İMAM ALİ(AS)’Yİ NE KADAR TANIYORUZ? KENDİMİZİ DENEYELİM Mİ?

Resim---Kopya

İMAM ALİ (AS) İLE İLGİLİ ANKET SORULARI

1- Hz. Muhammed (saa)’in risalet mirasını devam etmesi için kimi kendisine “ Hilafeturesulullah” olarak emir buyurmuştur? 

a- 1. Halife Ebu Bekir

b- İmam Ali Bin Ebu Talip

c- Hz. Fatıma

d- 2. Halife Ömer bin Hattab

2- İmam Ali(as) ilmini anlatan miras kaynaklarından değildir? 

a- Gureru!l Hikem

b- Kumeyl Duası

c- Nehcü’l Belağa

d- Akıllara hediye

3- İmam Mehdi (as), kimin çocuğudur?

a- İmam Ali bin Ebu Talip

b- İmam Hasan Mücteba

c- Ömer bin Hattab

d- Abdullah ibni Abbas

4- Peygamber Hz. Muhammed (saa)’in Ehl-i Beyt’inin ilk üyesi kimdir?

a- İmam Hasan

b- Hz. Fatıma

c- Hz. Muhammed

d- İmam Ali

5- Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (as) ile beraber Sıffın, Cemel ve Nehravan adı ile bilinen savaşlarda yoldan çıkan Müslümanlarla mücadele eden kimdir?

a- İmam Ali

b- Muaviye

c- Aişe bin EbuBekir

d- Ömer ibni Sad

6- Peygamber(saa)’in ayet nüzulünde İmam Ali için “ nefsim” gibi dediği ayet aşağıdakilerden hangisidir?

a- Mubahale ayeti

b- Tathir ayeti

c- Meveddet ayeti

d- Miras ayeti

7- Hz. Muhammed (saa)’ten sonra imamet ve hilafet makamındaki ilk imam kimdir?

a- 1. Halife Ebubekir

b- Ömer bin Hattab

c- Osman bin Affan

d- Ali Bin Ebu Talip

8- İmam Ali(as)’nin Ehl-i Beyt’ten olan çocuklarındandır?

a- İmam Hasan

b- Ebul Fazl Abbas

c- Muhammed Hanefiyye

d- Ümmü Gülsüm

9- Peygamber Hz. Muhammed (saa)’in “ mirasçım, vezirim, vasim, kardeşim” dediği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a- 1. Halife Ebu Bekir

b-  2. Halife Ömer bin Hattap

c- Cafer Tayyar

d- Ali Bin Ebu Talip

10-  “Ali” kelimesinin kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Cömert

b- Üstün

c- Zeki

d- Yardımsever

11- Aşağıdakilerden hangisi imam Ali (as)’nin lakaplarından değildir?

a- Emirel Müminin

b- İlmin Kapısı

c- Kur’an-ı Natık

d- Al-i Muhammed

12- Hz. Muhammed (saa) buyurduğu menzilet hadisinde “ Hz. Musa ve Hz. Harun” u kimler için örneklendirmiştir?

       a-  Hz. İsa ve Hz. Harun

b- Hz. Yakup ve Hz. Yusuf

c- Hz. Muhammed ve Ebubekir

d- Hz. Muhammed ve İmam Ali

13- “Ben ilim şehriyim. ……………benim kapımdır. “ denilen hadis boşluğuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a-İmam Ali

b- Âlimler

c- Müminler

d- Şehitler

14- Sakife hadisesi ile Velayeti elinden alınan imam Ali(as) halife seçilinceye kadar geçen yirmi beş yıl sürecinde aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?

a- Kur’an’ı toplamak ve tefsir çalışmaları yapmak

b- Kur’anî gerçeklerle ümmeti bilinçlendirmeye çalışmak

c- Hilafetin baskısı ile hadis bildirimini ertelemek

d- Halifelere danışmanlık etmesi

15- İmam Ali(as) halife olunca kimin metodunu izlemiştir?

a- Birinci halife Ebubekir ibni Kuhafe

b- İkinci halife Ömer ibni Hattab

c- Hz. Muhammed (s.a.a)

d- Üçüncü halife Osman ibni Affan

16- Aşağıdakilerden hangisi peygamberin amcası Ebu Talip’in Tevhide ve Risalete bağlı bir Müslüman olduğunu ölünceye kadar gizlemesinin sebeplerinden biri olamaz?

a- Mekke kafirleri ile münasebetlerinin olması

b- Peygambere düzenlenen komploları engellemek

c-Takiyye yapmak için

d- Babası Abdulmuttalip’in vasiyeti olduğu için.

