GURERU’L HİKEM KİTABI YARIŞMA SORULARI

a4-kagitlar

GURERU’L HİKEM KİTABI

YARIŞMA SORULARI

1-İmam Ali’den (as) gelen hadislerimize göre acele etmek hangi durumlarda tavsiye edilmemiştir?

a-Kötülüğü savmada

b-İyilik yapmada

c-İşi telafi etmede

d-Kur’an okumada

2-“ İnsanların en …………….. nefsinin eksikliklerini gidermeye gücü olduğu halde bunu yapmayandır” hadisinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a-Acizi

b-Takvalısı

c-Kötüsü

d-Akıllısı

3- “………. hayattır, şahadetin ruhudur, yöneticiler için fazilettir, insanların kıvamıdır, imanın başıdır, ihsanın kapsamıdır, bağışların en yücesidir,…” Bu tanımlamalar aşağıda geçen hangi kavram için yapılmıştır?

a-İlim

b-Dürüstlük

c-Cömertlik

d-Adalet

4-İmam Ali’nin (as) buyurduğuna göre “ Hâkimiyeti elinde bulunduran bir düşman” olarak aşağıdakilerden hangisine işaret etmiştir?

a-Zalim

b-Cahil

c-Alışkanlık

d-Bencillik

5- “………………… evlatlarından olun, ………….. evlatlarından olmayın. Şüphesiz ki, her çocuk kıyamet günü annesine katılacaktır. “ Bu hadiste geçen boşluklara aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

a-Baba—Anne

b-İtaat- Azgınlık

c- İmam- Tağut

d-Ahiret-Dünya

6- “Hoşnutluk, gazap, güvenlik, korkudan alıkoymak ve rağbet” bu altı haslet ile insan hangi alanda imtihana girer?

a-İlim

b-İman

c-Güzel ahlak

d-Adalet

7- “………….. kötülük yapan kimseye, ümit bağlanmaz.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a- Ailesine

b- İnsanlara

c- Miskinlere

d-Müminlere

8- “ İnsanlara ………… , cahilliğin özelliklerindendir.” Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir?

a- Düşmanlık etmek

b- Nasihat etmek

c- Yardım etmek

d- Tevazu göstermek

9- Aşağıdakilerden hangisi “insanların en akıllısı” değildir?

a- Akibetlere çokça bakan kimsedir

b-Ahireti için amel eden kimsedir

c-Akıllı insanlara itaat edendir

d-İlmin peşinde dolaşmayan kimsedir

10- Rahman ordusunun komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

a- İman

b- Akıl

c- İlim

d- Sabır

11- Aşağıdakilerden hangisi akıllı insanın yapacağı işlerden değildir?

a- Akıllı kimse öğrendiğiyle amel eder

b- Akıllı kimse nefsini küçük görür

c- Akıllı kimse çabasını yerinde kullanır

d- Akıllı kimse dünya lezzetlerini önemser

12- Aşağıdakilerden hangisi aldanmanın alanına girmez?

a- Kişi mühlete ve amele güvenir.

b- İlim peşine düşer

c- Dünya sevgisi kuvvetlidir

d- Oyunlarla oyalanır

13- İmam Ali ‘nin (as) buyurduğuna göre zatı hakkında tefekkür edilmesi yasaklanan aşağıdakilerden hangisidir?

a-Uzay

b- Ahiret

c- Akıl

d- Allah

14- “ Gözler O’nu açıkça göremez, lâkin kalpler imanın hakikati ile O’nu görür.” Diye buyurduğu aşağıdakilerden hangisidir?

a- Ruh

b- İman

c- Allah

d- Cennet

15- “ Akıllar sıfatlarının niteliğini anlayamaz, vehimler O’nu kavrayamaz, duyu organları O’nu hissedemez.” Bu ifadeler kim için söylenmiştir?

a- İman

b- Peygamber

c- Ruh

d- Allah

16- “ Mümin; sevgisi, nefreti ve terk edişi ………………. olan kimsedir.” Bu hadisi tamamlayan aşağıdakilerden hangisidir?

a- Allah için

b- Vasat

c- Güzel ahlakı

d- İman üzere

17- İmam Ali’nin (as) buyurduğuna göre “Hayrın tamamı” aşağıdakilerden hangisidir?

a- İman etmek ve salih amel işlemek

b- Namaz kılmak ve zekât vermek

c- Allah için sevmek, Allah için nefret etmek

d- Allah’a ve ahiret hayatına inanmak

18- “ Şüphesiz ki “…………………..” sözümüz bizim O’nun mülkü olduğumuzun ikrarıdır. Şüphesiz ki “…………………….” sözümüz ise yok olacağımızın ikrarıdır.” Boşluklara hangi seçenek gelmelidir?

