MAİDE SÜRESİNDEN İNCİ VE MERCANLARI TOPLAYALIM

depositphotos_49659763-stock-photo-bunch-of-roses-and-tulips

MAİDE SÜRESİNDE NELER ÖĞRENDİK?

  1. Maide kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Zaman

b- Sofra

c- Sema

d- Gaye

2. Maide süresinde genel olan hitap hangi gruba olmaktadır?

a-Ey inananlar!

b- Ey insanlar!

c- Ey Ehl-i Kitap sahipleri!

d- Ey Meryem oğlu İsa!

3. İlk ayette ifade edilen “ …. Akitleri yerine getirin….” Cümlesindeki “ Akit” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Ağlama

b- Dinleme

c- Düğümleme

d- Sağlama

4. Dokunulmazlık ayları olan “Haram Aylar” aşağıdaki gruplardan hangisidir?

a- Muharrem – Sefer- Rebiyulevvel- Rebiyulahir

b-Recep- Muharrem- Sefer- Zilkade

c-Recep- Muharrem- Zilkade- Zilhicce

d- Zilkade- Zilhicce- Şaban- Ramazan

5- Şiar ne anlama gelmektedir?

a-İşaret

b-Delil

c-Hayır

d- Ayet

6. Maide süresinde geçen ayeti kerimelere göre toplumsal sosyalleşme hangi şekilde olmalıdır?

a- Aranızda anlaşma yaparak

b- Allah’ın şiarlarına dikkat ederek

c-Düşmanlarınıza muhalefet derk

d- İyilik ve takva üzere davranarak

7- “ Bugün inkâr edenler, sizin dininizden umudu kesmişlerdir.” Denilen gün hangi gündür?

a-Mekke’nin fethi

b-Sakife günü

c-Kurban bayramı

d-Gadir hum günü

8. “İkmal ve İtmam” kelimelerinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Olgunlaştırma ve tamamlama

b-Bitirme ve gelişme

c-Büyüme ve yayılma

d- Anlaşma ve ahitleşme

9.“ Bugün sizin dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım” ayetinde geçen bugün hangi nimet tamamlanmış oluyor?

a-Domuz eti, leş, kan ve içki yasaklanarak

b- Hac rükünleri öğretilerek

c-İmamet ve velayet açıklanarak

d-Vasiyet edilerek

10.Haram sebepler olan “ rics, fısk, ism” kelimelerin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Haram- kirlilik- oyun

b-Pislik- yoldan çıkma- günah

c-Şirk- tuzak- sapma

d-Nifak- zelil olma- hata

11. Cehennem kelimesinin kökü olan “ Cehim” ne anlama gelmektedir?

a- Ateşin şiddetle alevlenmesi

b-Azabın ebedi oluşu

c-İnkâr edenlerin yurdu

d- İsyan edenlerin ecri

12- Maide süresinde İsrail oğullarının lanetlenmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Sözlerini bozdukları için

b-Onlar kelimeleri yerlerinden kaydırdılar

c-Kalpleri katılaştıkları için

d- Peygamberleri öldürdükleri için

13- Maide süresinde ifade edilen kıyamet gününe kadar Hıristiyanların üzerine ne verildi?

a- Aralarına kin ve düşmanlık

b-Zillet ve meskenet

c- İfrat ve tefrit

d-Beda ve nesh

14.Yüce Allah’ın Maide süresinde buyurduğu, Yahudi ve Hıristiyanlara gazaplanmasının sebebi olarak ne gösterilmektedir?

a-Helal ve haramları karıştırmaları

b-İnsanları haklarına saygı duymamaları

c-Geçmişten ibret almamaları

d-Uyarıldıkları şeylerin bir bölümünü unutmaları

15.Nimet kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a-İyiliğin karşılığı

b-Yaratılan her şey

c-Allah rızasına ulaştıran araç

d- Nasiplenen rızık

16.Allah rızasına yakınlaştıran en önemli nimet aşağıdakilerden hangisidir?

a-Peygamber ve vasisine itaat

b-Kur’an okumak

c-Namaz kılmak

d- İnsan hakları

17-“ Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır…” ayetinde hangi kavramın açıklaması niteliğindedir?

a- Nesh

b-Muhkem

c-Maide

d-İrade

18. Maide süresinin ayetlerinde dile getirilen dünyada rezillik, ahirette azap görmenin sebebi olarak ne gösterilmektedir?

