AL-İ İMRAN SURESİ’NDEN NE KADAR İNCİ VE MERCAN TOPLAYABİLDİK?

19866157

AL-İ İMRAN SURESİ’NDEN NE KADAR İNCİ VE MERCAN TOPLAYABİLDİK?

KENDİMİZİ DENEYELİM Mİ?

1- Al-i İmran suresinin ilk ayeti olarak aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır?

 1. Elif- lâm- mîm diyerek muteşabih bir ayetle başlamaktadır.
 2. Yüce Allah’tan başka bir ilah yoktur.
 3. Bu kendisinden şüphe edilmeyen bir kitaptır.
 4. Allah ve Resul’ünden bir uyarıdır.

2- Surenin 3. ve 4. Ayetlerinde “Hak, Doğrulayıcı, Yol gösterici ve Furkan” diyerek sıfatlandırdığı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kitap
 2. Peygamber
 3. Müminler
 4. Melekler

3- “İnzal” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Bitirmek
 2. Açıklamak
 3. İndirmek
 4. Vermek

4- “Hak” kelimesinin anlamı değişmez, geçersiz olmaz, sabit hakikat manalarına delalet ettiğine göre hak kelimesinin zıttı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Fani
 2. Yalan
 3. Batıl
 4. Tasdik

5- “Tevrat”; İbranice’de ne anlamına gelir?

 1. Şeriat
 2. Kitap
 3. Müjde
 4. Nur

6- Aşağıdaki anlayışlardan hangisi azap ile ilgili doğru bir algılayış değildir?

 1. Muhakkak ki inkâr edenler şiddetli bir azap ile karşılacaklardır.
 2. Azabı yüce Allah istemez. İnsanların kendileri buna sebep olmaktadır.
 3. Azap hem dünya hayatında, hem de ahrette kendisine ulaşabilir.
 4. Azap sadece insanın bedenine yöneliktir. Ruh bundan istisnadır.

7- Ayetler muhkem ve muteşabih olarak iki çeşittir. Ancak her iki ayet açısından ortak konu aşağıdakilerden hangisi değildir?

 1. Muhkem ayetlerden sorumluyuz, ancak muteşabih ayetlerden sorumlu değiliz..
 2. Her iki ayetlerin tevili için muhakkak bir kitabın bilgisi olan ilim sahiplerine ihtiyaç vardır.
 3. Her iki ayeti doğru anlamak için aklın temiz olması gerekiyor.
 4. Her iki ayetler insanların imtihanıdır.

8- Al-i İmran süresinin 7. Ayeti kerimesin de geçen “ İlimde Derinleşenler” den maksat hadis-i şeriflere göre kimlerdir?

 1. Peygamberler
 2. Âlimler
 3. Müminler
 4. Ehl-i Beyt önderleri

9- “Şüphesiz çarpışan iki topluluğun durumunda size bir ibret vardı…..” (13, ayet) bu ayetin devamında gelen iki topluluğun birbirinden ayrı gören esas fark aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Biri Allah yolunda idi, diğeri ise inkâr eden
 2. Bir grup muhkem ayetlerle, diğer grup muteşabih ayetlerle amel ediyordu.
 3. Bir grup sadece peygamberi örnek alıyordu, diğer grup ise peygamber ve Ehl-i Beytini.
 4. Bir grup Kuranın lafzını, diğer gru ise Kuranın hem lafzını, hem de tevilini alıyordu.

10- Rızık kavramı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Rızık umumi-hususi, batın- zahir, vehbi- kesbi, tekvini- teşriî düşünülebilir.
 2. Rızık hayır üzerine, karşılıksız bağışlanan pay demektir.
 3. Rızık verme, Allah’tan başkasına nispet edilemez.
 4. Haram yoldan gelen pay da onun rızkı diye düşünülebilir.

11- Al-i İmran süresi/ 28. Ayette geçen “ müminler, müminleri bırakıp da ……. veli edinmesinler,” dediği boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 1. Müminler
 2. İnsanlar
 3. Kâfirler
 4. Şeytanlar

12- Yüce Allah’ı severken, yüce Allah’ında insanları sevmesinde koyduğu şart aşağıdakilerden hangisidir? (31. Ayete göre)

 1. Peygambere itaat
 2. Dosdoğru olmak
 3. Sadece Allah’tan korkmak
 4. Ahiret gününü hatırlamak

13- “Gerçekten Allah; Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ailesi ve İmran ailesini âlemler üzerine seçti.” (Al-i İmran suresi/ 33) ayetinde anlatılan ve Velayet makamıyla örtüşen ilahî yasa aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İstidlal yasası
 2. İstifa yasası
 3. İstidrac yasası
 4. İsticabet yasası

14- Okunan ayetlerde Allah’a gösterilen sevginin nasıl gösterileceği ifade edilmiştir?