a- Biz Allah’tanız- biz O’na döneceğiz

b- Besmele- Elhamdulillah

c- İman- İmtihan

d- Dünya hayatı- Ahiret hayatı

19- “…………………… kelimesi imanın azameti, ihsanın anahtarı, Rahman’ın hoşnutluğu ve şeytanın uzaklaştırıcısıdır.” Bu söylenenler aşağıdaki seçeneklerden hangisi için ifade edilmiştir?

a- İman ve itaat

b- Mümin

c- La ilahe illallah

d- Besmele

20- “ Allah’ı tanıma hususunda re’y ve kıyasa dayanan kimse sapar ve işleri dağılır.” İmam Ali’nin (as) buyurduğu hadisinde geçen “Re’y” ne anlama gelmektedir?

a- Oy vermek

b- Bir şehir adı

c- Kişisel görüş

d- Bir metot adı

21- En üstün amel olarak İmam Ali (as) neyi buyurmuştur?

a- İlim ve marifet

b- Güzel ahlak

c- Allah rızasına istenen amel

d- Anne babaya iyilik yapmak

22- Amel edilen ilmin ne kadar önemli olduğunu İmam Ali(as) belirtirken aşağıdaki seçeneklerden hangisini ifade etmemiştir?

a- En güzel ilim

b- En şerefli ilim

c- En faydalı ilim

d- En salih ilim

23- “ Şüphesiz sizler salih amel etmeye , …………… elde etmekten daha çok muhtaçsınız.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a- Mal

b-Evlat

c- Sevgi

d- İman

24- İmam Ali (as), insanların ilim tahsil etmekten yüz çevirmesinin sebebi olarak aşağıdakilerden hangisini belirtmiştir?

a- İlmin zor şartlar altında elde edilmesi

b- İlmin ehlinden alınmaması

c- İlmiyle amel edenin az olduğunu görmeleri

d- İlmin suiistimal edilmesi

25- İmam Ali (as) ilmin afeti olarak aşağıdakilerden hangi sebebi buyurmuştur?

a- Amel etmemek

b- Allah için olmaması

c- Kirli bilgilerin karışması

d- İlim üzerinden kibre düşmek

26- “ Sakınmadan soyunan kimse, …………………….. giyer” boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a- Utanç elbisesini

b- Korku elbisesini

c- Zillet elbisesini

d- Haya elbisesini

27- Arkadaşlıkta en hayırlı kimse aşağıdakilerden hangisi değildir?

a- Bilgili ve yumuşak huylu olanlardır

b- Seninle kendisi arasında seni bir hakime muhtaç kılmayandır

c- Seni ahrete iştiyaklı kılan, dünyadan sakındırandır

d- İyiliklerini unutan, kötülüklerini unutmayandır

28- Aşağıdakilerden hangisini İmam Ali (as), cahilleri anlatan bir misal olarak buyurmamıştır?

a-Su fışkırmayan kaya

b- Dalı yeşermeyen ağaç

c-  Ot bitmeyen çorak toprak

d-Dermanı olmayan hastalık

29-  İmam Ali’den (as) gelen rivayetlere göre, “ Geçici bir gölge, hüsran pazarı, garipler yurdu, görülen bir rüya, zehirli bir yılan” gibi tabirlerle kast ettiği aşağıdakilerden hangisidir?

a-  Kötü bir eş

b- Dünya

c- Nefis

d- Yoldan çıkaran arkadaş

30- Kalbi dünya sevgisine bağlanan bir kimsede aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

a- Sürekli bir hüzün

b- Kendisini bırakmayan bir hırs

c- Ulaşamayacağı bir arzu

d- Devamı olan basiret

31- Akılsız insanların sermayesi aşağıdakilerden hangisidir?

a- Arzular

b- İlim

c- Edep

d- Dedikodu

32- “ ………………….ve ………………… münezzeh olan Allah’a sunulduktan sonradır.” Bu hadiste, boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a- Fakirlik ve zenginlik

b- İman ve sabır

c- Hayır ve şer

d- Ölüm ve diriliş

33- “ …………… dışında bir şey üzerinde düşünmek heva ve hevestir.” İmam Ali’nin buyurduğu bu hadiste boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

a- İlim

b- Nas

c- Hikmet

d- Zan

34- “ Hakkı yardımsız bıraktılar, batıla da yardım etmediler.” Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılan bir sonuç olamaz?

a- Hakkı yerine getirmediler

b- Batılı desteklediler

c- Seyretmeyi tercih ettiler

d- İki tarafa destek vermediler

35- “ İşlerinin dizginlerini, Allah’a, …………… ve ………………….ısmarlayan kimse hidayete ermiştir.” Aşağıdakilerden hangisi boşluğa gelmelidir?

a- Ahiret gününe ve Mizana

b- Resulüne ve Emir sahibine

c- Kur’an ve Risaletine

d- İlim ve Hikmete

36- İmam Ali’nin (as) buyurduğuna göre “ilim sahiplerinin fidan dikme yeri” aşağıdakilerden hangisidir?