a-Yalana kulak verme ve haram yeme

b-Anlaşmaları çiğneme

c- Kul hakkını tanımama

d- İlimden uzak kalma

19. Yüce Allah inananlara “ veli edinmeyin” dediği gruplar kimlerdir?

a-Yahudi ve Hıristiyanlar

b-Haram yiyenler

c-Dinle alay edenler

d-Cahil ve gafil olanlar

20.Kalbin sağlıklı olmasını en güzel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a-Kalp atışlarının düzenli olması

b-Helal ile beslenmesi

c-Fıtrat üzere olması

d-Hastalıklardan uzak olması

21.Kalbin hastalıklı olması ne demektir?

a-Şüphe üzerinde olması

b-Küfürle dolu olması

c-Karanlık olması

d-Katılaşmış olması

22. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdan aşağıya doğru velayeti açıklamaktadır?

a-Allah, resulü, namaz kılan ve rükû halinde zekât veren müminler

b-Allah ve resulü

c-Hz. Muhammed ve Ehl-i Beyt’i

d-Hz. Muhammed ve halifeler

23. La’b (oyun) kelimesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Eğlence

b-Ciddi olmayan şey

c-Gayesi olmayan davranış

d-Boş zaman

24.İnsanların çoğu birbirileriyle hangi alanda yarışmaktadırlar?

a-Günahta, düşmanlıkta ve haram yemede

b-Nifak, fısk ve küfürde

c-Dünya sevgisinde

d-Şirk ve çok yaşama isteğinde

25.“ O’nun iki eli açıktır” kinayeli ifade ile yüce Allah hakkında ne tür bir açıklama yapılmaktadır?

a-Her şey O’nun emrindedir

b-Sonsuz kudret sahibidir

c-Çok cömert ve kerem sahibidir

d-Mülk O’nundur

26.Ayeti kerimede açıklandığı gibi insanların “ Tevrat, İncil ve diğer indirilenleri” ne yapması gerekiyor.

a-Okumaları ve bilmeleri

b-Ezberlemeleri ve açıklamaları

c-Anlamaları ve anlatmaları

d-Ayağa kaldırmaları

27. Gadir hum günü hangi ayet indirilme üzerine peygamberimiz Hz. Muhammed (saa) uzun bir hutbe vermiştir?

a-Maide/ 55. ayet

b-Maide /67. ayet

c-Maide/43. ayet

d-Maide/2. Ayet

28. Ayeti kerimeye göre gözlerin körlükten, kulakların sağır olmasından kurtulmanın tek yolu aşağıdakilerden hangisidir?

a-Doktora gitmek

b-Öğrenmek

c-Tevbe etmek

d-Okumak

29. İsrail oğulları kimin diliyle lanetlendi?

a-Hz. Musa ve Hz. Harun

b-Hz. Zekeriyya ve Hz. Harun

c-Hz. Muhammed ve Hz. Ali

d-Hz. Davut ve Hz. İsa

30. Şeytan müminler arasına hangi yolla kin ve düşmanlık koyar?

a-Cehalet ve zülüm ile

b-İnanmayanları dost edinmekle

c-Dini ciddiye almamakla

d-İçki ve kumar ile

31.Yüce Allah Takva ile beraber inananlara ne tavsiye etmektedir?

a-Salih amel işlemelerini

b-Kararlı ve gayretli olmalarını

c-Güzel ahlaklı olmalarını

d-Bilinçli ve istekli olmalarını

32. Şeytan müminler arasına içki ve kumar ile kin ve düşmanlık koyarak gerçekte neyi hedeflemektedir?

a-Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan men etmek

b-İnsanların imtihanlarda kaybetmesini sağlamak

c-Dünya ve Ahiret hayatlarını bozmak

d-İnsanları üzmek ve ezmek

33. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın insanlar üzerindeki etkisi değildir?