 1. Gerçek sevgi, müminlerin müminleri dost görmesiyle gösterilir.
 2. Gerçek sevgi, Peygambere uymak ile gösterilir.
 3. Gerçek sevgi, Tevella ve Teberra ile gösterilir.
 4. Gerçek sevgi, Meryem’in hikâyesi gibidir.

15- Ayetlerde defalarca dile getirilen “İbrahim ailesi” nin Hz. İsmail üzerinden tertemiz zürriyeti aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Al-i İmran ailesi
 2. Ehl-i Beyt ailesi
 3. Nuh ailesi
 4. Yakup ailesi

16- “….Allah’tan gelen bir kelimeyi doğrulayacak, efendi, son derece nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olmak üzere….” Diye sıfatları dile getirilerek müjdelen kimdir?

 1. Yahya as.
 2. Meryem as.
 3. İsa as.
 4. İsmail as.

17- Meryem (as) de olduğu gibi meleklerin kendisiyle konuştuğu ve onların sözlerini işitmesine ne ad verilir?

 1. Vahiy
 2. Ayet
 3. Muhaddese
 4. Masumiyet

18- “Ey Meryem! Rabbine kunut tut ve secdeye kapan ve rükû edenlerle beraber rükû et” demişlerdi.” (Al-i İmran suresi/43) ayetinde geçen “Kunut” ne anlama gelmemektedir?

 1. Gönülden boyun eğme
 2. Nitelikli itaat
 3. Duaya durma
 4. Rükû etmeye hazırlık

19- “Melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor ki…” (Al-i İmran suresi/45) ayetinde müjdelenen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Hz. İsa
 2. Zekeriya (as)
 3. Seçilmişlik
 4. Vahiy

20- Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa (as)’ın gösterdiği mucizelerden değildir?

 1. Çamurdan kuş yapıp canlanması
 2. Ölüleri diriltmek
 3. Evlerinde biriktirdiklerini bilme
 4. Asasının yılana dönüşmesi

21- Hz. İsa (as)’ın havarilere ne sormuştu?

 1. Tevrat’ı biliyor musunuz?
 2. Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir?
 3. İsrail oğullarıyla savaşacak mısınız?
 4. Bana iman edecek misiniz?

22- “Sana (gerekli) bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa, de ki: “Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra da lanetleşelim; Allah’ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim”. (Al-i İmran suresi/ 61) ayetinde ilmin kendisine geldiği ve yakınlarını yanına şahit tutarak, Allah’ın lanetini yalan söyleyenlerin üstüne dilemeyi kim istemiştir?

 1. Hz. Muhammed ve Ehl-i Beyt’i
 2. Hz. İsa ve havariler
 3. Hz. Zekeriyya ve Hz. Yahya
 4. Hz. Musa ve İmran ailesi

23- “De ki: Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz….” (Al-i İmran suresi/ 65) ayetinde devamı açıklama şeklinde gelen “ ortak kelime” aşağıdakilerden hangisi değildir?

 1. İbrahim(as) peygamberin mirası
 2. Allah’tan başkasına kulluk etmemek
 3. Allah’a ortak koşmamak
 4. Allah’ı bırakıp bazılarımız bazılarını rabler edinmemek

24- Hz. İbrahim (as) dini ne idi?

 1. Yahudi
 2. Hıristiyan
 3. Müşrik
 4. Hanif

25- Aşağıdakilerden hangisi Kitap Ehli’nin Müslümanları saptırma yöntemlerinden değildir?

 1. Hakkı batılla karıştırmak
 2. İman edenlere gündüzün inanmış gibi görünün sonra inkâr edin
 3. Kitabı okurken dilleriyle eğip bükerler
 4. İnananlarla dürüstçe savaşırlar

26- Cafer Tayyar, Habeşistan’a hicret ettiklerinde Hıristiyan olan Necaşi ahalisine hangi süre üzerinden açıklamalar yaptı?

 1. Al-i İmran suresi
 2. Meryem suresi
 3. İbrahim suresi
 4. Fatiha suresi

27- Peygamberlerden; kitap okuyan ve öğreten kimselere altın bir öğüt gelmektedir. (Al-i İmran/ suresi/79. Ayete göre) Bu öğüt aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Rabbaniler olunuz.
 2. İnsanın asaleti ahlakıdır.
 3. Hanif olun
 4. Kitabı koruyun

28- Aşağıdakilerden hangisi iyiliğe ulaşmanın yoludur? (Al-i İmran suresi/92)

 1. İman edip salih amel işlemek
 2. Günahtan sonra tevbe etmek
 3. Peygambere itaat
 4. Sevdiğiniz şeylerden infak etmek

29- Akd-akl- ahd kelimelerin anlamları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Düğümleme- bağlama- söz verme
 2. Anlaşma- teslim olma- direnme
 3. Söz verme- düşünme- anlama
 4. Biat etme- anlaşma- söz verme

30- Kâbe’nin Mekke’de olması ayet ile sabittir. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebi olamaz?