17- İmam Ali (as)’ın lakaplarından “ beğenilmiş, razı olunmuş” anlamına gelen lakabı aşağıdakilerden hangisidir?

a- En- Nebeu’l Azim

b- El Faruk

c- El Hâdi

d- El Murteza

18- Hicret gecesi imam Ali(as)’nin Resulullah(s.a.a)’ın yatağına yatması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

a- Görevi yerine getirme hususunda öndere mutlak itaat

b- Bilinçli teslimiyet

c- Akide ve ilkeler uğruna fedakârlık

d- Eşi Fatma (as)’ya olan bağlılık

19- Aşağıdakilerden hangisi İmam Ali(as)’nin hicret esnasındaki görevlerinden biri değildir?

a- Emanetleri sahiplerine ulaştırmak

b- Berea (Tevbe) süresini Kureyşlilere tebliğ etmek

c- Peygamberin yatağına yatarak müşrikleri şaşırtmak

d- Fatıma’ları Medine’ye ulaştırmak

20- Zaman ve yer açısından, İmam Ali(as) hakkında söylenenlerden aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a- “İmanın tamamı, küfrün tamamının karşısına çıktı” – Hendek Savaşı

b- “Zülfikâr gibi kılıç, Ali gibi yiğit yoktur” – Uhud Savaşı

c- “Senin başına da buna benzer bir şey gelecek ve sen buna mecbur kalacaksın” – Mekke’nin Fethi

d- “ Ey Ali, Musa için Harun ne ise, benim için sen O’sun.” – Tebük Seferi

21- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber (s.a.a) tarafından imam Ali (as)’nin velayeti için alınan tedbirlerden biri değildir?

a- Sakaleyn Hadisi

b- Usame ordusunun hazırlanması

c- Beni Sakife toplantısı

d- “ Bana bir kürek kemiği getirin, size öyle bir şey yazayım ki doğru yoldan sapmayasınız.”

22- Aşağıdakilerden hangisi birinci halife seçildikten sonra, yönetimin muhalefete karşı izlediği adımlardan biri değildir?

a- Muhalefetin fitne çıkardığı söylemi

b- Sertlik ve şiddet esasına dayalı politika

c- Haşim oğullarından kimseyi görevlendirmeme

d- Usame komutasında bir ordunun hazırlanması

23- İmam Ali (as)’nin peygamber (s.a.a)’in vefatına kadar yiğit bir savaşçı olduğu halde, velayeti elinden alındıktan sonra kıyam etmemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a- Ahiret

b- Velayet

c- Hidayet

d- Vahdet

24- İmam Ali (as) sonucun ne olacağını bildiği halde, ikinci halifenin atadığı şûraya katılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Şûradaki kararlara engel olmak

b- İkinci halifenin düştüğü çelişkiyi açığa çıkarmak

c- Halife olmayı çok istemek

d- İkinci halifenin vasiyetine uymak

25- İmam Ali (as)’nin hükümetini diğer üç halife hükümetlerinden ayırt eden en önemli özellik nedir?

a- Nass ile hüküm verme

b- İç karışıklıkları bastırma

c- Hacca önem verme

d- Beyt-ül malın korunması

26- Aşağıdakilerden hangisi İmam Ali (as)’nin hükümeti döneminde Kufe’yi başkent yapmasının sebeplerinden biri değildir?

a- Kufe’nin coğrafi konumu

b- İsyanları bastırmada Kufe halkının yardımları

c- Devletin sınırlarının oldukça geniş olması

d- Kufe halkının davet mektupları

27- İmam Ali(as)’nin savaştığı gruplar ve savaş isimleri eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

a- Biatını bozanlar- Cemel savaşı

b- Zulme sapanlar- Sıffın savaşı

c- Dinden çıkanlar- Nehrevan savaşı

d- Hepsi

28- Aşağıdakilerden hangisi İmam Ali(as)nin miras bıraktığı ilmi eserler arasında yer almaz?

a- “Es- Sahife”

b– “El- Camia”

c- “ Biharu’l Envar”

d- “Cifr”

29- İmam Ali(as)’nin şehadetinden sonra gelen İmam aşağıdakilerden hangisidir?

a- İmam Hasan

b- İmam Hüseyin

c-İmam Seccad

d- İmam Mehdi.

30- İmam Ali (as) hangi ayda şehid edilmiştir?

a- Recep

b- Şaban

c- Ramazan

d- Muharrem

 

 

 

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>