36- Aşağıdakilerden hangisi İyi işlere verilen örneklerden değildir? (Al-i İmran suresi/ 134)

 141. Darlıkta ve bollukta(Allah için) mal harcamak

 142. Öfkelerini yutarlar

 143. İnsanların kusurlarını bağışlarlar

 144. Faizi kat kat yerler 37- Ölüm ile ilgili açıklamalardan hangisi doğru değildir?

 145. Allah Müslüman olarak ölmemizi ister.

 146. Allah dilemedikçe kimseye ecel gelmez.

 147. Bireylerin olduğu gibi toplumların da ecelleri vardır.

 148. Ölmemek için her türlü tedbir mubahtır. 38- Allah katında üstün olan kimlerdir* (Al-i İmran/139)

 149. Tevbe edenler

 150. İman edenler

 151. Gevşemeyen müminler

 152. İyi işler yapanlar 39- Müminlerin imtihanı niçindir? (Al-i İmran süresi/ 142)

 153. Ahdinde duranları belirlemek için

 154. Rabbani terbiye vermek için

 155. Sabırlıları ve cihad edenleri ayırt etmek için

 156. Örnek mümini göstermek için 40- Uhud gününde müminlere gösterilen en özel makam aşağıdakilerden hangisidir?

 157. Şehadet makamı

 158. Şükredenler makamı

 159. Sabredenler makamı

 160. Kulluk makamı 41- Müminlerin Uhud günlerinde yaptıkları en ciddi hata ne oldu?

 161. Kâfirlerin çokluğundan korktular

 162. Ganimete koştular

 163. Polemiklere kapıldılar

 164. Peygambere itaati unuttular 42- “Allah fakir, biz ise zenginiz” diyenleri yüce Allah nasıl kabul görecektir?(Al-i İmran suresi/181)

 165. Onların rızıklarını daraltarak onlara hatırlatma yapacak

 166. İftiralarından dolayı onları lanetleyecek

 167. Ehl-i Kitap grubuyla haşr edecek

 168. Peygamberleri öldürenlerle bir yazacak 43- Küfredenlere neden mühlet verilir? 1. Azaplarının artması için 2.Tevbe etmeleri için 3. Müminlere eziyet etmeleri için 4. Allah’a zarar veremediklerini görmeleri için 44- İnsanlar kendilerine (düşmanlarınız olan) bütün insanlar size karşı asker topladılar, onlardan korkun” denildiğinde gerçek iman edenlerin tepkisi ne olur? (Al-i İmran suresi/ 173)

 169. Biz şimdi hangi tedbiri alalım?

 170. Anlaşma yoluna gidelim mi?

 171. Yüce Allah bize ordu gönderebilir mi?

 172. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. 45- Aşağıdakilerden hangisi toplu olarak müminlere yapılan ilahi tavsiyelerden değildir? (Al-i İmran suresi/200)

 173. Topluca Sebat edin

 174. Topluca hazırlıklı olun

 175. Topluca Allah’tan korkun

 176. Topluca cihada çıkın

                                                                                              BAŞARILAR DİLERİZ.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

TARKAN, GEÇÇEK VE GELECEK Sosyal medya da gündeme oturan Tarkan’ın “geççek” klibini merak ettim, ben de izledim. Evet başarılı bir klip olmuş. Tarkan’ın hakkını iyi vermek gerek. Güzel sunmuş. Ancak b

MİRAÇ VE HİBETULLAH Zer âleminde Resulullah’ın (saa) tüm insanlar ve seçkinler arasında en seçilmiş kişi olduğunu biliyoruz. O gün sorulan tüm sorulara Resulullah(saa), tüm insanlar arasında en hızlı

bottom of page