a-Kışkırtma

b-Fısıltı

c-Ayartma

d-Zorlama

34.  Yüce Allah’ı anmanın zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Yüce Allah’ı zikretmek

b-Ayetleri sık sık okumak

c-Tekbir çekmek

d-Yüce Allah’ı unutmak

35.  Rabbimizin bizden itaat olarak istediği şart aşağıdakilerden hangisidir?

a-Kur’an okumak

b-Peygambere itaat

c-Namaz kılmak

d-İman etmek

36. Takva kelimesi aynı ayeti kerimede tekrarlanırken hangi sıralama dikkatimizi çekmektedir?

a-İman, itaat ve sevgi

b-İman, amel ve cihad

c-İman, iyi amel ve ihsaneniz avı

d-İman, sadakat ve güzel ahlak

37. İhramlı iken hangi av helaldir?

a-Kara avı

b-Deniz avı

c-Kuşlar

d-Haşereler

38. “ Bahire, Saibe, Vasile, Ham” kelimeleri size neyi hatırlatmaktadır?

a-Putları

b-O dönemin velileri

c-Hayvan çeşitleri

d-Kabile reisleri

39.  İyiliği emretmek ve kötülüğü nehyetme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a-Allah’a yakınlaşmanın bir çalışmasıdır

b-Herkes kendi nefsi ile meşgul olmalıdır

c-Salih amel işlemek yolun kendisidir

d- Başkalarını kurtarmak adına kendini mahvetmemelidir.

40. Aşağıdakilerden hangisi taklid ile ilgili açıklamalarda doğru bir ifade değildir?

a-İmanda taklid olmaz

b-Cahil olan âlimi taklid eder

c-Cahil olan cahili örnek alabilir

d-Akıl imanda taklidi onaylamaz

41.  Her insan için son varılacak yer neresidir?

a-Ölüm

b-Kıyamet

c-Allah’ın huzuru

d- Mizan yeri

42. “ Siz doğru yolda olduğunuz takdirde, sapan kimse size zarar vermez.” Ayetinde geçen” zarar” aşağıdakilerden hangisidir?

a-Hayat

b-Mal

c-Can

d-Din

43. İmam Ali bin Ebu Talib(as)’in dediği “ Kim …………………….., Rabbini bilir.” Sözünde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a-Canını ve malını verirse

b-Namaz kılar ve zekât verirse

c-Kendini bilirse

d-Güzel ahlaklı olursa

44.  Peygamber Hz. Muhammed(saa)’in dediği “ Ameller, …….. bağlıdır” Sözünde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a-Takvaya

b-İmana

c-Niyetlere

d-Amellere

45. Ölüm gelmeden önce yapılacak vasiyette şahitlerde aranan özellikler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a-Müslüman ve adil olması

b-Akraba olması

c-Adil ve ahlaklı olması

d- Yazılı bir belge ile onaylamalı

46. Havariler Hz. İsa (as)’dan uygun olmayan bir edeple ne istemişlerdi?

a-Gökten bir sofra indirmesini

b-İnsanları diriltmesini

c-Körleri iyileştirmesini

d-Kudret ve şan istemeleri

47.Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah’a dua ederken gösterilecek edep usullerinden değildir?

a-Allah’ı isimleriyle överek duaya başlanılmalıdır

b-İstenen istekler yine Allah’ın lehine düşünülmelidir

c- Davranışlar sözel dile uyumlu olmalıdır

d- Haram yemeye devam ederek her türlü istekte bulunulmalıdır

48. Kefaret kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Günahı örten davranış

b-Verilen diyet

c-Dünyadaki ceza

d-Karşılığı olan

49. Hz. İbrahim(as)’in “ Ey Rabbim! Burayı güvenli bir şehir yap, halkından Allah’a ve Ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır” dediği duada aşağıdakilerden hangisi edep kurallarından sayılamaz?

a-Rabbine büyük bir saygı duyarak sesleniyor

b-Tüm inananları duasına katıyor

c-Rabbine muhalif olanlar için de dua ediyor

d-Rızık kelimesini açıklamıyor. Rabbim sen bilirsin demeye getiriyor.

50. “Mûsâ, dedi ki: “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap, kardeşim Hârûn’u. Onunla gücümü artır. Onu işime ortak et. Seni çok tespih edelim diye, Seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.” (Taha süresi/25- 35) ayetinde Hz. Musa (as) ‘nın ettiği duada edebi usul olarak tanımlanamaz.

a-Sorununu rabbine büyük bir tevazu ile dile getiriyor

b-İsteklerini yine Allah için istiyor

c-Gelişigüzel bir talepte bulunuyor

d-Yüce Allah’ı tesbih ediyor

 

 

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>