 1. Hz. İbrahim orada dua edip, inşa etmiştir.
 2. İnsanlar ilk mescidi böylelikle tahrif edemez.
 3. Yüce Allah, orayı seçtiğini belirtmiştir.
 4. Yeryüzünün en merkezi yeri orasıdır.

31- Aşağıdakilerden hangisi Kâbe için kullanılan sıfatlardan değildir?

 1. Mübarek yer
 2. Güvenli yer
 3. Hidayet yeri
 4. Misak yeri

32- Müslümanlar Ehl-i Kitap sahiplerine boyun eğdiler mi, Müslümanları nasıl bir akibet bekler? (Al-i İmran/ 100)

 1. Birbirilerine benzerler
 2. İmandan sonra küfre düşerler
 3. Ehl-i kitap sahipleri iman ederler
 4. Müslümanların imanı artar

33- Gelen hadis haberlerine göre “ Allah’ın ipi” ile ne kast edilmemektedir?

 1. Kur’an
 2. Peygamber
 3. Ehl-i Beyt
 4. Kâbe

34- “ Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz…” (Al-i İmran suresi/ 110) Bu ayette anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi değildir?

 1. Siz ne yapsanız yine de en iyi ümmetsiniz
 2. İyiliği emreden, kötülüğü nehyeden bir topluluksunuz
 3. Allah’a teslim olursunuz
 4. Model ümmetin tüm insanlığa gösterilmesidir

35- Müminlerin kendilerinden münafıklar ayrıldıktan sonra imtihan içinde imtihan oldukları savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Bedir savaşı
 2. Hendek savaşı
 3. Uhud savaşı
 4. Hudeybiye günü

36- Aşağıdakilerden hangisi İyi işlere verilen örneklerden değildir? (Al-i İmran suresi/ 134)

 1. Darlıkta ve bollukta(Allah için) mal harcamak
 2. Öfkelerini yutarlar
 3. İnsanların kusurlarını bağışlarlar
 4. Faizi kat kat yerler

37- Ölüm ile ilgili açıklamalardan hangisi doğru değildir?

 1. Allah Müslüman olarak ölmemizi ister.
 2. Allah dilemedikçe kimseye ecel gelmez.
 3. Bireylerin olduğu gibi toplumların da ecelleri vardır.
 4. Ölmemek için her türlü tedbir mubahtır.

38- Allah katında üstün olan kimlerdir* (Al-i İmran/139)

 1. Tevbe edenler
 2. İman edenler
 3. Gevşemeyen müminler
 4. İyi işler yapanlar

39- Müminlerin imtihanı niçindir? (Al-i İmran süresi/ 142)

 1. Ahdinde duranları belirlemek için
 2. Rabbani terbiye vermek için
 3. Sabırlıları ve cihad edenleri ayırt etmek için
 4. Örnek mümini göstermek için

40- Uhud gününde müminlere gösterilen en özel makam aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Şehadet makamı
 2. Şükredenler makamı
 3. Sabredenler makamı
 4. Kulluk makamı

41- Müminlerin Uhud günlerinde yaptıkları en ciddi hata ne oldu?

 1. Kâfirlerin çokluğundan korktular
 2. Ganimete koştular
 3. Polemiklere kapıldılar
 4. Peygambere itaati unuttular

42- “Allah fakir, biz ise zenginiz” diyenleri yüce Allah nasıl kabul görecektir?(Al-i İmran suresi/181)

 1. Onların rızıklarını daraltarak onlara hatırlatma yapacak
 2. İftiralarından dolayı onları lanetleyecek
 3. Ehl-i Kitap grubuyla haşr edecek
 4. Peygamberleri öldürenlerle bir yazacak

43- Küfredenlere neden mühlet verilir?

1. Azaplarının artması için

2.Tevbe etmeleri için

3. Müminlere eziyet etmeleri için

4. Allah’a zarar veremediklerini görmeleri için

44- İnsanlar kendilerine (düşmanlarınız olan) bütün insanlar size karşı asker topladılar, onlardan korkun” denildiğinde gerçek iman edenlerin tepkisi ne olur? (Al-i İmran suresi/ 173)

 1. Biz şimdi hangi tedbiri alalım?
 2. Anlaşma yoluna gidelim mi?
 3. Yüce Allah bize ordu gönderebilir mi?
 4. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.

45- Aşağıdakilerden hangisi toplu olarak müminlere yapılan ilahi tavsiyelerden değildir? (Al-i İmran suresi/200)

 1. Topluca Sebat edin
 2. Topluca hazırlıklı olun
 3. Topluca Allah’tan korkun
 4. Topluca cihada çıkın

                                                                                              BAŞARILAR DİLERİZ.

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

2 Yorum

 1. 1

Bir Cevap Yazın

Mail adresiniz 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. * işaretli alanların doldurulması zorunldur.

Yorum yaparken aşağıdaki HTML taglarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>