a- Hikmet meclisleri

b- Cuma hutbeleri

c- Cenaze törenleri

d- İlim sınıfları

37- İmam Ali (as) “ La İlahe İllallah” kelimesinin şartlarının olduğunu buyurmaktadır. Bu şartlardan biri olarak aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?

a- İlim ve hikmetin öğrenilmesi

b- İman ve salih amel işlenilmesi

c- Güzel ahlak sahibi olunması

d- Kendisi ve soyundan gelen imamların kabul edilmesi

38- İmam Ali’nin (as) buyurduğuna göre aklın meyvesi aşağıdakilerden hangisidir?

a- İnsanlarla iyi geçinmek

b- Şakacı olmak

c- Lezzetleri önemsemek

d- Mal biriktirmek

39- İmam Ali’nin(as) buyurduğu hadislere göre aşağıdakilerden hangisi ilim sahibi olmanın alameti değildir?

a- Amel etmesi

b- Hilim sahibi olması

c- Az konuşması

d- Her şeyi bilmesi

40- “ İman; kökü yakîn, dalları sakınma, nuru hayâ ve meyvesi……………olan bir daldır.” Bu hadiste boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

a- Cömertlik

b- Sabır

c- Salim amel

d- Hilim

41- İmam Ali (as) “bu üç şey kimde olursa imanını kemale erdirmiştir” diye buyurmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

a- Gazap ve hoşnutluk anında adil olmak

b- Fakirlik ve zenginlik halinde ölçülü olmak

c- Korku ve ümit halinde itidalli olmak

d- Sağlıkta ve hastalıkta sabırlı olmak

42- İmam Ali’nin (as) buyurduğuna göre “ insanın şahsiyeti” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmiştir?

a- Kalbiyle

b- Ahlakıyla

c- Sözleriyle

d- İbadetleriyle

43- İmam Ali’nin (as) kanaat ile ilgili buyurduğu hadislerde “ kanaat” kavramının zıttı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Cimrilik

b- Cömertlik

c- Ümit

d- İhtiras

44- Aşağıdakilerden hangisi İmam Ali’nin(as) “konuşma” ile ilgili gelen hadislerden biri değildir?

a- Açık saçık sözden sakının. Şüphesiz ki açık saçık söz kalpte kin oluşturur.

b- Başkalarından nakletsen bile komik söz söylemekten sakın.

c- En doğru söz, hal diliyle söylenendir.

d- İnsan dilinin altında değildir.

45- “Münezzeh olan Allah bir kulunun iyiliğini dilerse ona……………., az yemeği ve az uyumayı ilham eder.” Bu hadiste boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a- İbadet güzelliğini

b- Derin kavrayışı

c- Az konuşmayı

d- İbretlerden öğüt almayı

46- İmam Ali(as) “lezzet” ile alakalı aşağıdakilerden hangisini buyurmamıştır?

a- Nice basit lezzetler, yüce derecelerin önünü keser.

b- Lezzetler afettir.

c- Lezzetleri çok düşünen kimseye lezzetler galip gelir.

d- Ebedi yurdu seven kimse lezzetleri hatırlamalıdır.

47- İmam Ali’nin (as) buyurduklarına göre aşağıdakilerden hangisi istişarede açısından doğru değildir?

a- İstişare edilen kimsede çalıştığı için, o başarının kefilidir.

b- İstişare ettiğin kimseler akıl, ilim, tecrübe ve uzak görüşlülük sahibi olmalıdır.

c- Şefkatli cahille istişare etmek tehlikelidir.

d- Cimri, hırslı, yalancı kimselerle istişare edilmemelidir.

48- İmam Ali’nin (as) buyurduklarına göre aşağıdakilerden hangisi münafıkların özelliklerinden değildir?

a- Ahlakları değişkendir

b- İnsanlarla çok uyumludurlar

c- İtaati emrettikleri halde kendileri amel etmezler

d- Tefekkürleri en az iki gündür

49- İmam Ali’nin (as) buyurduğuna göre “doğru sözlü insan, doğru sözlüğüyle üç şey elde eder”. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

a- Güven

b- Cömertlik

c- Sevgi

d- Azamet

50- İmam Ali’ye(as) göre “ âlimin süsü, cahilin örtüsü” dediği davranış aşağıdakilerden hangisidir?

a- İhsan yapmak

b- Suskunluk

c- Basiret

d- Yakîn iman

BAŞARILAR DİLERİZ

YARIŞMANIN CEVAP ANAHTARI; 1-D,2-A,3-D,4-C,5-D,6-C,7-A,8-A,9-D,10-B,

11D,12-B,13-D,14-C,15-D,16-A,17-C,18-A,19-C,20-C,21-C,22-D,23-A,24-C,25-A,

26-A,27-D,28-D,29-B,30-D,31-A,32-A,33-C,34-D,35-B,36-A,37-D,38-A,39-D,40-A,

41-D,42-A,43-D,44-D,45-C,46-D,47-A,48-D,49-B,50-B 

 

 

 

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>